Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 619

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 619 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την: α) Έγκριση επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Αποσύνδεση πλωτών συγκροτημάτων Πέπλου έτους 2011» προϋπολογισμού: 62.582,62 € με ΦΠΑ με πρόχειρο διαγωνισμό κατά το άρθρο του Ν.3669/2008 β) Έγκριση προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων γ) Έγκριση των όρων της πρόσκλησης προς τις καλούμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις δ) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5335/6-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 619 : Εισηγούμενος το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Χριστίνα Μαυράκη, Προϊσταμένη Τ.Δ.Π. Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. Η-6479/5-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Το έργο «Αποσύνδεση πλωτών συγκροτημάτων Πέπλου έτους 2011» με προϋπολογισμό 62.582,62 € με ΦΠΑ, εντάχθηκε ως υποέργο στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΤΕ κλπ)» με ΚΑΕ 2008ΣΕ03100003 της ΣΑΕ 03, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 74432/2303/29-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. Η άρδευση της περιοχής Πέπλου – Φερών έκτασης 70.000 στρεμμάτων, γίνεται από το μόνιμο αντλιοστάσιο Πέπλου, του οποίου η τροφοδοσία γίνεται διά μέσου προσαγωγού διώρυγας που συγκοινωνεί με τον Έβρο. Η τροφοδοσία της διώρυγας επιτυγχάνεται διά φυσικής ροής εφόσον η στάθμη των νερών του Έβρου βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, παρατηρείται σημαντική πτώση της στάθμης των νερών του ποταμού Έβρου, η τροφοδοσία της διώρυγας δεν μπορεί να επιτευχθεί και συνεπώς δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν και να αρδεύσουν οι αγρότες της περιοχής. Για αυτό συναρμολογούνται, με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, δύο πλωτά αντλητικά συγκροτήματα για τη συνεχή τροφοδότηση της διώρυγας μέσω καταθλιπτικών αγωγών και ακολούθως με το πέρας της αρδευτικής περιόδου, αποσυναρμολογούνται. Αυτή τη χρονική περίοδο, είναι αναγκαία η αποσυναρμολόγηση των πλωτών συγκροτημάτων, δεδομένων των επερχόμενων καιρικών συνθηκών. Η ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, συνέταξε τη μελέτη του έργου «Αποσύνδεση πλωτών συγκροτημάτων Πέπλου έτους 2011» προϋπολογισμού 62.582,62 € με ΦΠΑ η οποία περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή, την προμέτρηση, το τιμολόγιο, τον προϋπολογισμό, την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και το ΣΑΥ-ΦΑΥ. Η αποσυναρμολόγηση θα επιτευχθεί με χρήση κατάλληλων μηχανημάτων και εργατοτεχνικού δυναμικού, όπως αυτά αναφέρονται σ το τιμολόγιο της μελέτης και περιλαμβάνει:
 Την απομάκρυνση των φερτών υλικών, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στις πλωτές εξέδρες και στα συρματόσχοινα συγκράτησης και αποτελούν κατά κάποιο τρόπο ένα φράγμα.
 Την αποξήλωση και αποθήκευση 11 αντλητικών συγκροτημάτων.
 Την αποξήλωση και αποθήκευση των καλωδίων
 Την αποσύνδεση των διαδρόμων
 Την αποσύνδεση των καταθλιπτικών αγωγών
 Την εξαγωγή δύο πλωτών εξέδρων.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3669/2008 το έργο έχει προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου της απευθείας ανάθεσης και μέχρι του ποσού των 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (35130 / 739 / 09-08-2010 ΦΕΚ 1291 / Β’ / 11-08-2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών), μπορεί να διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός. Ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται με συνοπτική διαδικασία από τριμελή επιτροπή (άρθρο 29 παρ. 2 του Ν.3669/2008). Δεν απαιτείται η έγκριση και χορήγηση διακήρυξης αλλά απαιτείται οπωσδήποτε η σύνταξη κα παράδοση στους καλούμενους υποψήφιους μιας στοιχειώδους πρόσκλησης στην οποία θα αναφέρονται τα πιο βασικά στοιχεία που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, δηλαδή τα συμβατικά τεύχη που θα αποτελέσουν τη σύμβαση, ο χρόνος παραλαβής των προσφορών, τα τυπικά δικαιολογητικά και το κριτήριο βάσει του οποίου θα προκύψει ο ανάδοχος. Η Υπηρεσία μας, έχοντας υπόψη τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της περιοχής που μπορούν να ανταποκριθούν στην εκτέλεση του παραπάνω έργου αλλά και λόγω της φύσης και της ιδιομορφίας των εργασιών εξαιτίας των ειδικών συνθηκών του έργου, εργασίες εντός του ποταμού με επικίνδυνες συνθήκες ασφαλείας, προτείνει να προσκληθούν οι κάτωθι εργολήπτες που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής :
1. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3.ΜΠΑΪΡΑΣ ΑΛΕΚΟΣ
Επίσης η Υπηρεσία συνέταξε την Πρόσκληση προς τις καλούμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι του διαγωνισμού οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι :
1. Πρόχειρος διαγωνισμός κατά το άρθρο 29 του Ν. 3669/2008 που θα διεξαχθεί στην έδρα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε Έβρου (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη)
2. Σύστημα υποβολής προσφορών “Με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης” (Άρθρο 5 του Ν.3669/08).
3. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ν.
3669/08.
4. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία υδραυλικά με προϋπολογισμό 50.880,18€ (δαπάνη εργασιών με Ε.Ο & Γ.Ε.)
5. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας υδραυλικά καθώς εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία υδραυλικά ή μικρά τεχνικά έργα.
6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους χιλίων δέκα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (1.017,60 €) και ισχύ τουλάχιστον ενός ( 1 ) μήνα και τριάντα ( 30 ) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ένας ( 1 ) μήνας.
Με βάση τα προαναφερόμενα, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Την έγκριση επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου «Αποσύνδεση πλωτών συγκροτημάτων Πέπλου έτους 2011» προϋπολογισμού 62.582,62 € με ΦΠΑ, με πρόχειρο διαγωνισμό κατά το άρθρο 29 του Ν.3669/2008.
2. Να προσκληθούν οι κάτωθι εργολήπτες να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:
 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
 ΜΠΑΪΡΑΣ ΑΛΕΚΟΣ
3. Την έγκριση των όρων της πρόσκλησης προς τις καλούμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
4. Τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με το από 12-12-2011 συνημμένο πρακτικό διενέργειας κλήρωσης , όπως προβλέπεται από το Ν. 3669/2008 ,αποτελούμενη από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός με Α’β ως πρόεδρος
 ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πολιτικός Μηχανικός Α’β (ΙΔΑΧ) ως μέλος
 ΤΕΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Εργοδηγός ΤΕ με Α’β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤ’ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ :
 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Πολιτικός Μηχανικός με Α’β ως πρόεδρος
 ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός με Α’β ως μέλος
 ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Εργοδηγός ΤΕ με Α’β ως μέλος
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικού με Β’β με αναπληρώτρια την ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΤΕ0 Εργοδηγός με Α’β.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την επιλογή εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Αποσύνδεση πλωτών συγκροτημάτων Πέπλου έτους 2011» προϋπολογισμού 62.582,62 € με ΦΠΑ, με πρόχειρο διαγωνισμό κατά το άρθρο 29 του Ν.3669/2008.
2. Την πρόσκληση των κάτωθι εργοληπτών προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:
 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
 ΜΠΑΪΡΑΣ ΑΛΕΚΟΣ
3. Εγκρίνει τους συνημμένους όρους της πρόσκλησης προς τις καλούμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
4. Συγκροτεί τριμελή επιτροπή σύμφωνα με το από 12-12-2011 συνημμένο πρακτικό διενέργειας κλήρωσης , όπως προβλέπεται από το Ν. 3669/2008 ,αποτελούμενη από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός με Α’β ως πρόεδρος
 ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πολιτικός Μηχανικός Α’β (ΙΔΑΧ) ως μέλος
 ΤΕΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Εργοδηγός ΤΕ με Α’β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤ’ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ :
 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Πολιτικός Μηχανικός με Α’β ως πρόεδρος
 ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός με Α’β ως μέλος
 ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Εργοδηγός ΤΕ με Α’β ως μέλος
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικού με Β’β με αναπληρώτρια την ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΤΕ0 Εργοδηγός με Α’β.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 619/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 423 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 13:38
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 618 2011 Απόφαση 620 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή