Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 597

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 40/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 597/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευαστικές εργασίες κτιρίων Π.Α.Μ.Θ. επί των οδών Φιλίππου και Σισμάνογλου».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5292/2-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Γεώργιος – Παύλος Ζησίμου (αναπληρωματικό) μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 3) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 597 : Εισηγούμενος το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Κωνσταντίνος Δερνεκτσής Δ/ντης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ.1919/25-11-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Μετά την αριθ. 315/πρ. 22/10-11-2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίνεται η ένταξη του έργου του θέματος στο Πρόγραμμα Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με προϋπολογισμό το ποσό των 178.000,00 €, σας αποστέλλουμε συνημμένα δύο σειρές των τευχών δημοπράτησης και της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου, εισηγούμενοι την έγκρισή τους. Οι εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένη Τεχνική Περιγραφή.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΚΑΠ έτους 2011 (20%) με προϋπολογισμό:179.800,00€.
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευαστικές εργασίες κτιρίων Π.Α.Μ.Θ. επί των οδών Φιλίππου και Σισμάνογλου» καθώς και του από 6- 12-2011 συνημμένου Πρακτικού επιτροπής δημόσιων κληρώσεων με το οποίο κληρώθηκαν τα μέλη της επιτροπής του ως άνω διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους συνημμένους όρους διακήρυξης και τεύχη δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευαστικές εργασίες κτιρίων Π.Α.Μ.Θ. επί των οδών Φιλίππου και Σισμάνογλου» και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα και με το από 6-12-2011 συνημμένο Πρακτικό επιτροπής δημόσιων κληρώσεων αποτελούμενη από τους:
Τακτικά Μέλη
1. Τσιλιγγίρη Χρύσα Ηλ. Μηχ/κός στη ΔΤΕ Π.Ε Ροδόπης ως Πρόεδρος
2. Τζεμίντιπης Απόστολος Πολ. Μηχ/κός στη ΔΤΕ Π.Ε Ροδόπης ως μέλος
3. Δημόπουλος Νικόλαος Εργοδηγός στη ΔΤΕ Π.Ε Ροδόπης ως μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
1. Φωτιάδου Ιωάννα Πολ. Μηχ/κός στη ΔΤΕ Π.Ε Ροδόπης
2. Φιλλιπίδου Αγγελίνα Πολ.Μηχ/κός στη ΔΤΕ Π.Ε Ροδόπης
3. Παπασάββας Αθανάσιος Ηλ.Μηχ/κός ΤΕ στη ΔΤΕ Π.Ε Ροδόπης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 597 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
               ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΥ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 388 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 11:31
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 596 2011 Απόφαση 598 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή