Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 654

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 654 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δήμο Φιλλύρας». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5544 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος  Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσα ήταν: η κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, οι οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 654 : Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. 2003/12-12-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 20-2-2006 και η προθεσμία περαίωσης έληγε στις 19-8- 2006.
Με την υπ΄ αριθ. 166/πρωτ.32/12-12-2006 απόφαση της 3ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν. Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 6-2-2007.
Με την υπ΄αριθ. 58/πρ. 10/30-5-‘07 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 31-12-2007. Με την υπ΄αριθ. 93/πρ. 17/22-8-‘08 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 31-12-2008. Με την υπ΄αριθ. 18/πρ. 2/29-1-‘09 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 31-6-2009. Με την υπ΄αριθ. 123/πρ. 19/25-6-‘09 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 28-10-2009. Με την υπ΄αριθ. 248/πρ. 35/10-11-‘09 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 26-4-2010. Με την υπ΄αριθ. 64/πρ. 13/30-4-10 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 23-9-2010. Με την υπ΄αριθ. 169/πρ. 22/11-10-10 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 24-3-2011. Με την υπ΄αριθ. 48/πρ. 7/31-3-11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. δόθηκε παράταση μέχρι 19-12-2011. Η ανάδοχος κοινοπραξία ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΟΥΛΙΑΣ – ΚΑΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με την από 6-12-2011 αίτηση της ζητά παράταση προθεσμίας κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 16-6-2012, λόγω εκρεμμότητας έγκρισης Α.Π.Ε., έλλειψης χρηματοδότησης και τροποποίησης – αναθεώρησης οικοδομικής άδειας πολεοδομίας. Κατόπιν των ανωτέρω η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Ροδόπης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 16-6-2012, χωρίς η καθυστέρηση να οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου κ/ξ, εφαρμοζόμενης κανονικά μέχρι της ημερομηνίας αυτής της νόμιμης αναθεώρησης τιμών.  

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δήμο Φιλλύρας» μέχρι 16-6-2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δήμο Φιλλύρας» μέχρι 16-6-2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 654/2011. 

                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                        ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΔΟΥ
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                        ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

                                                                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

Διαβάστηκε 336 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 13:29
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 653 2011 Απόφαση 655 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή