2011 Απόφαση 635

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 42/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 635 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση του απολογισμού –  ισολογισμού του οικονομικού έτους 2010 του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ.5498 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που  επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής , 3),Νικόλαος Πατήρας μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Δημήτριος Σαλτούρος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος  Μιχελής μέλος ,9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, οι οποίες απουσίαζαν αν και κλήθηκαν  νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.ΑΠΟΦΑΣΗ 635 : Εισηγούμενος το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Τρύφων  Εξάρχου , Δ/ντης Οικονομικού της ΠΑΜΘ , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής της από 13-12-2011 εισηγητικής έκθεσης της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Με  τον Νόμο 2218/94, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των Νόμων 2240/94 και 2273/94, ιδρύθηκε το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης, η λειτουργία  του οποίου άρχισε  με τη δημοσίευση του οργανισμού οργάνωσης και εσωτερικής λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης – ‘Εβρου ΦΕΚ 393/11.5.95 (απόφαση  αριθ.1307/31.3.95), όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 68/28.2.2000, 81/2005 (ΦΕΚ 1503/Β/1.11.2005), 79/13-11-2001 και 48/τΒ/8.11.2000( ΦΕΚ  1221/17.7.2007), οι οποίες δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 1364/τβ/8.11.2000, 1708/Τβ/20.12.2001 αντίστοιχα. Σύμφωνα με το άρθρ.88 του Π.Δ.30/1996 «Κώδικας  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ο απολογισμός καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία ( Δ/νση Οικονομικού) υποβάλλεται στις  Νομαρχιακές Επιτροπές και εγκρίνεται από το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Μετά την κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και την εφαρμογή του Ν.3852/2010  
«Καλλικράτης» κατά τα οριζόμενα στην παρ.14 άρθρου 268, και στη παρ.3 άρθρου 269 αυτών, οι απολογισμοί των πέντε (5) πρώην Νομαρχιακών Διαμερισμάτων και των  δύο (2) Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ροδόπης – Έβρου και Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης) της Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας – Θράκης, πρέπει να υποβληθούν  στην Οικονομική Επιτροπή, στη συνέχεια να εγκριθούν από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τέλος να υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε εφαρμογή των παραπάνω,  δεδομένου ότι υπήρχε χωριστή διαχείριση για το κάθε πρώην Νομαρχιακό Διαμέρισμα, σας υποβάλλουμε τους Απολογισμούς των πρώην Νομαρχιακών Διαμερισμάτων  Ροδόπης, Έβρου, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας και της Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης – Έβρου, ενώ η διαχείριση της πρώην Διευρυμένης Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης Ξάνθης – Καβάλας – Δράμας ήταν ενιαία με αυτή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης και λειτουργούσε ως ένας ξεχωριστός Ειδικός Φορέας όπως αυτοί  συντάχθηκαν από τις αντίστοιχες Οικονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και εισηγούμαστε την έγκρισή τους. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Τα έσοδα που  πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2010 από επιχορηγήσεις και λοιπά κατά             Δ/νση είναι:
1 Δ/νση Προγραμματισμού 4.983.270,15
2 Δ/νση Οικονομικού 1.095.164,16
3 Δ/νση Τεχνικών Μελετών & Έργων 21.052,50
4 Δ/νση Πολεοδομίας 22.000,00
5 Δ/νση Μεταφορών 193.259,52
6 Δ/νση Υγείας 641.566,82
7 Δ/νση Πρόνοιας 12.975.311,02
8 Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2.108.508,22
9 Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 718.773,00
10 Δ/νση Τοπογραφικής 31.000,00
11 Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 56.640,53
12 Δ/νση Κτηνιατρικής 19.736,32
ΑΔΑ: 45ΨΨ7ΛΒ-0ΝΝ
13 Δ/νση Κτηνιατρικής Τμ. Αλιείας 4.000,00
14 Δ/νση Εγγύων Βελτιώσεων 30.441,47
15 Δ/νση Ανάπτυξης 15.507,80
16 Τμ. Εμπορίου 4.635,31
17 Λοιπές Υπηρεσίες Κ.Δ.Α.Υ. 3.000,00
Ταμ. Υπόλοιπο 2009 7.749.593,82
Σύνολο 30.673.460,64
Τα πραγματοποιηθέντα έξοδα που ανέρχονται στο ποσό των 24.473.919,43 € βρίσκονται μέσα στα όρια των εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού όπως  συνημμένοι Απολογιστικοί πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης έκθεσης και αναλύονται κατά Διεύθυνση –Ειδικό Φορέα ως εξής:
1 Δ/νση Προγραμματισμού 5.322.872,76
2 Δ/νση Οικονομικού, Διοικητικού 1.848.074,12
3 Δ/νση Τεχνικών Μελετών & Έργων 19.257,25
4 Δ/νση Πολεοδομίας 26.247,43
5 Δ/νση Μεταφορών 171.555,26
6 Δ/νση Υγείας 666.623,90
7 Δ/νση Πρόνοιας 12.963.732,87
8 Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2.243.858,52
9 Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 916.771,38
10 Δ/νση Τοπογραφικής 31.187,92
11 Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 53.050,10
12 Δ/νση Κτηνιατρικής 79.037,04
13 Δ/νση Κτηνιατρικής Τμ. Αλιείας 1.621,82
14 Δ/νση Εγγύων Βελτιώσεων 102.551,46
15 Δ/νση Ανάπτυξης 5.775,79
16 Τμ. Εμπορίου 3.911,52
17 Λοιπές Υπηρεσίες Κ.Δ.Α.Υ. 17.790,22
Σύνολο 24.473.919,43
Ανακεφαλαιωτικά, ο απολογισμός εσόδων –εξόδων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης οικονομικού έτους 2010 έχει ως εξής:
Α. Σύνολο εσόδων 30.673.460,64
Β. Σύνολο εξόδων 24.473.919,43
Υπόλοιπο 6.199.541,21
Όσο αφορά τον Ισολογισμό χρηματικής διαχείρισης του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης, τα οικονομικά του στοιχεία είναι τα εξής:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Α. Υπόλοιπο χρήσης 2009 7.749.593,82
Β. Πραγματοποιηθέντα έσοδα κατά το οικ.έτος
2010
22.923.866,82
Σύνολο 30.673.460,64
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. Πραγματοποιηθέντα έξοδα κατά το οικ.έτος
2010
24.473.919,43
Β. Υπόλοιπο σε χρήση οικ.έτους 2011 6.199.541,21
Σύνολο 30.673.460,64

 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την Κατάρτιση του απολογισμού – ισολογισμού του οικονομικού έτους 2010 του Νομαρχιακού  Διαμερίσματος Ροδόπης. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας –  Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α

(με ψήφους 5 υπέρ και 3 λευκό)

Καταρτίζει τον απολογισμό – ισολογισμό του οικονομικού έτους 2010 του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης, όπως φαίνεται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση και  παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση, λόγω αρμοδιότητας. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής ,Κωνσταντίνος Μιχελής  ,Χρήστος Τρέλλης μειοψήφησαν ψηφίζοντας Λευκό για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 635/2011.

  

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστηκε 471 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 13:37
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 634 2011 Απόφαση 636 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή