2011 Απόφαση 653

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 653 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων ΔΕΒ για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης», ΚΑΕ2009ΚΠ00000061. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5544 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσα ήταν: η κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, οι οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 653 : Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. 2005/7-12-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος υπεγράφη την 1-4-2010 η δε προθεσμία περαίωσης ήταν 365 ημερολογιακές ημέρες και έληγε στη 1-4-2011. Από τη 1-4-2011 δόθηκε η πρώτη 3μηνη παράταση έως 1-7-2011 γιατί εκκρεμούσε η σύνταξη ΑΠΕ, δεύτερη παράταση έως 31-7-2011 για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης και την εκτέλεση εργασιών αξίας 21.882,98€ με ΦΠΑ, τρίτη παράταση έως 30-9-2011 για να ολοκληρωθούν οι ηλεκτρολογικές εργασίες και να τροποποιηθούν οι οδεύσεις των καλωδιώσεων προς τις θέσεις εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών που θα μεταστεγαστούν και τέταρτη παράταση έως 31-12-2011 για τη σύνταξη και έγκριση 4ου ΑΠΕ και τη σύναψης 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. Με την αρ. πρωτ. 2005/6-12-11 η Ανάδοχος Κοινοπραξία αιτείται εμπρόθεσμα παράτασης έως 29-2-2012 επειδή εκκρεμεί η σύναψη 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. Επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, η υπηρεσία μας θεωρεί ότι μπορεί να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας του έργου έως 29-2-2012. Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία  

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση παράτασης του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων ΔΕΒ για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης», ΚΑΕ2009ΚΠ00000061 μέχρι 29-2-2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων ΔΕΒ για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης», ΚΑΕ2009ΚΠ00000061 μέχρι 29-2-2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 653/2011. ΑΔΑ: 45ΨΞ7ΛΒ-Ρ51

 

                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                        ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΔΟΥ
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                        ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

                                                                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

Διαβάστηκε 555 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 13:19
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 652 2011 Απόφαση 654 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή