2011 Απόφαση 599

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 41/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 599 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νομική εκπροσώπηση προκειμένου να υποβληθεί αίτηση αναθεώρησης κατά της με αριθμό 3204/2011 Αποφάσεως του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5335/6-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 599 : Εισηγούμενος το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Θωμάς Καραβάς Δ/ντης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ.02/5406/8-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας κάνουμε γνωστό ότι το VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου απέρριψε αίτηση ανακλήσεως που υπεβλήθη κατά της πράξης 11/2011 της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ν. Ροδόπης και αφορά τη νομιμότητα των στοιχείων της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης (προσυμβατικός έλεγχος) για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Χρυσούπολης Ν. Καβάλας» προϋπολογισμού 200.000,00. Η χρηματοδότηση και ο τρόπος υλοποίησης του έργου αποφασίστηκε με την υπ΄ αριθμό Δ3β/128/8-Κ/3- 10-2008 απόφαση του Υπουργού Πε.Χω.Δ.Ε. Προκειμένου να υποβληθεί αίτησης αναθεώρησης κατά της με αριθμό 3204/2011 Αποφάσεως του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τον ορισμό νομικού εκπροσώπου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την υποβολή της σχετικής αίτησης που πρέπει να κατατεθεί εντός 15 ημερών από της κοινοποιήσεως της σχετικής αποφάσεως ήτοι μέχρι 20-12-2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ε Ι Κ ΑΤ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 2 λευκά)

Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθεί η Ελένη Αναγνώστου και να εκπροσωπήσει, την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδ. Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ενώπιον του Τμήματος Μείζονος σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να καταθέσει αίτηση αναθεώρησης κατά της με αριθμό 3204/2011 Αποφάσεως του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την διασφάλιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης/ Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Μειοψήφησαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής και Κων/νος Μιχελής ψηφίζοντας Λευκό, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 599/2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 484 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 11:39
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 598 2011 Απόφαση 600 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή