2011 Απόφαση 640

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 640 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:. Εισήγηση για τον ορισμό δικηγόρου για την παράσταση και εκπροσώπηση της Περιφέρειας ΑΜΘ ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης), κατά τη συζήτηση της προσφυγής σχετικά με την υπόθεση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οδού Μαρώνειας – Παραλίας Πετρωτών – Ορίων Νομού Έβρου». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5544 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσα ήταν: η κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, οι οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 640: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της ΠΑΜΘ (ΠΕ Ξάνθης), με το υπ’ αριθμ. 127/15-12-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012 εκδικάζεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Τμήμα Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης) η από 14 Δεκεμβρίου 2011 αίτηση αναθεώρησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά της με αριθμό 3072/2011 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VI) ,σχετικά με την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οδού Μαρώνειας – Παραλίας Πετρωτών – Ορίων Νομού Έβρου». Κατόπιν τούτων η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την ανάθεση στο νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας Κωνσταντίνο Γούναρη την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης) κατά της από 14 Δεκεμβρίου 2011 αίτησης αναθεώρησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της με αριθμό 3072/2011 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VI) σχετικά με την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οδού Μαρώνειας – Παραλίας Πετρωτών – Ορίων Νομού Έβρου» , τη δικάσιμο της 9ης Ιανουαρίου 2012 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :  

          Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α

          (με ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά)

Αναθέτει στο νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας Κωνσταντίνο Γούναρη την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος- Επταμελούς Σύνθεσης) κατά της από 14 Δεκεμβρίου 2011 αίτησης αναθεώρησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της με αριθμό 3072/2011 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VI) σχετικά με την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οδού Μαρώνειας – Παραλίας Πετρωτών – Ορίων Νομού Έβρου», τη δικάσιμο της 9ης Ιανουαρίου 2012 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής, Κωνσταντίνος Μιχελής μειοψήφησαν ψηφίζοντας κατά για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 640/2011. ΑΔΑ: 45ΨΞ7ΛΒ-ΙΟΒ 

                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                        ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                        ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

                                                                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστηκε 483 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 09:55
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 639 2011 Απόφαση 641 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή