2011 Απόφαση 642

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 642 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:.Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης 03/2012 του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «ανάδειξη προμηθευτή, γραφικής ύλης, μικροεξοπλισμών γραφείου, χάρτου και εντύπων μηχανογράφησης, εκτύπωσης και βιβλιοδέτησης», για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Καβάλας, με προϋπολογισμό 55.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5544 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσα ήταν: η κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, οι οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 642: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 03/οικ. 5076 /16-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας στέλνουμε σχέδιο διακήρυξης διενέργειας ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή, γραφικής ύλης, μικροεξοπλισμών γραφείου, χάρτου και εντύπων μηχανογράφησης, εκτύπωσης και βιβλιοδέτησης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με χρονική διάρκεια του έργου από 1-1-2012 έως 31-12-2012 και με προϋπολογισμό 55.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και έγκριση συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού και ενστάσεων του παραπάνω διαγωνισμού. Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των όρων της διακήρυξης καθώς και την σύσταση (σύμφωνα και με το από 18-11-2011 Πρακτικό Κλήρωσης):
Α) Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων του τακτικού διαγωνισμού για την «ανάδειξη προμηθευτή γραφικής ύλης, μικροεξοπλισμών γραφείου, χάρτου και εντύπων μηχανογράφησης, εκτύπωσης και βιβλιοδέτησης», αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας:
1. Κλειτσιώτη Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από την Καραβασίλη Βαρβάρα του κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού.
2. Κλεανθίδη Κων/νο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών που υπηρετεί στο τμήμα Πληροφορικής ως μέλος, αναπληρούμενο από τον Τοπάλογλου Αναστάσιο υπηρετεί στο τμήμα Πληροφορικής.
3. Παπαδοπούλου Ανθή του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Ηλιάδου Χρυσούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ο κ. Ασημής Αθανάσιος που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, αναπληρούμενος από την κ. Φουτσιτζίδου Μαρία που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του παραπάνω διαγωνισμού, η σύνταξη πρακτικού και η εισήγηση της αξιολόγησης στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας- Θράκης.
Β)Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του Ν.3886/10 του πρόχειρου διαγωνισμού για την «ανάδειξη προμηθευτή γραφικής ύλης, μικροεξοπλισμών γραφείου, χάρτου και εντύπων μηχανογράφησης, εκτύπωσης και βιβλιοδέτησης», αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας:
1. Κοσμίδου Αντιγόνη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως πρόεδρο, αναπληρούμενη από την Ναλπαντίδου Θεοδοσία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
2. Λαζαρίδου Μαρία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως μέλος, αναπληρούμενη από την Τεκτονίδου Αθανασία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης.
3. Κοχλιαρίδου Φιλιππία του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Τζίμα Αναστασία του κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.118/07 και των προσφυγών του Ν.3886/10.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους συνημμένους όρους διακήρυξης διενέργειας ανοικτού τακτικού διαγωνισμού της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας) για την ανάδειξη προμηθευτή, γραφικής ύλης, μικροεξοπλισμών γραφείου, χάρτου και εντύπων μηχανογράφησης, εκτύπωσης και βιβλιοδέτησης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με χρονική διάρκεια του έργου από 1-1-2012 έως 31-12-2012 και με προϋπολογισμό 55.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και εγκρίνει την συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού (σύμφωνα και με το από 18-11-2011 Πρακτικό Κλήρωσης) και ενστάσεων του παραπάνω διαγωνισμού:
Α) Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων του τακτικού διαγωνισμού για την «ανάδειξη προμηθευτή γραφικής ύλης, μικροεξοπλισμών γραφείου, χάρτου και εντύπων μηχανογράφησης, εκτύπωσης και βιβλιοδέτησης», αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας:
1. Κλειτσιώτη Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από την Καραβασίλη Βαρβάρα του κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού.
2. Κλεανθίδη Κων/νο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών που υπηρετεί στο τμήμα Πληροφορικής ως μέλος, αναπληρούμενο από τον Τοπάλογλου Αναστάσιο υπηρετεί στο τμήμα Πληροφορικής.
3. Παπαδοπούλου Ανθή του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Ηλιάδου Χρυσούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ο κ. Ασημής Αθανάσιος που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, αναπληρούμενος από την κ. Φουτσιτζίδου Μαρία που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του παραπάνω διαγωνισμού, η σύνταξη πρακτικού και η εισήγηση της αξιολόγησης στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας- Θράκης.
Β)Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του Ν.3886/10 του πρόχειρου διαγωνισμού για την «ανάδειξη προμηθευτή γραφικής ύλης, μικροεξοπλισμών γραφείου, χάρτου και εντύπων μηχανογράφησης, εκτύπωσης και βιβλιοδέτησης», αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας:
1. Κοσμίδου Αντιγόνη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως πρόεδρο, αναπληρούμενη από την Ναλπαντίδου Θεοδοσία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
2. Λαζαρίδου Μαρία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως μέλος, αναπληρούμενη από την Τεκτονίδου Αθανασία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης.
3. Κοχλιαρίδου Φιλιππία του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Τζίμα Αναστασία του κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.118/07 και των προσφυγών του Ν.3886/10.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 642/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστηκε 456 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 09:40
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 641 2011 Απόφαση 643 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή