2011 Απόφαση 600

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 41/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 600 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του από 5-12-2011 Πρακτικού αγόνου δημοπρασίας του έργου «Αντιστήριξη πρανών κάτω διάβασης οικισμού Αρίσβης», προϋπολογισμού 63.200€.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5335/6-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 600 : Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Κωνσταντίνος Δερνεκτσής Δ/ντης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2021/8- 12-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18 ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚτης Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 .
3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Τη με αριθμ. 46/2011 (πρακτ. 31/26-10-2011) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη των τευχών δημοπράτησης και η διακήρυξη δημοπρασίας του έργου του θέματος .
6. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ1540/11-10-2011 περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου του θέματος, που δημοσιεύθηκε στις Ελληνικές εφημερίδες και στο ΦΕΚ , όπως ορίζει ο νόμος.
7. Τη με αριθμ. 482/2011 (πρακτ. 34/24-10-2011) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίσθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού του έργου του θέματος.
8. Την με αριθ.534/2011 (πρακ.38/16-11-2011) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίσθηκε η 5-12-2011 ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου του θέματος.
9. Το γεγονός ότι δεν διεξήχθη ο διαγωνισμός την 5-12-2011 , διότι δεν προσήλθε καμία εργοληπτική επιχείρηση να καταθέσει προσφορά .
10. Το άρθρο 18της διακήρυξης δημοπρασίας σύμφωνα με το οποίο αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
11. Το από 5-12-2011 πρακτικό αγόνου δημοπρασίας.
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του από 5-12-2011 Πρακτικού αγόνου δημοπρασίας του έργου: «Αντιστήριξη πρανών κάτω
διάβασης οικισμού Αρίσβης» ,προϋπολογισμού 63.200,00 € και τη διενέργεια του διαγωνισμού την 19-
12-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10.00 π.μ.
ΑΔΑ: 45ΨΩ7ΛΒ-Υ2Ψ
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 5-12-2011συνημμένο Πρακτικό άγονης δημοπρασίας του έργου: «Αντιστήριξη πρανών
κάτω διάβασης οικισμού Αρίσβης» ,προϋπολογισμού 63.200,00 € και τη διενέργεια του διαγωνισμού την
19-12-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10.00 π.μ.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 600/2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                               ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 395 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 11:46
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 599 2011 Απόφαση 601 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή