Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 618

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 41/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 618 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης φθορών Βορείου Έβρου» προϋπολογισμού :104.000,00€ (με ΦΠΑ).
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5335/6-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 618 : Εισηγούμενος το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Απόστολος Ψαράς, Προϊστάμενος ΤΜΕΣΛΕ Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. Η-5930/15-11-2011 έγγραφο της Δ/νσης, το οποίο αναφέρεται στα συνημμένα Πρακτικά Δημοπρασίας και Ολοκλήρωσης του διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοποιίας βορείου Έβρου».
Σύμφωνα με τα πιο πάνω Πρακτικά κατατέθηκαν 5 προσφορές και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έγιναν όλες δεκτές. Ως προσωρινός μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία «ΑΡΔΑΣ – Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ» με προσφερόμενη δαπάνη έργου (με ΦΠΑ) 63.423,87 € που αντιστοιχεί σε τεκμαρτή έκπτωση: πενήντα ένα και δέκα επτά επί τοις εκατό (51,17%).
Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των συνημμένων πρακτικών και την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΡΔΑΣ – Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ» ως αναδόχου του έργου του θέματος, με προσφερόμενη δαπάνη έργου (με ΦΠΑ) 63.423,87 € που αντιστοιχεί σε τεκμαρτή έκπτωση 51,17%.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα συνημμένα Πρακτικά και την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΡΔΑΣ – Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ» ως αναδόχου του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης φθορών Βορείου Έβρου» προϋπολογισμού: 104.000,00€ (με ΦΠΑ), με προσφερόμενη δαπάνη έργου (με ΦΠΑ) 63.423,87 € που αντιστοιχεί σε τεκμαρτή έκπτωση 51,17%.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 618/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 363 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 13:32
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 617 2011 Απόφαση 619 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή