2011 Απόφαση 638

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 42/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 638 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:. Κατάρτιση του απολογισμού – ισολογισμού του  οικονομικού έτους 2010 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας –Καβάλας-Ξάνθης / Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα  13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική   Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ.5498 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος   χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 3),Νικόλαος Πατήρας μέλος  4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Δημήτριος Σαλτούρος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος ,9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσες   ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, οι οποίες απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 638 : Εισηγούμενος το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Τρύφων Εξάρχου , Δ/ντης Οικονομικού της ΠΑΜΘ , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από  13-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Α΄ Ο υπό κρίση Απολογισμός εσόδων και εξόδων απεικονίζει τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του οικ.  έτους 2010 του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, κατά Ειδικό Φορέα (Υπηρεσίες) και Κωδικό Αριθμό: α) Τα αρχικά προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα οικ. έτους 2010, β) Τις τροποποιήσεις  που έγιναν κατά τη διάρκεια του οικ. έτους 2010, γ) Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα, δ) Το χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12/2010. Η σύνταξη –κατάρτιση του Απολογισμού και  Ισολογισμού έγινε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)του άρθρου 88 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Π.Δ. 30/96), β)του άρθρου 30  του Ν. Δ/τος 496/74 «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», γ) του Ν.2362/1995 « Περί Δημοσίου Λογιστικού» και δ) του άρθρου 15 παρ. 24 του Ν. 2503/97. Ο Απολογισμός του οικ. έτους 2010  εμφανίζει τα έσοδα και τα έξοδα, σε χωριστές αναλυτικές καταστάσεις και έχει ως κάτωθι: Α) Ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2009 6.868.168,03 € Β) Σύνολο εσόδων έτους 2010 25.400.169,23 € Γ)  Σύνολο εξόδων έτους 2010 30.015.187,48 € Δ) Ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2010 2.253.149,78 € Τα έσοδα προέρχονται από: α) επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  που ανήλθαν στο ποσό των 3.296.891,25 €. β) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους και από το Κεντρικό Τ.Γ.Κ. και Δασών και λοιπές επιχορηγήσεις που ανήλθαν στο ποσό  των 15.345.652,56 €. γ) επιχορηγήσεις από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που ανήλθαν στο ποσό των 5.050.423,77 €. δ) εισπράξεις από λοιπά τέλη και δικαιώματα, τέλη χορήγησης  άδειας κυκλοφορίας και μεταβίβασης αυτοκινήτων - οχημάτων και επιχορηγήσεις από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας που ανήλθαν στο ποσό των 1.069.914,46 €. ε) τόκους των τραπεζικών  λογαριασμών που τηρούνται υπέρ του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας, στην Εμπορική Τράπεζα και στην Αγροτική Τράπεζα,  εισπράξεις από προσφορά υπηρεσιών, πώληση αγαθών και εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που ανήλθαν στο ποσό των 54.761,59 €. στ) αδιάθετα υπόλοιπα από χρηματικά εντάλματα  προπληρωμής και λοιπές επιστροφές χρημάτων που ανήλθαν στο ποσό των 100.146,51 €. ζ) πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα , που ανήλθαν στο ποσό των 482.379,09 €. η) το  ταμειακό υπόλοιπο του οικ. έτους 2009 που ανήλθε στο ποσό των 6.868.168,03 € . Για τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν το οικ. έτος 2010 εκδόθηκαν διακόσια τέσσερα (204) γραμμάτια είσπραξης τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εσόδων που τηρείται από τη Δ/νση Οικονομικών  Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας.  Τα έξοδα προέρχονται από:  α) δαπάνες  για την εκτέλεση έργων του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων και του Ο.Σ.Κ. που ανήλθαν στο ποσό των 5.064.035,47 €. β) δαπάνες για την εκτέλεση έργων του Νομαρχιακού    Προγράμματος Έργων που ανήλθαν στο ποσό των 5.124.370,79 €. γ)λοιπές δαπάνες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται δαπάνες αντιμετώπισης λειτουργικών αναγκών, δαπάνες καταβολής  προνοιακών επιδομάτων και βοηθημάτων υγειονομικής περίθαλψης, δαπάνες μεταφοράς μαθητών κ.λ.π., που συνολικά ανήλθαν στο ποσό των 19.826.781,22 €. Για όλες τις παραπάνω δαπάνες  εκδόθηκαν και εξοφλήθηκαν είτε με επιταγή, είτε με εντολή μεταφοράς χίλια επτακόσια ενενήντα εννέα ( 1799) χρηματικά εντάλματα με τα παραστατικά στοιχεία έκδοσης και πληρωμής των, εκ  των οποίων τα εβδομήντα εννέα ( 79 ) είναι χρηματικά εντάλματα προπληρωμής. Η εξόφληση των παραπάνω χρηματικών ενταλμάτων έγινε νόμιμα και χωρίς καθυστερήσεις. Δεν εκκρεμούν  ανεξόφλητα χρηματικά εντάλματα που αφορούν το οικ. έτος 2010. Οι αναλογούσες κρατήσεις των χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν τον φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών, τον παρακρατούμενο  φόρο από προμήθειες και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων ( διαφόρων ασφαλιστικών  ταμείων ) αποδόθηκαν αρμοδίως, έγκαιρα και κανονικά. Οι υπόλογοι των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής  απόδωσαν λογαριασμό κανονικά και μέσα στα όρια των προθεσμιών που αναγράφονται στα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής. Τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα εμφανίζονται στις μηνιαίες  κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών (ΕΧΤΡΑΙΤ) της Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, που υπάρχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας, στην Εμπορική  Τράπεζα και στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας. Συνολικά κινήθηκαν εξήντα ένα (61) τραπεζικοί λογαριασμοί, εκ των οποίων τριάντα πέντε (35) της τράπεζας Ελλάδος, δέκα εννέα (19) της  Αγροτικής Τράπεζας, τρεις (3) της Εμπορικής Τράπεζας και τέσσερις (4) της Συνεταιριστικής Τράπεζας.  Α) i) Οι τραπεζικοί λογαριασμοί 1903623100120016, 1903623100121012, 1903623100124011, 1903623100128017, 1903623100134010, 1903623100136012, 1903623100143011, 3104400830002018,  3105400830001014, 3105400830002010, 3105400830003017, 3106400830006019, 3108400830001012, 3108400830002019, 3108400830004011, 3108400830005018, 3109400830000019, που τηρούνται στην Τράπεζα της   Ελλάδας καταργήθηκαν στις 31/12/2010 και τα υπόλοιπά τους  μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό 23/3100100000231000 "ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ" του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αφού οι παραπάνω λογαριασμοί παρέμειναν αδρανείς για ένα έτος όπως ορίζει η 411/6-2-2007 εγκύκλιος της Τράπεζας της  Ελλάδας. ii) Ο τραπεζικός λογαριασμός 3108400830000016 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας καταργήθηκε στις 21/05/2010 και το υπόλοιπό του μεταφέρθηκε στον λογαριασμό  23/3100100000231000 "ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ" του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. iii) Οι τραπεζικοί λογαριασμοί  19603002143-51 και 19603002145-40 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας καταργήθηκαν στις 21/05/2010 και το υπόλοιπό τους μεταφέρθηκε στον λογαριασμό 23/3100100000231000  "ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ" του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στην Τράπεζα της Ελλάδας. iv) Ο τραπεζικός λογαριασμός  19603002150-60 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας καταργήθηκε στις 20/04/2010. Β) i) Οι τραπεζικοί λογαριασμοί 53340075/5190001 και 53340075/5190002 που τηρούνται στην Εμπορική Τράπεζα καταργήθηκαν στις 22/12/2010 και το υπόλοιπό τους μεταφέρθηκε στον λογαριασμό 85625381 της Εμπορικής Τράπεζας.. ii) Ο τραπεζικός λογαριασμός 875103900001010 που τηρείται  στην Τράπεζα της Ελλάδας καταργήθηκε στις 16/2/2010 και το υπόλοιπό του μεταφέρθηκε στον λογαριασμό 775103900001011 της Τράπεζας της Ελλάδας. iii) Ο τραπεζικός λογαριασμός  4209106330000012 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας καταργήθηκε στις 16/2/2010 και το υπόλοιπό του μεταφέρθηκε στον λογαριασμό 509106330000010 της Τράπεζας της Ελλάδας. iv)  Ο τραπεζικός λογαριασμός 3109400880000015 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας καταργήθηκε στις 31/12/2010 και το υπόλοιπό του μεταφέρθηκε στον λογαριασμό  020.1/3109400880000015 της Τράπεζας της Ελλάδας (αλλαγή προθέματος από 231 σε 020.1). v) Ο τραπεζικός λογαριασμός 3109400880001011 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας   καταργήθηκε στις 31/12/2010 και το υπόλοιπό του μεταφέρθηκε στον λογαριασμό 020.1/3109400880001011 της Τράπεζας της Ελλάδας (αλλαγή προθέματος από 231 σε 020.1). vi) Ο  τραπεζικός λογαριασμός 3110102780008011 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας καταργήθηκε στις 31/12/2010 και το υπόλοιπό του μεταφέρθηκε στον λογαριασμό  020.1/3110102780008011 της Τράπεζας της Ελλάδας (αλλαγή προθέματος από 231 σε 020.1). Συμφωνία βιβλίων και Τράπεζας Α) Ταμειακό υπόλοιπο σύμφωνα με τα τηρούμενα βιβλία   2.253.149,78 € Β) Ταμειακό υπόλοιπο σύμφωνα με την Τράπεζα 2.401.955,71 € Γ) Διαφορά 148.805,93 € Η εμφανιζόμενη διαφορά των 148.805,93 € ( 43.611,92 € στον τραπεζικό λογαριασμό 19603002079-07 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, 852,28 € στον τραπεζικό λογαριασμό 19603002085-70 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, 411,67 € στον τραπεζικό  λογαριασμό 19603002087-59 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, 211,37 € στον τραπεζικό λογαριασμό 19603002088-05 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, 5.586,45 € στον τραπεζικό  λογαριασμό 19603002091-36 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, 19.596,67 € στον τραπεζικό λογαριασμό 19603002092-79 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, 3,77 € στον τραπεζικό  λογαριασμό 19603002094-68 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, 87,96 € στον τραπεζικό λογαριασμό 19603002108-05 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, 9.940,69 € στον τραπεζικό λογαριασμό 19603002117-03 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, 64.775,13 € στον τραπεζικό λογαριασμό 009990250011 της Συνεταιριστικής Τράπεζας της Δράμας, 3.728,02 € στον   τραπεζικό λογαριασμό 009990250027 της Συνεταιριστικής Τράπεζας της Δράμας) δεν είναι πραγματική  αλλά λογιστική και οφείλεται στους εξής λόγους: i) η με αριθ. 27830094-4 επιταγή ποσού   41.188,00 € , που εκδόθηκε στις 31-12-2010 σε βάρος του τραπεζικού λογαριασμού 19603002079-07 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας και αφορούσε την απόδοση των κρατήσεων για το  Δεκέμβριο του οικ. έτους 2010 εξοφλήθηκε τον Ιανουάριο του 2011. ii) η με αριθ. 27830092-8 επιταγή ποσού 2.423,92 € , που εκδόθηκε στις 29-12-2010 σε βάρος του τραπεζικού λογαριασμού  19603002079-07 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας και αφορούσε την εξόφληση του Χ.Ε. 1732/2010 με δικαιούχο το Ο.Τ.Ε. ΑΕ, εξοφλήθηκε τον Ιανουάριο του 2011. iii) η με  αριθ. 22945601-4 επιταγή ποσού 852,28 € , που εκδόθηκε στις 31-12-2010 σε βάρος του τραπεζικού λογαριασμού 19603002085-70 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας και αφορούσε την απόδοση των κρατήσεων για το Δεκέμβριο του οικ. έτους 2010 εξοφλήθηκε τον Ιανουάριο του 2011. iv) η με αριθ. 28458954-3 επιταγή ποσού 411,67 € , που εκδόθηκε στις 31-12-2010 σε  βάρος του τραπεζικού λογαριασμού 19603002087-59 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας και αφορούσε την απόδοση των κρατήσεων για το Δεκέμβριο του οικ. έτους 2010 εξοφλήθηκε τον  Ιανουάριο του 2011. v) η με αριθ. 25550798-4 επιταγή ποσού 211,37 € , που εκδόθηκε στις 31-12-2010 σε βάρος του τραπεζικού λογαριασμού 19603002088-05 της Αγροτικής Τράπεζας της  Ελλάδας και αφορούσε την απόδοση των κρατήσεων για το Δεκέμβριο του οικ. έτους 2010 εξοφλήθηκε τον Ιανουάριο του 2011. vi) η με αριθ. 28564699-1 επιταγή ποσού 4.023,75 € , που  εκδόθηκε στις 31-12-2010 σε βάρος του τραπεζικού λογαριασμού 19603002091-36 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας και αφορούσε την απόδοση των κρατήσεων για το Δεκέμβριο του οικ.  έτους 2010 εξοφλήθηκε τον Ιανουάριο του 2011. vii) η με αριθ. 28564697-4 επιταγή ποσού 4.295,00 € , που εκδόθηκε στις 29-12-2010 σε βάρος του τραπεζικού λογαριασμού 19603002091-36  ης Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας και αφορούσε την εξόφληση του Χ.Ε. 1780/2010 με δικαιούχο το Ο.Τ.Ε. ΑΕ, εξοφλήθηκε τον Ιανουάριο του 2011. viii) η με αριθ.  28895520-0 επιταγή ποσού 16.864,37 € , που εκδόθηκε στις 31-12-2010 σε βάρος του τραπεζικού λογαριασμού 19603002092-79 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας και αφορούσε την απόδοση των κρατήσεων για το Δεκέμβριο του οικ. έτους 2010 εξοφλήθηκε τον Ιανουάριο του 2011.  ix) το Χ.Ε. 1737/2010 ενώ εκδόθηκε σε βάρος του τραπεζικού λογαριασμού  19603002092-79 τηςΑγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας και αφορούσε πληρωμή μισθωμάτων στέγασης σχολικών μονάδωνΑ/θμιας Εκπ/σης ποσού 2.732,30 €, εξοφλήθηκε εκ' παραδρομής με την  2152/30-12-10 εντολή της Δνσης Οικονομικών από τον τραπεζικό λογαριασμό 19603002091-36 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας. Το ποσό των 2.732,30 € μεταφέρθηκε από τον τραπεζικό  λογαριασμό 19603002092-79 στον τραπεζικό  λογαριασμό 19603002091-36 τον Ιανουάριο του 2011. x) η με αριθ. 25576975-0 επιταγή ποσού 3,77 € , που εκδόθηκε στις 31-12-2010 σε βάρος του τραπεζικού λογαριασμού 19603002094-68 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας και αφορούσε την απόδοση των κρατήσεων για το Δεκέμβριο του οικ. έτους 2010 εξοφλήθηκε τον Ιανουάριο  του 2011. xi) η με αριθ. 25576997-1 επιταγή ποσού 87,96 € , που εκδόθηκε στις 31-12-2010 σε βάρος του τραπεζικού λογαριασμού 19603002108-05 της Αγροτικής Τράπεζας της  Ελλάδας και αφορούσε την απόδοση των κρατήσεων για το Δεκέμβριο του οικ. έτους 2010 εξοφλήθηκε τον Ιανουάριο του 2011. xii) η με αριθ. 28913923-6 επιταγή ποσού 9.940,69 € , που  εκδόθηκε στις 31-12-2010 σε βάρος του τραπεζικού λογαριασμού 19603002117-03 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας και αφορούσε την απόδοση των κρατήσεων για το Δεκέμβριο του οικ.  έτους 2010 εξοφλήθηκε τον Ιανουάριο του 2011. xiii) η με αριθ. 217429-4 επιταγή ποσού 64.775,13 € , που εκδόθηκε στις 31-12-2010 σε βάρος του τραπεζικού λογαριασμού 009990250011  της Συνεταιριστικής Τράπεζας της Δράμας και αφορούσε την απόδοση των κρατήσεων για το Δεκέμβριο του οικ. έτους 2010 εξοφλήθηκε τον Ιανουάριο του 2011. xiv) η με αριθ. 215702-1  επιταγή ποσού 3.728,02 € , που εκδόθηκε στις 31-12-2010 σε βάρος του τραπεζικού λογαριασμού 009990250027 της Συνεταιριστικής Τράπεζας της Δράμας και αφορούσε την απόδοση των   κρατήσεων για το Δεκέμβριο του οικ. έτους 2010 εξοφλήθηκε τον Ιανουάριο του 2011. Συνεπώς το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο στις 31/12/2010 των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, την Συνεταιριστική Τράπεζας της Δράμας, την Εμπορική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ελλάδας είναι 2.253.149,78 €. Το ταμειακό υπόλοιπο των  2.253.149,78 € είναι κατατιθέμενο στη Τράπεζα Ελλάδας, την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας, την Εμπορική και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας ως εξής: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 31-12-2010 ΕΛΛΑΔΑΣ 513.807,33 € ΑΓΡΟΤΙΚΗ 843.243,01 € ΕΜΠΟΡΙΚΗ 475.600,68 € ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ 420.498,76 € ΣΥΝΟΛΟ 2.253.149,78 €  Β΄ Ο Ισολογισμός χρηματικής διαχείρισης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης οικονομικού έτους 2010 αποτελείται και εμφανίζεται σε δύο σκέλη ως κάτωθι: 1.ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: τούτο εμφανίζει α) Το Ταμειακό υπόλοιπο του οικ.  έτους 2008 (στις 31/12/09) που συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 6.868.168,03 €. β) Τα έσοδα χρήσης του οικ. έτους 2010 που πραγματοποιήθηκαν από 1-1-2010 μέχρι 31-12-2010 και ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 25.400.169,23 €. Έτσι το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των 32.268.337,26 €. 1.ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ: τούτο εμφανίζει α) Τα έξοδα χρήσης του οικ.  έτους 2010 που πραγματοποιήθηκαν από 1-1-2010 μέχρι 31-12-2010 και ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 30.015.187,48 €. β) Το Ταμειακό υπόλοιπο (στις 31/12/10) του οικ. έτους  2010 που συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 2.253.149,78 €.  Έτσι το σύνολο του παθητικού ανέρχεται στο ποσό των 32.268.337,26 €. Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την ψήφιση του  Απολογισμού και Ισολογισμού οικ. έτους 2010. 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την κατάρτιση του απολογισμού – ισολογισμού του οικονομικού έτους 2010, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας –Καβάλας-Ξάνθης / Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010

 

 

 Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 5 υπέρ και 3 λευκό)

Καταρτίζει τον απολογισμό – ισολογισμό του οικονομικού έτους 2010 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας –Καβάλας-Ξάνθης / Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, όπως φαίνεται στην  συνημμένη εισηγητική έκθεση και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση, λόγω αρμοδιότητας. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής ,Κωνσταντίνος  Μιχελής ,Χρήστος Τρέλλης μειοψήφησαν ψηφίζοντας Λευκό για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 638/2011. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ                      
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
                                                             
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ                                 ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστηκε 492 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 09:32
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 637 2011 Απόφαση 639 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή