Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 634

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Tou Πρακτικού αριθ. 42/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 634 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Κατάρτιση του απολογισμού –  σολογισμού του οικονομικού έτους 2010 του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου.  Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ.5498 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που  επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής , 3),Νικόλαος Πατήρας μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Δημήτριος Σαλτούρος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος  Μιχελής μέλος ,9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, οι οποίες απουσίαζαν αν και κλήθηκαν  νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 634 : Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Τρύφων  Εξάρχου , Δ/ντης Οικονομικού της ΠΑΜΘ , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής της από 13-12-2011 Εισηγητικής έκθεσης της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  Μετά την λήξη του οικονομικού έτους 2010 στις 31/12/2010 και σύμφωνα με το άρθρο 88 του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» σας υποβάλλουμε τον  απολογισμό του οικονομικού έτους 2010 ο οποίος έχει ως εξής: Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 1. Ο Προϋπολογισμός του Ν.Δ. Έβρου για το έτος 2010 συντάχθηκε  σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/60680/0094/12-08-09 ΚΥΑ και τα άρθρα 87 και 49 του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης». 2. Στη διάρκεια της εκτέλεσής του χρειάστηκε να γίνουν 7 (επτά) τροποποιήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν με τις αριθμ. 09/2010, 45/2010, 57/2010, 62/2010,  86/2010, 101/2010 και 112/2010 αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις ο Προϋπολογισμός διαμορφώθηκε ως εξής: ΕΣΟΔΑ:  52.217.256,59 € ΕΞΟΔΑ: 52.217.256,59 € Β. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Τα ταμειακά στοιχεία του Προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν ως εξής:  ΕΣΟΔΑ: 35.943.652,02 €  
ΕΞΟΔΑ: 37.784.241,80 € (Το ταμειακό υπόλοιπο του 2009 ανήρχετο στο ύψος των 7.946.991,98 € μετά την ανάκληση υπολοίπων 3 τραπεζικών λογαριασμών Τράπεζας  Ελλάδος (7.946.991,98 – 44.427,68 = 7.902.564,30)). Γ. ΒΙΒΛΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1. Το ημερολόγια εσόδων του οποίου χρησιμοποιήθηκαν οι σελίδες από 1  έως 102, συμπεριλαμβανομένης στο οποίο καταχωρήθηκαν τα από κάθε πηγή έσοδα του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου, ανερχόμενα στο συνολικό ποσό των €  45.731.233,78 (σαράντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα μια χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτά) συμπεριλαμβανομένου και του  ταμειακού υπολοίπου 2009. 2. Το ημερολόγια εξόδων του οποίου χρησιμοποιήθηκαν οι σελίδες από 1 έως 101, συμπεριλαμβανομένης στο οποίο καταχωρήθηκαν τα  χρηματικά εντάλματα που εκδόθηκαν κατά την χρήση 2010 από τον αύξοντα αριθμό 1 έως και 2491 με συνολικό ύψος δαπανών 37.784.241,80 € (τριάντα επτά  εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά).  3. Το καθολικό εσόδων του οποίου χρησιμοποιήθηκαν οι σελίδες του  οποίου χρησιμοποιήθηκαν οι σελίδες από 1 έως 191 καταχωρήθηκαν τα έσοδα κατά κωδικό αριθμό, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο συνολικό ποσό € 45.731.233,78  (σαράντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα μια χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτά), το οποίο συμφωνεί με εκείνο του Ημερολογίου  Εσόδων. 4. Το Καθολικό εξόδων του οποίου χρησιμοποιήθηκαν οι σελίδες από 1 μέχρι και 395 και καταχωρήθηκαν όλα τα έξοδα κατά κωδικό αριθμό, των οποίων το  σύνολο ανέρχεται στο ποσό των € 37.784.241,80 (τριάντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά) και  συμφωνεί απόλυτα με εκείνο του Ημερολογίου Εξόδων. 5. Το Βιβλίο επιταγών στο οποίο φαίνονται καταχωρημένες οι επιταγές που έχουν εκδοθεί σε διαταγή  δικαιούχων  από χρηματικά εντάλματα του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου καταχωρημένων στις σελίδες 1 μέχρι και 116 το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των  37.784.241,80 € (τριάντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά). Δ. Παρακάτω αναγράφονται οι  επιταγές οι οποίες ακυρώθηκαν κατά την διάρκεια του οικονομικού Έτους 2010, τα ποσά των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στο ανωτέρω άθροισμα. Από τα στελέχη των  επιταγών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟ 2010 
Α/Α ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5350-019826-413 00000981-4
2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5350-024442-798 00002587-9
00002697-2
00002817-7
00002911-4
00003092-9
00003106-2
00003107-1
00003131-3
00003137-2
00003144-5
00003159-3
3 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5350-024442-763 00000381-6
4 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5350-019826-561 00001491-5
00001513-0
5 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5350-019826-685 00014507-6
00014514-9
00014562-9
00014750-8
00014751-6
00014802-4
00014918-7
00014919-5
00014964-1
00015039-8
00015064-9
00015131-9
6 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5350-019986-704 00002347-7
00002355-8
7 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5350-024442-844 00000007-8
00000008-6
00000009-4
00000010-8
00000011-6
00000012-4
00000013-2
00000014-1
00000015-9
00000016-7
00000017-5
00000018-3
00000019-1
00000020-5
00000021-3
00000022-1
00000023-0
ΑΔΑ: 45ΨΨ7ΛΒ-ΕΡ4
00000024-8
00000025-6
00000026-4
00000027-2
00000028-1
00000029-9
00000030-2
00000031-1
00000032-9
00000033-7
00000034-5
00000035-3
00000036-1
00000037-0
00000038-8
00000039-6
00000040-0
8 ΕΛΛΑΔΟΣ 3195103100000022 53146402-4
9 ΕΛΛΑΔΟΣ 1903623100007015 50682344-0
50682345-8
50682346-6
50682347-4
50682348-2
50682349-1
50682350-4
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 : 9.787.581,76 €
ΕΣΟΔΑ 2010 : 35.943.652,00 €
ΣΥΝΟΛΟ : 45.731.233,78 €
ΕΞΟΔΑ 2010 : 37.784.241,80 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010 : 7.946.991,96 €
Το παραπάνω ταμειακό υπόλοιπο επιβεβαιώνεται από τα EXTRE της 31/12/2010 των 27 λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς και των 50 λογαριασμών που  τηρούνται στην Τράπεζα Ελλάδος. Στις 31/12/2010 έγινε ανάκληση των υπολοίπων 3 λογ/σμών έργων ύψους 44.727,68 € από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την  εγκύκλιο 449/05-06-01 που προβλέπει την ανάκληση αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικον. Ετών ΝΠΔΔ των λογ/σμών οι οποίοι παραμένουν αδρανείς για 2 (δύο)  τουλάχιστον έτη. Κατά συνέπεια το ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ το οποίο μεταφέρεται στη νέα οικονομική χρήση είναι 7.902.564,30 €. Λεπτομερή στοιχεία για την ανάλυση  του Ταμειακού Υπολοίπου κατά λογαριασμό, κατά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και κατά Υπηρεσία παρουσιάζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες. Επισυνάπτεται επίσης ο αναλυτικός απολογισμός του οικονομικού έτους 2010.

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την Κατάρτιση του απολογισμού – ισολογισμού του οικονομικού έτους 2010 του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας –  Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 5 υπέρ και 3 λευκό)

Καταρτίζει τον απολογισμό – ισολογισμό του οικονομικού έτους 2010 του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου, όπως φαίνεται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση και  αραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση, λόγω αρμοδιότητας. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής ,Κωνσταντίνος Μιχελής  ,Χρήστος Τρέλλης μειοψήφησαν ψηφίζοντας Λευκό για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 634/2011

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

                             ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ
                                                              
                                            ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστηκε 285 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 13:28
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 633 2011 Απόφαση 635 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή