2011 Απόφαση 636

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 42/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 636 /2011  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση του απολογισμού –  ισολογισμού του οικονομικού έτους 2010 του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ.5498 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που  επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής , 3),Νικόλαος Πατήρας μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Δημήτριος Σαλτούρος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος  7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος  Μιχελής μέλος ,9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, οι οποίες απουσίαζαν αν και κλήθηκαν  νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 636 : Εισηγούμενος το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Τρύφων  Εξάρχου , Δ/ντης Οικονομικού της ΠΑΜΘ , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 13-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Μετά το  κλείσιμο του οικονομικού έτους 2010 και σύμφωνα με τα στοιχεία των λογιστικών βιβλίων που τηρούνταν από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Ν.Δ. Ξάνθης ο τακτικός      
προϋπολογισμός εμφανίζει την παρακάτω εικόνα :
1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΑ 2010 20.034.387,63€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 4.527.496,14€
ΣΥΝΟΛΟ
Χρηματικής διαχείρισης 2010 " 24.561.883,77€
ΕΞΟΔΑ 2010 " 20.669.177,35 €
Υπόλοιπο & μεταφορά στην νέα "
Οικ. χρήση 3.892.706,42€
Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνεται και ο Προϋπολογισμός της Κεντρικής Υπηρεσίας Της Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας - Ξάνθης ο οποίος  εκτελούνταν ενιαία. Τα απολογιστικά στοιχεία της Κεντρικής Υπηρεσίας είναι:
Σύνολο χρηματικής διαχείρισης 2010 1.033.019,91€
Ε Ξ Ο Δ Α 2010 800.321,43€
Υπόλοιπα 232.698,48€
Οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από τους οικείους φορείς και τραπεζικούς λογαριασμούς από τους οποίους προήλθαν τα έσοδα. Στους Κ.Α 0211,0300.κ.λ.π δαπανήθηκε  ποσό για την μισθοδοσία των υπαλλήλων . Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα στις υποκατηγορίες 0500 «Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές»,0700 « πληρωμές για  μετακινήσεις»,0800 «πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες και στην κατηγορία 1000 «προμήθειες» κ.λ.π Στους Κ.Α 0821 πραγματοποιήθηκαν έξοδα για μεταφορά μαθητών που  αφορούσαν οφειλές από Σεπτέμβριο 2008 μέχρι τον Ιούνιο 2010 ποσό 5.246.811,33€ Στους Κ.Α 0813 έγιναν έξοδα για μισθώματα ακινήτων του Νομαρχιακού  Διαμερίσματος Ξάνθης και της Κεντρικής Υπηρεσίας ποσό 231.060,96€. Στους Κ.Α 2700 έγιναν πληρωμές για προνοιακά επιδόματα ύψους 11.727.029,17€ Στους Κ.Α 2500  έγιναν οι επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής πρόνοιας ποσό 477.880,00€ Τα υπόλοιπα του οικονομικού έτους 2010 αναλυτικά κατά Υπηρεσία φαίνονται στον παρακάτω  πίνακα :
Α/Α ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ
1 070α Ειδικό Αποθεματικό Ν.103/75
132.744,30
2 072α Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 1.670.416,23
4 072γ Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού 12.189,29
5 073α Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 407.652,66
6 074α Υπηρεσίες Υποστήριξης Νομάρχη34.658,81
7 075α Δ/νση Πολιτικών Δικαιωμάτων 59.360,63
9 151α Δ/νση Υγιεινής 72.437,97
10 151β Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας 244.954,42
11 191α Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 21.243,23
12 192α Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -
13 193α Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. 16.072,69
13 2910…λ Δ/νση Γεωργίας 136.135,27
14 2920…δ Δ/νση Κτηνιατρικής 181.747,06
15 2930-α Τμήμα Αλιείας 27.779,81
16 2940 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων 25.662,93
17 291τ Δ/νση Τοπογραφικής 28.495,28
18 311α Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 25.125,09
19 311β Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Μηχ/κός Εξοπλισμός 16.113,90
20 312α Δ/νση Πολεοδομίας 29.854,98
21 312β Τμήμα περιβάλλοντος 5.478,57
22 331α Τμήμα Απασχόλησης 75.730,75
23 351α Δ/νση Βιομηχανίας 123.173,63
24 352α Τμήμα Εμπορίου 22.379,91
25 391α Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών 247.976,41
26 392α ΚΤΕΟ 42.624,12
27 076α Κεντρική Υπηρεσία Ν.Α. 164.559,04
27 076β Κ.Ε.Π. Κεντρικής Υπηρεσίας 68.139,44
ΣΥΝΟΛΟ
3.892.706,42
2.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο Ισολογισμός της χρηματικής διαχείρισης 2010 έχει σύνολο χρέωσης και πίστωσης 24.561.883,77€
Β. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2010 και σύμφωνα με τα στοιχεία των λογιστικών βιβλίων που τηρούνται από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ξάνθης ο  απολογι- σμός των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ έτους 2010 παρουσιάζει την παρακάτω
1. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΣ
ΕΣΟΔΑ 2010 4.626.093,93 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 4.721.755,56 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2010 9.347.849,49 €
ΕΞΟΔΑ 2010 5.100.928,49 €
Υπόλοιπο & μεταφορά στην νέα οικον.χρήση 4.246.921,00 €
Τα υπόλοιπα χρήσης 2010 αναλυτικά κατά τραπεζικό λογαριασμό φαίνονται στον παρακάτω πίνακα .
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ
1 0260127750200397621 1.650.816,32
2 0260127760200400969 549.215,19
3 0261270200425604 808.547,41
4 0261270200436376 227.291,19
5 0261270200457143 579,54
6 026127770200464525 2.059,12
7 026127710200591044 202,05
8 0260127740200585567 923.153,96
9 0260127710200812766 660,43
10 0260127710200790094 81.905,69
11 1903623100085018 119,37
12 7751039009012 2.370,73
ΣΥΝΟΛΑ 4.246.921,00
2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο Ισολογισμός της χρηματικής διαχείρισης 2010 Δημοσίων Επενδύσεων έχει σύνολο χρέωσης και πίστωσης 9.347.849,49€ Ισολογισμός χρηματικής διαχείρισης εμφανίζει
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 Ι.ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταμειακό υπόλοιπο διαθεσίμων κεφαλαίων και λογ/ σμου ταμειακής διαχειρ. Μέχρι 31.12.2009 4.527.496,14€ Πληρωμές προϋπολογισμού 2010 20.669.177,35 €  Εισπράξεις προϋπ. 2010 (01/01/10 -31/12/10) 20.034.387,63€ Εισπράξεις εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών Ταμειακό υπόλοιπο 31.12.10 3.892.706,42€ Α.ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.561.883,77€ Α.ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  24.561.883,77€ ΙΙ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ταμειακό υπόλοιπο διαθεσίμων κεφαλαίων και λογ/σμου ταμειακής διαχειρ.  Μέχρι 31.12.2009 4.721.755,56 € Πληρωμές προϋπολογισμού 2010 5.100.928,49€ Εισπράξεις προϋπ. 2010 (01/1/2010 – 31/12/2010) 4.626.093,93 €  Εισπράξεις εκτός προϋπολογισμού  λογαριασμών 0,00 Ταμειακό υπόλοιπο 31.12.2010 4.246.921,00€ 
Β.ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.347.849,49 € Β.ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.347.849,49€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 33.909.733,26€ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 33.909.733,26€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν.Δ.ΞΑΝΘΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 8.139.627,42€

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την Κατάρτιση του απολογισμού – ισολογισμού του οικονομικού έτους 2010 του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας –  Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 5 υπέρ και 3 λευκό)

Καταρτίζει τον απολογισμό – ισολογισμό του οικονομικού έτους 2010 του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης, όπως φαίνεται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση, λόγω αρμοδιότητας. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής ,Κωνσταντίνος Μιχελής  ,Χρήστος Τρέλλης μειοψήφησαν ψηφίζοντας Λευκό για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 636/2011.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ
                                                              
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ                                ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

                                                       

                                                                                                          ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστηκε 504 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 13:47
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 635 2011 Απόφαση 637 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή