2011 Απόφαση 641

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 641 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:. Εισήγηση για την νομιμοποίηση της παράστασης δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω και εκπροσώπησης της Περιφέρειας ΑΜΘ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση Προσφυγής του Ιωάννη Χατζάτογλου τόσο κατά της Β’ Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Καβάλας όσο και κατά του Ελληνικού Δημοσίου και για την ακύρωση των 57889, 57890 και 57891 τίτλων κυριότητας
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5544 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Απούσα ήταν: η κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, οι οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 641: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 03/5421οικ /16- 12-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Στις 13/12/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας συζητήθηκε η Προσφυγή του Ιωάννη Χατζάτογλου τόσο κατά της Β’ Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Καβάλας όσο και κατά του Ελληνικού Δημοσίου και για την ακύρωση των 57889, 57890 και 57891 τίτλων κυριότητας. Με το αριθ. 39/2010 πρακτικό της Α΄ Νομαρχιακής Επιτροπής Καβάλας αποφασίστηκε η νομική εκπροσώπηση του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας κατά τη συζήτηση της από 21-4-2008 προσφυγής του Χατζάτογλου Ιωάννη κατά του Ελληνικού Δημοσίου και για την ακύρωση των 57889, 57890 και 57891 τίτλων κυριότητας. Επειδή κατά την ίδια δικάσιμο, συνεκδικάστηκε και η προσφυγή του Ιωάννη Χατζάτογλου κατά της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Καβάλας και ο κ.Χρήστος Τερζίδης παραστάθηκε και για τις δυο προσφυγές έχοντας νομιμοποιηθεί όμως να παρασταθεί μόνο για την μια και επειδή λόγω της συνεκδίκασης δεν θα προκύψει ουδεμία οικονομική επιβάρυνση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η υπηρεσία : 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την νομιμοποίηση της παράστασης δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω κ.Χρήστου Τερζίδη και εκπροσώπησης της Περιφέρειας ΑΜΘ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση Προσφυγής του Ιωάννη Χατζάτογλου τόσο κατά της Β’ Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Καβάλας όσο και κατά του Ελληνικού Δημοσίου και για την ακύρωση των 57889, 57890 και 57891 τίτλων κυριότητας
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την νομιμοποίηση της παράστασης του δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω κ.Χρήστου Τερζίδη και εκπροσώπησης της Περιφέρειας ΑΜΘ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση Προσφυγής του Ιωάννη Χατζάτογλου, τόσο κατά της Β’ Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Καβάλας όσο και κατά του Ελληνικού Δημοσίου και για την ακύρωση των 57889, 57890 και 57891 τίτλων κυριότητας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 641/2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστηκε 452 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 09:43
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 640 2011 Απόφαση 642 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή