2011 Απόφαση 652

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 652 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:.Εισήγηση για την έγκριση της μελέτης «Κατασκευή και ασφαλτόστρωση οδού Νέδας - Κίζαρι». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5544 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσα ήταν: η κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, οι οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 652 : Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, με το από 16-12-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
1. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. 2.Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α’/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ) . 3. Το Ν. 3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
4. Το ΠΔ 144/23-12-2010 περί Οργανισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ (ΦΕΚ 237/Α/27-12-10) . 5. Την αρ. 42/17-1-2011 Απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον άμεσα εκλεγμένο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης . 6. Την αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011 Εγκύκλιο 6, του Υπουργείου Εσωτερικής Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 7.Το με αριθμ 392/4-5-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Διαχείρισης προγραμμάτων επενδύσεων σύμφωνα με το οποίο γίνεται η επανένταξη με την αρ. 28/29-01-2010 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβούλιου στο πρόγραμμα έργων-μελετών χρηματοδοτούμενων από έσοδα τελών αδείας και μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (αποφ. 1012568/120β/ΤκΕ. Φ/ 10-02-2004) έτους 2010 της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη για το έργο κατασκευή και ασφαλτόστρωση οδού Νέδας- Κίζαρι» και προϋπολογισμό 30.000,00 €. 8. Την αριθμ. 92/πρ.17/5-7-2010 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η ανάθεση της εν θέματι μελέτης στον Δημήτριο Ξενάκη με συνολική προσφορά 29.970,00€. 9. Την από 2-8-2010 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης πόσού 29.970,00 € με ΦΠΑ 10. Την Συμβατική προθεσμία περαίωσης που ήταν τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 2-12-2010 . 11. Την αριθμ. 195/πρ.26/3-12-2010 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμία περαίωσης μέχρι 2-2-2011 . 12. Την αριθμ. 308/2011 (πρακτ. 25/27-8-2011) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 2-8-2011 13. Την εκπονηθείσα μελέτη του θέματος και υποβληθείσα την 2-8-2011 14. Ότι η εκπονηθείσα μελέτη περιλαμβάνει διάγραμμα οριζοντιογραφίας σε κλίμακα 1:1000 , μηκοτομή σε κλίμακα μηκών 1:1000 και υψών σε 1:100 με νέα ερυθρά , διατομές σε κλίμακες 1:200 ή 1:100 , πίνακες χωματισμών , πίνακες οδοστρωσίας , πίνακες ασφαλτικών , αναλυτική και συνοπτική επιμέτρηση των εργασιών , περιγραφικό τιμολόγιο και προϋπολογισμό. 15. Την αριθ. 6/38/15-12-2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Εργων Ροδόπης για την έγκριση της γεωτεχνικής μελέτης . Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία  

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση της μελέτης: «Κατασκευή και ασφαλτόστρωση οδού Νέδας – Κίζαρι», όπως συντάχθηκε από το μελετητή Δημήτριο Ξενάκη , ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Ροδόπης . ΑΔΑ: 45ΨΞ7ΛΒ-Ω7Ι Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την συνημμένη μελέτη του έργου: «Κατασκευή και ασφαλτόστρωση οδού Νέδας – Κίζαρι», όπως συντάχθηκε από το μελετητή Δημήτριο Ξενάκη , ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Ροδόπης . Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 652/2011. 

                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                        ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΔΟΥ
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                        ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

                                                                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστηκε 466 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 13:08
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 651 2011 Απόφαση 653 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή