2011 Απόφαση 651

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 651 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την προμήθεια αλατιού για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.Ροδόπης Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5544 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσα ήταν: η κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, οι οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 651 : Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. ΔΤΕ2089/14-12-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: λόγω του επερχόμενου χειμώνα κρίνεται απαραίτητη την προμήθεια 130 τόνων αλατιού περίπου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ΚΑΕ 2007ΕΟ01200001 ΚΑΕ 0071.9781 οικονομικού έτους 2011 με την διαβεβαίωση ότι η παραπάνω ποσότητα είναι υπέρ αρκετή για την πλήρωση της αποθήκης αλατιού που ευρίσκεται στον αύλειο χώρο της Υπηρεσίας, καθότι έχουμε και υπόλοιπο αλατιού από πέρυσι, περίπου 80 τόνους. Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση της απευθείας ανάθεση στις «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ», της προμήθειας 130 τόνων αλατιού περίπου, με τίμημα 6.300,00 ευρώ περίπου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ΚΑΕ 2007ΕΟ01200001 ΚΑΕ 0071.9781 οικονομικού έτους 2011. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας 130 τόνων αλατιού στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ», με τίμημα 6.300,00 ευρώ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της ΠΕ Ροδόπης. Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ΚΑΕ 2007ΕΟ01200001 ΚΑΕ 0071.9781 οικονομικού έτους 2011. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 651/2011.

                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                        ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΔΟΥ
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                        ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

                                                                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

 

 

 

Διαβάστηκε 501 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 12:59
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 650 2011 Απόφαση 652 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή