Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 627

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 627 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ στην εορταστική συναυλία των πολιτιστικών συλλόγων «Οι φίλοι του θεάτρου» και «Ένωση Επιστημόνων Γυναικών».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5335/6-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 627: Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. 5902/6-12-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Οι πολιτιστικοί σύλλογοι «Οι φίλοι του Θεάτρου» και η Ένωση Επιστημόνων Γυναικών Καβάλας» διοργανώνουν από κοινού στις 17 Δεκεμβρίου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας, Χριστουγεννιάτικη συναυλία με τη συμμετοχή των κορυφαίων συντελεστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Δημήτρη Γούζιο και Κώστα Χριστοδούλου. Από τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης που προγραμματίζουν οι δύο προαναφερόμενοι πολιτιστικοί σύλλογοι με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας , είναι προφανές ότι προκύπτει όφελος για την προαγωγή αλλά και παραγωγή του πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή.
Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την εξασφάλιση του κόστους της εκδήλωσης, που αφορά:
1. την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης με το ποσό των 850 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί από τον Χρήστο Θασίτη, με ΑΦΜ 997687965
2. την κάλυψη του κόστους των εκτυπώσεων αφισών, φλάιερς και μπάνερς με το ποσό των 900 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η εκτύπωση των παραπάνω θα γίνει από την εταιρία Παπαδόπουλος Βασίλης, με ΑΦΜ 042665177
3. την κάλυψη μέρους της αμοιβής των καλλιτεχνών με το ποσό των 500 €
α) 250 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον κ. Δημήτρη Γούζιο, με ΑΦΜ 01503421 και
β) 250 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον κ. Κώστα Χριστοδούλου, ΑΦΜ 042235104 σύνολο 2.250ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ στην εορταστική συναυλία των πολιτιστικών συλλόγων «Οι φίλοι του θεάτρου» και «Ένωση Επιστημόνων Γυναικών» και την κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού
της διοργάνωσης , ποσού 2.250,00€ , που αφορά:
1. την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης με το ποσό των 850 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η
ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί από τον Χρήστο Θασίτη, με ΑΦΜ 997687965
2. την κάλυψη του κόστους των εκτυπώσεων αφισών, φλάιερς και μπάνερς με το ποσό των 900 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η εκτύπωση των παραπάνω θα γίνει από την εταιρία Παπαδόπουλος
Βασίλης, με ΑΦΜ 042665177
ΑΔΑ: 45ΨΩ7ΛΒ-Μ7Ο
3. την κάλυψη μέρους της αμοιβής των καλλιτεχνών με το ποσό των 500 €
α) 250 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον κ. Δημήτρη Γούζιο, με ΑΦΜ 01503421 και
β) 250 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον κ. Κώστα Χριστοδούλου, ΑΦΜ 042235104
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού
Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 627/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 378 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 08:20
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 626 2011 Απόφαση 628 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή