2011 Απόφαση 639

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α


Του Πρακτικού αριθ. 42/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 639 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση του απολογισμού – ισολογισμού του οικονομικού  έτους 2010 της Κεντρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης Έβρου. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ.5498 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις  ιατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 3),Νικόλαος Πατήρας μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος  5) Δημήτριος Σαλτούρος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος ,9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου  μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, οι οποίες απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 639 :  Εισηγούμενος το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Τρύφων Εξάρχου , Δ/ντης Οικονομικού της ΠΑΜΘ , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 13-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο  οποίο αναφέρονται τα εξής: 1. Το σύνολο των Εσόδων για το οικονομικό έτος 2010 ανέρχεται στο ποσό των 1.412.576,09€ Το ποσό περιλαμβάνει: το σύνολο των επιχορηγήσεων του 2010  08.365,44 €, τους τόκους της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος που ανέρχονται σε 5.098,87€, το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2009 που ανέρχεται σε 799.111,78 € 2. To σύνολο των  χρηματικών ενταλμάτων ανέρχεται στο ποσό των 803.833,20 €. Παρακάτω σας παραθέτουμε : Α) Πίνακα των ταμειακών υπολοίπων των λογαριασμών 2010 Β) Καθολικό Εσόδων 2010 Γ) Καθολικό  Εξόδων 2010 Δ) Ισολογισμός Τα ταμειακά υπόλοιπα των λογαριασμών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης – Έβρου μετά το πέρας του οικονομικού έτους  2010 έχουν όπως παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα : Παρατηρήσεις
Λογ/σμος Λοιπών Δαπανών 070-08-0233327
Είδος Δαπάνης Αρ.Λογαριασμού Υπόλοιπο
Λοιπές Δαπάνες 070-08-0233327 510.436,30
Μισθοδοσίες ΚΕΠ 070-08-0000039 85.774,80
Euro Info Center 070-08-0000152 45,68
Equal παλιό 098001086200 107,41
Equal νέο 098003681190 67,02
Interreg Αιμοδότες 098002950170 5.559,65
Μεσογειακή Κουζίνα 098004130472 95,95
Interreg Τουρισμός 098003740480 485,10
Medacthu 098003149323 0,00
Praxis 098003745902 78,16
Ομογενείς 098004020774 65,91
Δημογραφικές αλλαγές 098004020979 5,56
Adapt 070-08-0000110 1.216,09
Adapt Fanco 070-08-0000195 955,10
Integra Πόντιοι 070-08-0000080 1.755,13
Integra Ορεινοί 070-08-0000101 604,55
Now 070-08-0000209 76,85
Youthstart 070-08-0000098 27,22
Innovation 070-08-0000187 30,36
Q-Label 98002085151 1.356,05
ΣΥΝΟΛΟ 608.742,89

Από το τραπεζικό ταμειακό υπόλοιπο του 2010 516.312,09€ θα πρέπει να αφαιρεθούν τα ποσά των εξής ανεξόφλητων επιταγών : 62932506-5 ύψους 28,26€ για το ΧΕ 170 και 62932503-1 ύψους 5.846,43€ της Δ.Ο.Υ Κομοτηνής για το μήνα Δεκέμβριο 2010 και 62932505-7 ύψους 1,10€ .Άρα το πραγματικό υπόλοιπο του 2010 ανέρχεται στο ποσό των 510.436,30€ Το συνολικό  ποσό που προκύπτει από τα ταμειακά υπόλοιπα του Τακτικού Προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης – Έβρου του οικονομικού έτους 2010 ανέρχεται σε 608.742,89 € Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτική κατάσταση των εσόδων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης – Έβρου ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ 2010
KAE
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1252 70080233327 1/1/2010 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 677.055,63 €
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1/2/2010
ΕΠΙΧΟΡ. ΙΑΝΟΥΑΡ 10 -
ΑΡ.ΕΝΤ 4014/22-01-10 65.738,23 € (65.746,23-8€ έξοδα τραπέζης)
16/3/2010
ΕΠΙΧ.ΦΕΒΡ 10 ΑΡ.ΕΝΤ 11240/
04-03-10 52.594,98 € (52.602,98-8€ έξοδα τραπέζης)
1/4/2010
ΕΠΙΧ. ΜΑΡΤΙΟΣ 10 -ΑΡ.ΕΝΤ
15836/24-03-2010 46.205,58 € (46.205,58-5€ έξοδα τραπέζης)
17/5/2010
ΕΠΙΧ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 10 ΑΡ.ΕΝΤ
23284/03-05-2010 46.205,58 € (46.210,58-5€ έξοδα τραπέζης)
8/6/2010
ΕΠΙΧ. ΜΑΙΟΣ 10 -ΑΡ.ΕΝΤ
29314/28-05-2010 46.205,58 € (46.210,58-5€ έξοδα τραπέζης)
2/7/2010
ΕΠΙΧ. ΙΟΥΝΙΟΣ 10- ΑΡ.ΕΝΤ
34546/21-06-2010 46.205,58 € (46.210,58-5€ έξοδα τραπέζης)
3/8/2010
ΕΠΙΧ.ΙΟΥΛΙΟΣ 10 -ΑΡ.ΕΝΤ
41081/ 22-07-2010 46.205,58 € (46.210,58-5€ έξοδα τραπέζης)
4/8/2010
ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΕΠ 10
ΑΠ.ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 22/30-06-
2010 130,82 €
27/8/2010
ΕΠΙΧ.ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 10-ΑΡ.ΕΝΤ
47419/1-08-2010 46.205,58 € (46.210,58-5€ έξοδα τραπέζης)
4/10/2010
ΕΠΙΧ.ΣΕΠΤ 10 ΑΡ.ΕΝΤ
53994/21-09-2010 46.205,58 € (46.210,58-5€ έξοδα τραπέζης)
1/11/2010 ΕΠΙΧ.ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 10 ΑΡ.ΕΝΤ 47.324,90 €
(47.329,90 - 5€ έξοδα
τραπέζης)
10/12/2010 ΕΠΙΧ.ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 09 -ΑΡ.ΕΝΤ 47.323,90 € 47329,90 -6€έξοδα τραπέζης)
22/12/2010
ΕΠΙΣΤΡ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ EQUAL
ΑΡ.ΕΝΤ 3695/22-12-2010 5.900,00 €
22/12/2010
ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΕΠ 392
ΑΠ.ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 23/20-12-
2010 314,74 €
29/12/2010
ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΕΠ 619
ΑΠ.ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 24/29-12-
2010 341,99 €
29/12/2010 EΠΙΣΤΡ.ΔΑΝ.MEDACHTU 12.432,14 €
30/12/2010
ΕΠΙΧ.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 09 -
ΑΡ.ΕΝΤ 47.323,90 € 47329,90 -6€έξοδα τραπέζης)
8659 13/9/2010
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΌ
ΚΕΣΥΥ 5.232,92 €
0 159 70080233327 29/12/2010
ΕΠΙΧ. ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 4.296,00 € (4300€ - 4€ έξοδα τραπέζης)
3511 70080233327 23/7/2010
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ Α
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2.185,32 € (2428,13-242,81 )
31/12/2010
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ Β
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2.752,47 €
0 159 70080000039 1/1/2010 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 85.613,72 €
ΚΕΠ
3511 70080000039 23/7/2010
ΚΑΘΑΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ
ΤΟΚΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 62,56 € (Τόκος 69,51-φόρος 6,95)
ΚΕΠ 31/12/2010
ΚΑΘΑΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ
ΤΟΚΟΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 98,52 € (Τόκος109,47-φόρος10,95)
ΑΔΑ: 45ΨΨ7ΛΒ-37Η
6139/
Β 0 70080000152 1/1/2010 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 45,68 €
ΕΚΠ
6139/
Δ 98002950170 1/1/2010 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 5.559,65 €
INTERREG III
6139/
E 98009740480 1/1/2010 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 485,10 €
ΙΝΤΕRREG
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
6139/
Θ 98003149323 1/1/2010 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 12.432,14 €
MEDACTHU
6139/
Η 98004020774 1/1/2010 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 4.525,41 €
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 17/2/2010 ΠΙΣΤΩΣΗ 14.304,00
6139/Ζ 98003745902 1/1/2010 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 78,16 €
PRAXIS
6139/
Κ 98004020979 1/1/2010 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 1.124,56
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ
6139/Ι 98004130472 1/1/2010 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 95,95 €
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
ΚΟΥΖΙΝΑ
6139/
Α 98001086200 1/1/2010 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 107,41 €
EQUAL ΠΑΛΙΟ
6139/
Α 98003681190 1/1/2010 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 5.967,02 €
EQUAL N'EO
70080000110 1/1/2010 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 1.216,09
ADAPT
70080000101 1/1/2010 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 604,55
INTEGRA
OPEINΟΙ
7008000080 1/1/2010 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 1.755,13 €
INTEGRA
ΠΟΝΤΙΟΙ
70080000195 1/1/2010 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 955,1
ADAPT FANCO
70080000209 1/1/2010 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 76,85 €
NOW
70080000098 1/1/2010 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 27,22 €
YOUTHSTART
70080000187 1/1/2010 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 30,36 €
INNOVATION
98002085151 1/1/2010 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 1.356,05 €
Q-LABEL

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.430.908,23 € Aπό το σύνολο των εσόδων 1.430.908,23€ θα πρέπει να αφαιρεθούν τα ποσά : α) 5.900€ του Εqual το οποίο αφορούσε εσωτερικό δανεισμό από την  ΝΑΡΕ και επιστράφηκε σε αυτήν, και β) το ποσό των 12.432,14€ το οποίο αφορούσε μέρος του εσωτερικού δανεισμού του Medachtu από την ΝΑΡΕ και επιστράφηκε σε αυτήν. Aρα το συνολικό  ποσό των εσόδων ανέρχεται στα 1.412.576,09€ Ακολουθεί ο αναλυτικός απολογιστικός πίνακας των εξόδων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης – Έβρου για το  οικονομικό έτος 2010 ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ 2010 ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΤΑΛΘΕ 
ΝΤΑ
ΠΟΣΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΕΠΙ
ΠΛΕΟΝ
ΕΠΙ
ΕΛΑΤΤΩΝ
0211 Βασικός Μισθός
60.000,000 0,00 5.000,00 55.000,00 44.092,91
0,00 10.907,09
0213 Οικογενειακή Παροχή
2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 1.526,50
0,00 973,50
0229 Επίδομα ειδικής
απασχόλησης 30.500,00 0,00 0,00 30.500,00 24.220,28
0,00 6.279,72
0291 Εισφορές ΙΚΑ
20.000,00 0,00
4.000,00
16.000,00 8.025,04
0,00 7.974,96
0292 Εισφορές σε λοιπούς
ασφαλιστικούς
οργανισμούς
12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 1.452,20
0,00 10.547,80
ΣΥΝΟΛΟ 072.200.02
125.000,00 0,00 9.000,00 116.000,00 79.316,93 0,00 36.683,07
0385 Αποζημίωση
σπουδαστών
δημ.σχολών
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 072.200.03
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0511 Αποζημίωση
υπερωριακής
εργασίας
4.000,00 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0512 Αμοιβή για εργασία
κατά εξαιρ.ημερες
2.000,00 0,00 1.500,00 500,00 0,00 0,00 500,00
0515 Αποζημ. & έξοδα κίν.
σε συμβούλ &
επιτροπές
60.000,00 0,00 25.000,00 35.000,00 17.488,93 0,00 17.511,07
ΣΥΝΟΛΟ 072.200.05 66.000,00 0,00 29.500,00 36.500,00 17.488,93 0,00 19.011,07
0711 Έξοδα μετακίνησης
στο εσωτερικό
μόνιμου προσωπικού
30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 19.968,41 0,00 10.031,59
0713 Έξοδα μετακίνησης
από το εσωτ.στο
εξωτ.μονιμου
προσωπ
15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 1.485,00 0,00 13.515,00
0716 Εξοδα μετακίνησης
λοιπών προσώπων
στο εσωτερικό
12.000,00 0,00 5.000,00 7.000,00 1.980,26
0,00 5.019,74
0717 Έξοδα μετακίνησης
λοιπών προσώπων
από το εσωτ. στο
εξωτερικό
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.519,70 0,00 8.480,30
ΣΥΝΟΛΟ 072.200.07 67.000,00 0,00 5.000,00 62.000,00 24.953,37 0,00 37.046,63
0813 Μισθώματα κτιρίων 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 85.741,68 0,00 14.258,32
0823 Ταχυδρομικά 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 6.252,70 0,00 6.747,30
0824 Υποχρεώσεις από
παροχή τηλε/κών
υπηρεσιών
27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 12.533,50 0,00 14.466,50
ΑΔΑ: 45ΨΨ7ΛΒ-37Η
0826 Δαπάνες κινητής
τηλεφωνίας
11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 6.051,35 0,00 4.948,65
0831 Ύδρευση Άρδευση 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 1.430,50 0,00 2.569,50
0832 Φωτισμός & κίνηση 9.000,00 2.000,00 0,00 11.000,00 6.156,66 0,00 4.843,34
0841 Δημοσιεύσεις γενικά 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 66,40 0,00 7.933,60
0843 Εκδόσεις –
Εκτυπώσεις –
βιβλιοδεσία
60.000,00 75.000,00 0,00 135.000,00 102.213,68 0,00 32.786,32
0844 Εκθέσεις, οργάνωση
συνεδρίων &
πολιτιστικών
εκδηλώσεων
203.990,00 632.000,00 0,00 835.990,00 324.410,03 0,00 511.579,97
0845 Δαπάνες δημοσίων
σχέσεων
20.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 18.436,87 0,00 11.563,13
0851 Αμοιβές για συντ.&
επις.κτιρ
3.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0861 Αμοιβές για
συντήρηση &
επισκευή μεταφ.
Μέσων ξηράς
3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 669,66 0,00 2.330,34
0869 Αμοιβές για συντ. &
επισκ. Λοιπού
εξοπλισμ.
18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 8.359,55 0,00 9.640,45
0871\Α Αμοιβές φυσικών
προσώπων (ΚΕΠ)
0,00 85.613,72 0,00 85.613,72 0,00 0,00 85.613,72
0871\Β Αμοιβές φυσικών
προσώπων
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0875 Αμοιβές για δαπάνες
καθαριότητας (συμπ.
Φυσ.πρ.)
22.000,00 1.000,00 0,00 23.000,00 22.893,23 0,00 106,77
0881 Αμοιβές για
εκπαιδευση,
μετεκπαίδευση,
επιμόρφωση
11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0899 Λοιπές ειδικές αμοιβές 8.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 1.227,86 0,00 1.772,14
ΣΥΝΟΛΟ 072.200.08 522.990,00 805.613,72 20.000,00 1.308.603,72 596.443,67 0,00 712.160,05
0912 Τέλη(κυκλοφορίας,
ΟΓΑ κτλ)
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 072.200.09 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1111 Προμ.ειδών γραφ.
Ύλης &
μικροεξ.γραφείων
35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 19.767,07 0,00 15.232,93
1121 Προμήθεια βιβλίων &
συγγρ.
15.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00 8.953,60 0,00 11.046,40
ΣΥΝΟΛΟ 072.200.11 50.000,00 5.000,00 0,00 55.000,00 28.720,67 0,00 26.279,33
1231 Προμήθεια ειδών
καθαρ.
8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 1.790,42 0,00 6.209,58
ΣΥΝΟΛΟ 072.200.12 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 1.790,42 0,00 6.209,58
1311 Προμήθεια ειδών
συντ.εγκατας
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1321 Προμ. Ειδών συντήρ.
μεταφ. μέσων ξηράς
2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00 2.614,42 0,00 1.385,58
1329 Προμήθεια ειδών
συντ.λοιπ.εξ.
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 072.200.13 5.000,00 2.000,00 0,00 7.000,00 2.614,42 0,00 4.385,58
1511 Προμήθεια καυσίμων
& λιπαντικών
6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 4.173,13 0,00 1.826,87
1512 Καύσιμα θέρμανσης &
δαπάνες
κοινοχρήστων
13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 8.251,44 0,00 4.748,56
ΣΥΝΟΛΟ 072.200.15 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 12.424,57 0,00 6.575,43
1631 Προμήθεια έργων
τέχνης,κειμηλίων,
αρχαιοτ
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1699 Λοιπές προμήθειες
υλικών
12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 3.344,59 0,00 8.655,41
ΣΥΝΟΛΟ 072.200.16 15.000,00 0,00 3.000,00 12.000,00 3.344,59 0,00 8.655,41
1711 Προμήθεια επίπλων 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1712 Προμήθεια ειδών
θέρμανσης &
κλιματισμού
2.000,00 5.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
1713 Προμήθεια γραφομ.&
μηχανών γραφείου
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 866,82 0,00 133,18
1723 Προμήθεια Η/Υ &
λοιπού εξοπλισμού
5.000,00 10.000,00 0,00 15.000,00
4.859,36
0,00 10.140,64
1725 Προμήθεια τηλεφων.
Εξοπλις.
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
ΑΔΑ: 45ΨΨ7ΛΒ-37Η
ΣΥΝΟΛΟ 072.200.17 11.000,00 15.000,00 0,00 26.000,00 5.726,18 0,00 20.273,82
3193/Α Επιστροφή χρημ.
επιχ/σεων που
απορρ(ADAPT)
0,00 1.216,09 0,00 1.216,09 0,00 0,00 1.216,09
3193/Β Επιστροφή χρημάτων
επιχ/σεων που δεν
απορρ(INTEGRA
ΟΡΕΙΝΟΙ)
0,00 604,55 0,00 604,55 0,00 0,00 604,55
3193/Γ Επιστροφή χρημάτων
επιχ/σεων που δεν
απορρ(INTEGRA
ΠΟΝΤΙΟΙ)
0,00 1.755,13 0,00 1.755,13 0,00 0,00 1.755,13
3193/Δ Επιστροφή χρημάτων
επιχ/σεων που δεν
απορρ(ADAPT
FANCO)
0,00 955,10 0,00 955,10 0,00 0,00 955,10
3193/Ε Επιστροφή χρημ.
επιχ/σεων που
δεαπορρ(ΝΟW)
0,00 76,85 0,00 76,85 0,00 0,00 76,85
3193/Ζ Επιστροφή χρημάτων
επιχ/σεων που δεν
απορρ(ΥΟUTHSTART)
0,00 27,22 0,00 27,22 0,00 0,00 27,22
3193/Η Επιστροφή χρημάτων
επιχ/σεων που δεν
απορρ(ΙΝΝΟVΑΤΙΟΝ)
0,00 30,36 0,00 30,36 0,00 0,00 30,36
3193/Λ Επιστροφή χρημάτων
επιχ/σεων που δεν
απορρ(ΚΕΣΥΥ)
0,00 5.232,92 0,00 5.232,92 0,00 5.232,92
ΣΥΝΟΛΟ 072.200.31 0,00 9.898,22 0,00 9.898,22 0,00 0,00 9.898,22
5262 Οδοιπορικά & έξοδα
κίνησης εκλογικών
συνεργείων
0,00 11.287,10 0,00 11.287,10 11.006,95 0,00 280,15
ΣΥΝΟΛΟ 072.200.52 0,00 11.287,10 0,00 11.287,10 11.006,95 0,00 280,15
5343\Α Δαπάνες για
απασχόληση – κοιν
προστασίας &
δημ.υγείας (Ε.Κ.Π)
0,00 45,68 0,00 45,68 0,00 0,00 45,68
5343\Β Δαπάνες για
απασχόληση – κοιν
προστασίας &
δημ.υγείας (EQUAL)
0,00 8.574,43 0,00 8.574,43 0,00 0,00 8.574,43
5343\Γ Δαπάνες για
απασχόληση – κοιν
προστασίας &
δημ.υγείας (Q-LABEL)
0,00 1.356,05 0,00 1.356,05 0,00 0,00 1.356,05
5343\Δ Δαπάνες για
απασχόληση – κοιν
προστασίας &
δημ.υγείας
(INTERREG III)
0,00 5.559,65 0,00 5.559,65 0,00 0,00 5.559,65
5343\Ε Δαπάνες για
απασχόληση – κοιν
προστασίας &
δημ.υγείας
(ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)
0,00 485,10 0,00 485,10 0,00 0,00 485,10
5343\Ζ Δαπάνες για
απασχόληση – κοιν
προστασίας &
δημ.υγείας (PRAXIS)
0,00 78,16 0,00 78,16 0,00 0,00 78,16
5343\Η Δαπάνες για
απασχόληση – κοιν
προστασίας &
δημ.υγείας
(OMOΓΕΝΕΙΣ)
0,00 18.829,41 0,00 18.829,41 18.763,50 0,00 65,91
5343\Θ Δαπάνες για
απασχόληση – κοιν
προστασίας &
δημ.υγείας
(MEDACTHU)
0,00 34.130,15 0,00 34.130,15 0,00 0,00 34.130,15
5343\Ι Δαπάνες για
απασχόληση – κοιν
προστασίας &
δημ.υγείας
(ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
ΚΟΥΖΙΝΑ)
0,00 95,95 0,00 95,95 0,00 0,00 95,95
5343\Κ Δαπάνες για
απασχόληση – κοιν
προστασίας &
δημ.υγείας
(ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ)
0,00 1.124,56 0,00 1.124,56 1.119,00 0,00 5,56
ΣΥΝΟΛΟ 072.200.53 0,00 70.279,14 0,00 70.279,14 19.882,50 0,00 50.396,64
ΑΔΑ: 45ΨΨ7ΛΒ-37Η
9761 Επιστημονικές
μελέτες & έρευνες
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 072.200.97 30.000,00 0,0 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999 Τακτικό Αποθεματικό 0,00 26.568,53 0,00 26.568,53 0,00 0,00 26.568,53
ΣΥΝΟΛΟ 072.200.99 0,00 26.568,53 0,00 26.568,53 0,00 0,00 26.568,53
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 921.990,00 945.646,71 98.500,00 1.769.136,71
803.713,20
0,00 965.423,51
Στο ποσό των συνολικών εξόδων 803.713,20 θα πρέπει να προστεθεί και το ποσό των 120€ που αφορά
έξοδα τραπέζης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής. Άρα τα συνολικά έξοδα ανέρχονται στο ποσό των
803.833,20€
Aπό τα ανωτέρω προκύπτει το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2010 ως εξής :
ΕΣΟΔΑ οικονομικού έτους 2010 1.412.576,09 €
ΕΞΟΔΑ οικονομικού έτους 2010 803.833,20 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ στις 31/12/2010 608.742,89€
Τέλος, δίνεται ο ισολογισμός του 2010
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 31/12/2010
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Υπόλοιπο προηγούμενης διαχείρισης €……… 799.111,78€ Έξοδα οικονομικού έτους 2010..… 803.833,20€
Έσοδα οικονομικού έτους 2010 ……..….. 613.464,31 €…… Υπόλοιπο της 31-12-2010……….. 608.742,89€
ΣΥΝΟΛΟ €……………………………… . 1.412.576,09 € … ΣΥΝΟΛΟ €……………………1.412.576.09€…
Μετά το κλείσιμο της οικονομικής διαχείρισης του οικονομικού έτους 2010 και την κατάργηση της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης Έβρου, την 7η Ιανουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε παρακράτηση
φόρων των τόκων του Β Έξαμήνου των καταθέσεων των λογαριασμών που διατηρούσε η Υπηρεσία στην
Γενική Τράπεζα (οι οποίοι είχαν ήδη πιστωθεί στις 31/12/2010) συνολικού ποσού 275,25€, με αποτέλεσμα
τα συνολικά έσοδα να εμφανίζονται μειωμένα κατά το παραπάνω ποσό.
Κατόπιν αυτού ο τελικός ισολογισμός παρουσιάζεται ως εξής
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Υπόλοιπο προηγούμενης διαχείρισης €……… 799.111,78€ ……… Έξοδα οικονομικού έτους2010 803.833,20€…
Έσοδα οικονομικού έτους 2010 ……..….. 613.189,06 €……... Υπόλοιπο της 31-12-2010… ………….. 608.467,64€…
ΣΥΝΟΛΟ €……………………………… . 1.412.300,84 €…… ΣΥΝΟΛΟ €……………………… .. 1.412.300,84€…
Μετά τα ανωτέρω, η υπηρεσία:
ΑΔΑ: 45ΨΨ7ΛΒ-37Η

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κατάρτιση του απολογισμού – ισολογισμού του οικονομικού έτους 2010, της Κεντρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης Έβρου. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής  Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ε Ι Κ ΑΤ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
(με ψήφους 5 υπέρ και 3 λευκό)

Καταρτίζει τον απολογισμό – ισολογισμό του οικονομικού έτους 2010 της Κεντρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης Έβρου, όπως φαίνεται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση  και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση, λόγω αρμοδιότητας. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής ,Κωνσταντίνος Μιχελής ,Χρήστος Τρέλλης μειοψήφησαν ψηφίζοντας Λευκό για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 639/2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 499 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 09:41
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 638 2011 Απόφαση 640 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή