2011 Απόφαση 637

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 42/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 637 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση του απολογισμού – ισολογισμού του οικονομικού  έτους 2010 του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ.5498 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 3),Νικόλαος Πατήρας μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Δημήτριος Σαλτούρος  6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος ,9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία   Γκουγκουσκίδου μέλος, οι οποίες απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 637 : Εισηγούμενος το   μπτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Τρύφων Εξάρχου , Δ/ντης Οικονομικού της ΠΑΜΘ , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 13-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα     εξής: Μετά την επεξεργασία των στοιχείων της Οικονομικής Διαχείρισης οικ. έτους 2010 και συγκεκριμένα των εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων, των χρηματοδοτήσεων, των  EXTRAITS      των Τραπεζών και των εκδοθέντων επιταγών προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα: 1. O προϋπολογισμός του Οικ. Έτους 2010 εκτελέσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 30/96 (ΦΕΚ  Ά21) Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπως ισχύει σήμερα και της αριθ. 2/60680/0091/12-8-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών. 2. Όλες οι δαπάνες  ενταλματοποιήθηκαν και ελέγχθηκαν για τη νομιμότητα τους από την Υ.Δ.Ε στο Νομό Καβάλας. 3. Δεν έγινε καμία υπέρβαση του εγκριθέντος Προϋπολογισμού. 4. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις  του Κρατικού Προϋπολογισμού και άλλων φορέων για λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν στο ποσό των 20.868.342,54 Ευρώ , το δε ταμειακό υπόλοιπο οικον. έτους 2009 το οποίο μεταφέρθηκε στο  έτος 2010 ανήλθε στο ποσό των 4.806.421,14 Ευρώ. (Το σύνολο εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2010 και Ταμειακού υπολοίπου 2009 ανήλθε στο ποσό των 25.674.763,68 Ευρώ) Τα έξοδα  του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας από τις παραπάνω πιστώσεις ανήλθαν σε 21.077.057,80 Ευρώ. 5. Στον τομέα των Δημοσίων Επενδύσεων τα έσοδα από επιχορηγήσεις των   Υπουργείων Εσωτερικών, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εργασίας και Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, για την εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων, ανήλθαν σε 6.876.223,23 Ευρώ, το δε ταμειακό υπόλοιπο που   μεταφέρθηκε από το προηγούμενο οικον. έτος ανήλθε σε 12.317.129,12 Ευρώ. (Το σύνολο εσόδων των Δημοσίων Επενδύσεων και Ταμειακού υπολοίπου 2009 ανήλθε στο ποσό των 19.193.352,35 Ευρώ, η ανάλυση των οποίων εμφανίζεται στον Ταμειακό Απολογιστικό Πίνακα Εσόδων Δημοσίων Επενδύσεων). Τα έξοδα για οφειλές έργων Δημοσίων Επενδύσεων από τις  παραπάνω πιστώσεις ανήλθαν σε 11.682.659,83 Ευρώ, η ανάλυση των οποίων εμφανίζεται στον Ταμειακό Απολογιστικό Πίνακα Εξόδων Δημοσίων Επενδύσεων. 6. Ο Ισολογισμός της Χρηματικής    Διαχείρισης Οικονομικού Έτους 2010 διαμορφώθηκε ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1. Α) Ταμειακά Υπόλοιπα Τακτικού Προϋπολογισμού & Επιχορηγήσεων Οικονομικού Έτους 2009 4.806.421,14
1. Α) Πληρωμές Τακτικού Προϋπολογισμού & Επιχορηγήσεων, Οικονομικού Έτους 2010 (από 01-01-2010 έως 31-12- 2010) 21.077.057,80
Β) Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού & Έσοδα Επιχορηγήσεων, Οικονομικού Έτους 2010 20.868.342,54  Β) Ταμειακό Υπόλοιπο Τακτικού Προϋπολογισμού & Επιχορηγήσεων Οικονομικού Έτους  2010 4.597.705,88 (από 01-01-2010 έως 31- 12-2010) Σύνολο: 25.674.763,68 Σύνολο: 25.674.763,68 2. Α) Ταμειακό Υπόλοιπο Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2009 12.317.129,12 
2. Α) Πληρωμές Δημοσίων  Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2010 (από 01-01- 2010 έως 31-12-2010) 11.682.659,83 Β) Έσοδα Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2010(από 01-01- 2010  έως 31-12-2010) 6.876.223,23 Β) Ταμειακό Υπόλοιπο Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2010 7.510.692,52 Σύνολο: 19.193.352,35 Σύνολο: 19.193.352,35 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 44.868.116,03 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 44.868.116,03 Για το χρονικό διάστημα από 1-1-2010 έως και 31-12-2010 εκδόθηκαν 4.272 Χρηματικά Εντάλματα ύψους 32.759.717,63 Ευρώ και επιταγές με το ίδιο ποσό με τις οποίες πληρώθηκαν δαπάνες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για το οικονομικό έτος 2010.
Τα ταμειακά υπόλοιπα των χρήσεων 2009 και 2010 αναλύονται στους ακόλουθους πίνακες : Χρηματικά Διαθέσιμα ανα Τραπεζικό Λογαριασμό 2009
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
(11) 2049.18 44.347,79
(16) 2059.59 1.635.518,51
(17) 2060.04 81.348,78
(20) 2063.36 25.367,43
(21) 2064.79 215.222,46
(23) 2067.14 929.363,73
(24) 2071.88 1.715,30
(25) 2081.32 4.873,69
(26) 2095.51 1.762,60
(29) 2122.60 252.416,87
(30) 2167.51 962,04
(31) 2137.25 2.084,53
(32) 231/0585107600000011 0
(35) 231/1205101600010012 0
(57) 231/1903623100103019 0
(62) 231/1903623100108010 4.905,75
(68) 231/1903623100114013 178,06
(70) 231/1903623100116016 1.602,00
(71) 231/202118900011016 236,73
(79) 231/3105402030000012 0
(82) 231/3105402030003011 0
(83) 231/3105402030004018 1.125,33
(84) 231/3105402030005014 0
(88) 231/3105402030009010 0
(94) 231/3106402030003014 0
(96) 231/3106402030006013 4.719,62
(97) 231/3106402030008016 0
(102) 231/3106402030015015 0
(103) 231/3107402030000018 0
(111) 2163.73 57.560,76
ΑΔΑ: 45ΨΨ7ΛΒ-Ι8Β
(117) 2107.96 47.824,48
(118) 2114.08 214.864,70
(119) 2065.25 606.222,61
(120) 2062.90 20.237,53
(126) 2058.16 304,12
(128) 231/3106402030010013 0
(130) 2184.04 815,67
(131) 189630 546.347,47
(133) 2061.47 12.006.911,10
(135) 231/3302102730069016 2.127,98
(136) 231/3106402030013012 0
(137) 231/3106402030007010 0
(138) 231/3106402030012016 0,01
(139) 231/3108402030011015 0
(140) 231/3106402030001011 17.831,72
(141) 231/3108402030010019 1.897,00
(145) 231/3107402030005010 2
(146) 231/3106402030014019 5.346,38
(147) 231/3106402030004010
0,42
(148) 231/1903623100112010 0
(150) 231/875103900005015 1.367,11
(151) 231/503107600000015 81.470,96
(152) 231/1903623100110018 0
(153) 1555 115.065,78
(154) 07002 0
(155) 231/3104402030006018 23,34
(156) 231/3106402030005017 352,83
(158) 231/3107402030003017 0
(159) 231/3108402030001017 0
(161) 231/3108402030005012 0
(162) 231/3108402030000010 0
(163) 231/3108402030003010 6
(164) 231/3108402030002013 182.012,69
(166) 231/3108402030007015 1.148,06
(167) 231/3108402030009018 1,79
(168) 231/3108402030006019 0
(169) 14229 1.805,83
(170) 2191.13 4.250,70
(171) 231/3309102780018014 0
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 17.123.550,26
Χρηματικά Διαθέσιμα ανα Τραπεζικό Λογαριασμό
2010
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
() 0
(11) 2049.18 45.484,97
(16) 2059.59 1.552.252,60
(17) 2060.04 90.435,54
(20) 2063.36 7.966,59
(21) 2064.79 396.852,25
(23) 2067.14 1.224.458,45
(24) 2071.88 3.129,50
(25) 2081.32 106.160,96
(26) 2095.51 1.466,48
(29) 2122.60 23.811,97
ΑΔΑ: 45ΨΨ7ΛΒ-Ι8Β
(30) 2167.51 988,84
(31) 2137.25 26,89
(35) 231/1205101600010012 0
(62) 231/1903623100108010 0
(68) 231/1903623100114013 30.178,06
(70) 231/1903623100116016 0
(71) 231/202118900011016 0
(83) 231/3105402030004018 0
(96) 231/3106402030006013 0
(111) 2163.73 95.586,75
(117) 2107.96 27.663,64
(118) 2114.08 149.974,22
(119) 2065.25 593.267,91
(120) 2062.90 5.230,01
(126) 2058.16 351,04
(130) 2184.04 836,58
(131) 189630 188.922,07
(133) 2061.47 7.305.586,52
(135) 231/3302102730069016 0
(138) 231/3106402030012016 0
(140) 231/3106402030001011 109.077,10
(141) 231/3108402030010019 0
(145) 231/3107402030005010 3.488,00
(146) 231/3106402030014019 0
(147) 231/3106402030004010 0
(150) 231/875103900005015 0
(151) 231/503107600000015 0
(153) 1555 7.049,03
(155) 231/3104402030006018 0
(156) 231/3106402030005017 0
(163) 231/3108402030003010 0
(164) 231/3108402030002013 58.906,69
(166) 231/3108402030007015 0
(167) 231/3108402030009018 0
(169) 14229 9.848,49
(170) 2191.13 0
(173) 231/3109402080006018 0
(174) 231/3109402080000010 0
(175) 231/3102102730069010 0
(176) 231/3102118900011015 236,73
(177) 231/775103900005017 1.367,11
(179) 231/3109402080002012 0
(180) 231/3109402080003019 0
(181) 231/3109402080001016 0
(182) 231/3109102780018018 0
(183) 231/3109402080005011 0
(184) 231/3110402080003010 0
(185) 231/3110402080000011 0
(186) 231/3109402080004015 0
(187) 231/3109402080011014 0
(188) 231/3109402080012010 0
(189) 231/3110402080002014 0
(190) 231/3110402080004017 0
(191) 231/3110402080001018 0
(192) 2197.77 67.793,41
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 12.108.398,40 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την Κατάρτιση του απολογισμού – ισολογισμού του οικονομικού έτους 2010 του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από  διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

  Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 5 υπέρ και 3 λευκό)

Καταρτίζει τον απολογισμό – ισολογισμό του οικονομικού έτους 2010 του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας, όπως φαίνεται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση και παραπέμπει το θέμα στο  Περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση, λόγω αρμοδιότητας. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής ,Κωνσταντίνος Μιχελής ,Χρήστος Τρέλλης μειοψήφησαν ψηφίζοντας Λευκό για  τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 637/2011

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
            ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ
                                                             
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστηκε 447 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 09:21
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 636 2011 Απόφαση 638 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή