2011 Απόφαση 601

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 601/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου «Διαμόρφωση μεταφοράς αίθουσας σίτισης, κάλυψη θερμαντικών σωμάτων και ακμών τοίχων και λοιπές παρεμβάσεις στο 3Ο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κομοτηνής».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5335/6-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 601 : Εισηγούμενος το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Κωνσταντίνος Δερνεκτσής Δ/ντης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2039/9- 12-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Μετά την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.Δ. ΟΙΚ.4062 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου του θέματος στο Πρόγραμμα Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, σας υποβάλλουμε συνημμένα την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη της ως άνω μελέτης, καθώς και την Διακήρυξη Δημοπρασίας και παρακαλούμε για την έγκριση τους. Επίσης θα πρέπει να μας καθορίσετε τον τρόπο ανάθεσης του έργου και εφ όσον επιλέξετε την απευθείας ανάθεση να εγκρίνετε την ανάθεση του έργου σε συγκεκριμένο εργολάβο. Οι προβλεπόμενες εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένη Τεχνική Περιγραφή και στον προϋπολογισμό του έργου του θέματος ύψους 23.000,00 € (18.699,19 € + 4.300,81€ ΦΠΑ). Το ανωτέρω έργο, χρηματοδοτήθηκε από το 3ο ΚΠΣ, ΣΑΝΑ3 με αρχικό προϋπολογισμό 2.160.000€. Ανάδοχος του έργου ήταν η εταιρεία ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΕ με ποσοστό έκπτωσης 31,30% και ποσό σύμβασης 1.483.992,75€. Λόγω αύξησης του ΦΠΑ και αναθεωρήσεων το επιλέξιμο ποσό διαμορφώθηκε στα 1.524.76,32€. Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 1.691.612,16€ και η διαφορά καλύφθηκε από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Κατόπιν ελέγχου της ΕΔΕΛ σημειώθηκαν οι παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη και που επιβεβαιώθηκαν κατόπι και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. Φ476/3337/40180/ΣΤ3/1-1-11 έγγραφο. Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι το έργο θα πρέπει να εκτελεστεί σε περίοδο σχολικών διακοπών, διότι είναι η πλέον κατάλληλη περίοδος για την ελεύθερη πρόσβαση εργατοτεχνικού προσωπικού του αναδόχου στις αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της συνημμένης μελέτης του θέματος και την ανάθεση του έργου στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ & ΣΙΑ ΕΕ»με ποσοστό έκπτωσης 5%.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 8 υπέρ και 1 κατά)

Εγκρίνει την συνημμένη μελέτη του έργου: «Διαμόρφωση μεταφοράς αίθουσας σίτισης, κάλυψη θερμαντικών σωμάτων και ακμών τοίχων και λοιπές παρεμβάσεις στο 3ο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κομοτηνής» και την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου, βάσει του άρθρου 28 παρ. ε του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α’), στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ & ΣΙΑ ΕΕ» με το ποσό των 21.850,00 € (17.764,23 € + 4.085,77€ ΦΠΑ).
Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής, ο οποίος ψήφισε Κατά , αναφέροντας ότι: «Διαφωνώ γιατί στα έργα της Περιφέρειας απ’ ευθείας ανάθεσης δίνονται κατά πλειοψηφία στον ίδιο ανάδοχο».
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 601/2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 418 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 11:50
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 600 2011 Απόφαση 602 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή