Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 620

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 620 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας του έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) Διακήρυξη 06/2011.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5335/6-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 620 : Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Έβρου, με το υπ’ αριθμ. 5564/5-12-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, το από 2-12-2011 συνημμένο Πρακτικό πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη «χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών καθαριότητας του έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Α.Μ.Θ ( Π.Ε. Έβρου), ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.». Σύμφωνα με το πιο πάνω πρακτικό κατατέθηκαν δυο προσφορές ως εξής:
1. Glass Gleaning ΑΒΕΕ Δημήτρης Καλογνωμάς, με οικονομική προσφορά είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οχτώ ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (29.368,66 € ). (H τιμή ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη)
2. ΞΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ ΟΕ ΕΒΡΟSOFΤ, με οικονομική προσφορά δεκαεφτά χιλιάδων εννιακοσίων
εξήντα τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (17.963,23 € ) Η επιτροπή προτείνει ως μειοδότη την εταιρεία ΞΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ ΟΕ ΕΒΡΟSOFΤ, με οικονομική προσφορά 17.963,23 € , διότι κρίνεται ως συμφερότερη.
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας του έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) Διακήρυξη 06/2011 και την ανάδειξη της ΞΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ ΟΕ ΕΒΡΟSOFΤ, ως μειοδότριας εταιρείας, με οικονομική προσφορά 17.963,23 €.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας του έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) Διακήρυξη 06/2011 στην εταιρεία ΞΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ ΟΕ ΕΒΡΟSOFΤ, με οικονομική προσφορά 17.963,23 €.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 620/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 409 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 13:41
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 619 2011 Απόφαση 621 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή