2011 Απόφαση 650

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 650 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:. Εισήγηση για την Έγκριση της διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση του έργου: Βελτίωση Επαρχ. Οδού Δράμας – Σιδηρονέρου-Δασικού χωριού (από έξοδο Τ.Δ. Σκαλωτής προς Δασικό χωριό) έως Χ.Θ.11+800 Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5544 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος
Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσα ήταν: η κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, οι οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 650 : Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 της ΠΑΜΘ (σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 2253/Α/11.10.2011 απόφαση ¨Ένταξης του Περιφερειάρχη και με κωδ. ΟΠΣ: 349841). Σύμφωνα με την συνταχθείσα μελέτη ,το έργο θα εκτελεσθεί στην Π.Ε. Δράμας στην περιοχή του Δάσους της Ελατιάς και προβλέπονται αναλυτικά να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 1. Εκσκαφές για την απομάκρυνση των ακαταλλήλων εδαφών (παλαιό ασφαλτικό, βάση οδοστρωσίας, φθαρμένη τριγωνική τάφρος εκ σκυροδέματος) όπως φαίνονται στις διατομές. 2. Εκσκαφές για την δημιουργία στραγγιστηρίου στην πλευρά των εκσκαφών στον πόδα του πρανού  της οδού βάθους 0,90~1,10 και πλάτους 0,60 ~ 0,70 μ. όπως εμφανίζεται στην τυπική διατομή. 3. Πλήρωση του στραγγιστηρίου με κατάλληλο υλικό και κάλυψη αυτού με γεωύφασμα. 4. Κατασκευή ή συντήρηση ή επέκταση καθ’ ύψος τεχνικών εισόδου στα υπάρχοντα τεχνικά απορροής ομβρίων υδάτων. 5. Κατασκευή τεχνικών εξόδου σε είκοσι πέντε (25) από τα υπάρχοντα τεχνικά και στα πέντε (5) νέα. 6. Κατασκευή πέντε νέων τεχνικών από αγωγό τσιμεντοσωλήνα Φ80 οπλισμένο και εγκιβωτισμένο με σκυρόδεμα, μήκους 8,00 μ.. 7. Τοποθέτηση γεωυφάσματος που θα περικλείει την στρώση από σκύρα λατομείου για την δημιουργία στραγγιστικής στρώσης. 8. Κατασκευή επιχώματος από θραυστά επίλεκτα υλικά λατομείου κατηγορίας Ε4, πλάτους 7,00~7,50 μ. και πάχους 0,40 μ.. 9. Κατασκευή μίας στρώσης υπόβασης πάχους 10 εκ. συμπυκνωμένης ,πλάτους 7,00 ~7,30 μ. 10. Κατασκευή τριγωνικής επενδεδυμένης τάφρου στους πόδες των πρανών συνολικού πλάτους 0,70 μ. και πάχους 0,20 μ με τοιχείο 0.50Χ0,20 μ.. 11. Κατασκευή στερεού εγκιβωτισμού 0,25Χ0,25 μ. στα σημεία της οδού όπου δεν υπάρχει πρανές. 12. Κατασκευή μιας στρώσης βάσης 10 εκ. από θραυστό υλικό λατομείου συμπυκνωμένων πλάτους 6,50 μ. (εγκιβωτισμένη ανάμεσα στην επενδεδυμένη τάφρο και το στερεό εγκιβωτισμού). 13. Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης πάχους 5 εκ. πλάτους 5,50 μ. 14. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 εκ. πλάτους 5,50 μ. 15. Διαγράμμιση και σήμανση του παραπάνω τμήματος. Η οδός που θα κατασκευασθεί θα είναι κατηγορίας AV διατομής ζ2 , σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων του Υπουργείου. Η μελέτη του έργου του θέματος συντάχθηκε από το ΤΣΕ της Δ.Τ.Ε της Π.Ε.Δράμας και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 2403/14.06.2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας . Επίσης και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από το ίδιο τμήμα. Επί πλέον τα τεύχη δημοπράτησης ελέγχησαν : α) από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 3238/Α/21-11-2011 με σύμφωνη γνώμη για δημοπράτηση. β) από την Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Θες/νίκης με σύμφωνη γνώμη για δημοπράτηση.( 5626/10-10-2011) γ) Μετά τις δυο πιο πάνω σύμφωνες γνώμες εστάλη προς δημοσίευση η διακήρυξη στην επίσημη εφημερίδα δημοσιεύσεων της Ε.Ε. στις 8-12-2011 με ημερομηνία διαγωνισμού στις 07.02.2012 . Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.520.325,20 € + 1.269.674,80 € Φ.Π.Α. = 6.790.0000,00 € . ΑΔΑ: 45ΨΞ7ΛΒ-000 Τέλος σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 ,απόφαση του Υπουργού Δ/κής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης, έγινε η διαδικασία που αναφέρεται σ’ αυτήν και συντάχθηκε το από 14.12.2011 Πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού καθώς και ο Πίνακας με τα ονόματα αυτής . Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

α) την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και β) τη συγκρότηση της επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.3669/2008 ΚΔΕ και την με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 απόφαση του Υπουργού Δ/κής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης αποτελούμενη από τους: 1. Χριστοφορίδη Γεώργο Ηλ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως πρόεδρο. 2. Κωτούλα Γεώργιο Πολ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως μέλος. 3. Πακαταρίδη Συμεών Τ.Ε Ηλ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας,, ως μέλος. 4. Πετρίδη Βύρων Εργοδηγό της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως μέλος. Ο πρόεδρος της επιτροπής αναπληρώνεται κατά σειρά από τα τακτικά μέλη. Αναπληρωματικά μέλη των πρώτων 4 ανωτέρω μελών ,ορίζονται οι κάτωθι: 1. Γεωργιάδης Αναστάσιος Μηχ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας 2. Εφραιμίδης Αναστάσιος Πολ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας 3. Ιωσηφίδης Νικόλαος Τ.Ε Πολ. Μηχ της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας 4. Κυρκενίδου Παναγιώτα Εργοδηγό της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας *** Τα ονόματα των εκπροσώπων των ΟΤΑ , ΤΕΕ, Συνδέσμου Εργοληπτών Δ.Ε. Π.Ε.. Δράμας θα τοποθετηθούν μετά τον ορισμό τους σύμφωνα με τις επιστολές μας προς αυτούς (αρ. πρωτ. 6155/12.12.2011 , 6154/12.12.2011, 6156/12.12.2011). Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη συνημμένη διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Επαρχ. Οδού Δράμας – Σιδηρονέρου-Δασικού χωριού (από έξοδο Τ.Δ. Σκαλωτής προς Δασικό χωριό) έως Χ.Θ.11+800» προϋπολογισμού 6.790.0000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.3669/2008 ΚΔΕ και την με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 απόφαση του Υπουργού Δ/κής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης και με το από 14-12-2011 συνημμένο Πρακτικό επιτροπής δημόσιων κληρώσεων αποτελούμενη από τους: 1. Χριστοφορίδη Γεώργο Ηλ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως πρόεδρο. 2. Κωτούλα Γεώργιο Πολ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως μέλος. 3. Πακαταρίδη Συμεών Τ.Ε Ηλ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας,, ως μέλος. 4. Πετρίδη Βύρων Εργοδηγό της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας,, ως μέλος. Ο πρόεδρος της επιτροπής αναπληρώνεται κατά σειρά από τα τακτικά μέλη. Αναπληρωματικά μέλη των πρώτων 4 ανωτέρω μελών ,ορίζονται οι κάτωθι: 1. Γεωργιάδης Αναστάσιος Μηχ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας 2. Εφραιμίδης Αναστάσιος Πολ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας 3. Ιωσηφίδης Νικόλαος Τ.Ε Πολ. Μηχ της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας 4. Κυρκενίδου Παναγιώτα Εργοδηγό της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 650/2011. 

                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                        ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΔΟΥ
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                        ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

                                                                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

 

Διαβάστηκε 506 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 12:49
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 649 2011 Απόφαση 651 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή