2011 Απόφαση 598

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 40/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 598/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης καθώς και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη-Πάτερμα», προϋπολογισμού 2.950.000,00€.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5292/2-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Γεώργιος – Παύλος Ζησίμου (αναπληρωματικό) μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 3) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 598 : Εισηγούμενος το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Κωνσταντίνος Δερνεκτσής Δ/ντης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ.1821/25-11-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας στέλνουμε συνημμένα τα τεύχη δημοπράτησης και τη Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου του θέματος και παρακαλούμε για την έγκρισή τους. Επισημαίνεται ότι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με το αρ.πρωτ. 2935/Α/10-11-2011 έγγραφό της, διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για τη δημοπράτηση του έργου. Επίσης, παρακαλούμε για τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 του Ν. 3669/2008. Αναλυτικά, για έργα συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ανώτατου ορίου της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. η Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελείται από :
α) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα που έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτουν οι υπηρεσίες για την αξιολόγηση δημοπρατούμενου τεχνικού έργου. Αν το έργο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από φορέα άλλον από τον φορέα κατασκευής, το ένα από αυτά τα μέλη προέρχεται από το φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο.
β) Έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Τ.Ε.Δ.Κ. του Νομού όταν πρόκειται για έργα νομαρχιακού επιπέδου, από την Τ.Ε.Δ.Κ. του Νομού της έδρας της διανομαρχιακής υπηρεσίας, όταν πρόκειται για τα έργα της και από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του ΤΕΕ. Όταν πρόκειται για έργα εθνικού ή διανομαρχιακού επιπέδου, ο εκπρόσωπος ορίζεται από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ.
δ) Έναν εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τους υποδεικνυόμενους από τις πανελλήνιες σχετικές οργανώσεις. Σε περίπτωση που υπάρχουν εργοληπτικές οργανώσεις που καλύπτουν σε ικανοποιητικό βαθμό αντιπροσωπευτικότητας τις εργοληπτικές επιχειρήσεις ενός νομού, ο πιο πάνω εκπρόσωπος υποδεικνύεται από τις οργανώσεις αυτές όταν πρόκειται για έργα νομαρχιακού επιπέδου του Νομού αυτού. Για τα μέλη της Επιτροπής του ανωτέρω εδαφίου (α), σύμφωνα με το συνημμένο Πρακτικό της επιτροπής δημόσιων κληρώσεων, προτείνουμε τους :
1. Ευάγγελο Παπαθεοδώρου, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ροδόπης, ως πρόεδρο.
2. Σοφία Πίτατζη, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ροδόπης, ως μέλος και αναπληρωτή του προέδρου.
3. Σοφία Κεχαγιά, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ροδόπης, ως μέλος.
4. Αθανάσιο Παπασάββα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε., υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ροδόπης, ως μέλος.
Αναπληρωτές των ανωτέρω προτείνουμε τους :
1. Απόστολο Τζεμίντιμπη, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ροδόπης
2. Ιωάννα Φωτιάδου, Πολιτικό Μηχανικό της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ροδόπης
3. Αγγελίνα Φιλιππίδου, Πολιτικό Μηχανικό της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ροδόπης
4. Νικόλαο Δημόπουλο, Εργοδηγό της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ροδόπης
Τα ως άνω αναπληρωματικά μέλη (σύμφωνα με την παρ.4, του άρθρου 21 του Ν.3669/08), αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.
Για τα μέλη της Επιτροπής των εδαφίων (β) και (γ), απευθύναμε στο ΤΕΕ και στην ΤΕΔΚ, έγγραφό μας για να ορίσουν εκπροσώπους. Η ΤΕΔΚ με το αρ. 408/21-12-2010 έγγραφό της όρισε τον κ. Δημήτριο Κοτσάκη, τότε Δήμαρχο Κομοτηνής και Πρόεδρο της ΤΕΔΚ και από 1-1-2011 Δημοτικό Σύμβουλο του Καλλικρατικού Δήμου Κομοτηνής, με αναπληρωτή του τον κ. Μεμέτ Χαλήτ, τότε Δήμαρχο Αρριανών και από 1-1-2011 Δημοτικό Σύμβουλο του Καλλικρατικού Δήμου Αρριανών, και μας γνώρισε ότι σύμφωνα με το άρθρο 282, παρ.9-11 του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης», η θητεία των υφισταμένων συλλογικών οργάνων των ΤΕΔΚ, παρατείνεται μέχρι της ανάδειξης των νέων συλλογικών οργάνων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Α.Μ.Θ, η οποία θα είναι καθολική διάδοχος.
Για τα μέλη της Επιτροπής του εδαφίου (γ), αναμένουμε την απάντηση του ΤΕΕ.
Για τα μέλη της Επιτροπής του εδαφίου (δ), απευθύναμε στην ΠΕΔΜΕΔΕ το αρ. 2565/1-12-2010 έγγραφό μας και η ΠΕΔΜΕΔΕ με το αρ. 3589/20-12-2010 έγγραφό της όρισε τον κ. Παντελή-Μάριο Σοφιανό, Πολιτικό Μηχανικό με Αναπληρωτή του τον κ. Κυριάκο Νικηφορίδη, Πολιτικό Μηχανικό. Επίσης, αποστείλαμε και στον ΣΑΤΕ το αριθ.2566/1-12-2010 έγγραφό μας χωρίς να έχουμε λάβει έως σήμερα απάντηση.
Τα ανωτέρω μέλη που όρισαν η ΤΕΔΚ και η ΠΕΔΜΕΔΕ, προτάθηκαν για όλα τα έργα συνολικού προϋπολογισμού μεγαλυτέρου του ανωτάτου ορίου της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π., που τυχόν θα δημοπρατηθούν για το έτος 2011.
Γραμματέα της Επιτροπής προτείνουμε την κ. Αργυρώ Γκιγκίλα, Διοικητικό της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ροδόπης με αναπληρώτριά της την κ. Χριστίνα Γλερίδου, Διοικητικό στην ίδια Υπηρεσία.
Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των τευχών Δημοπράτησης και των όρων της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου του θέματος και τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους συνημμένους όρους διακήρυξης και τεύχη δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη - Πάτερμα», προϋπολογισμού 2.950.000,00€ και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα και με το από 6-12-2011 συνημμένο Πρακτικό επιτροπής δημόσιων κληρώσεων αποτελούμενη από τους:
Τακτικά Μέλη
1. Παπαθεόδωρου Ευάγγελο Πολ. Μηχ/κό στη ΔΤΕ Π.Ε Ροδόπης ως Πρόεδρος
2. Πίτατζη Σοφία Πολ. Μηχ/κό στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος
3. Κεχαγιά Σοφία Πολ. Μηχ/κό στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος
4. Παπασάββα Αθανάσιο Ηλ. Μηχ/κό Τ.Ε. στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος.
5. Δημήτριο Κοτσάκη εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ.
6. Παντελή-Μάριο Σοφιανό, Πολιτικό Μηχανικό εκπρόσωπο της ΠΕΔΜΕΔΕ.
Αναπληρωματικά μέλη
1. Τζεμίντιπη Απόστολο Πολ. Μηχ/κό στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης
2. Φωτιάδου Ιωάννα Πολ.Μηχ/κό στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης
3. Φιλλιπίδου Αγγελίνα Πολ.Μηχ/κό στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης
4. Δημόπουλο Νικόλαο Εργοδηγό στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης.
5. Μεμέτ Χαλήτ εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ.
6. Κυριάκο Νικηφορίδη, Πολιτικό Μηχανικό εκπρόσωπο της ΠΕΔΜΕΔΕ.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κ. Αργυρώ Γκιγκίλα, Διοικητικός της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης με αναπληρώτριά της την κ. Χριστίνα Γλερίδου, Διοικητικό στην ίδια Υπηρεσία. Στην επιτροπή θα μετέχει και ένας εκπρόσωπος του ΤΕΕ με τον αναπληρωτή του , οι οποίοι θα οριστούν με έγγραφο του ΤΕΕ.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 598 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
              ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΥ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 419 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 11:36
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 597 2011 Απόφαση 599 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή