Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 596

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 40/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 596/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 12ου Πρακτικού εκτίμησης ζημιών που έγιναν λόγω της κατασκευής του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5292/2-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Γεώργιος – Παύλος Ζησίμου (αναπληρωματικό) μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 3) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 596 : Εισηγούμενος το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Κωνσταντίνος Δερνεκτσής Δ/ντης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ.1910/25-11-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας υποβάλλουμε συνημμένα το από 21-11-2011 Πρακτικό εκτίμησης ζημιών συνολικού ποσού 13.461,19 €, μαζί με τους ονομαστικούς πίνακες των δικαιούχων, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθ. 5/35/24-11-2011 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Η ανωτέρω συνολική δαπάνη ύψους 13.461,19€ που υποβάλλεται για έγκριση, αφορά την αποζημίωση λόγω ζημιών στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής του αγροκτήματος Εβρένου εξαιτίας της κατασκευής του έργου : «Κατασκευή φράγματος Ιασίου», Αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ». Η αποζημίωση αυτή, δίδεται στους καλλιεργητές που θίγονται από την εκτέλεση των έργων και υπολογίζεται από την αρμόδια Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ’ αρ. 1997/22-2-2006 Απόφαση του Νομάρχη Ροδόπης. Η πληρωμή θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του έτους 2011 της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 12ου Πρακτικού εκτίμησης ζημιών που έγιναν λόγω της κατασκευής του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» προκειμένου να πληρωθούν οι δικαιούχοι.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ε Ι Κ ΑΤ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
(με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά)

Εγκρίνει το συνημμένο 12ο Πρακτικό εκτίμησης ζημιών συνολικού ποσού 13.461,19€ που έγιναν λόγω της κατασκευής του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου», προκειμένου να προχωρήσει η πληρωμή των δικαιούχων, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και ορίζει ως υπόλογο για την πληρωμή τον Νικόλαο Δημόπουλο υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ροδόπης με αναπληρωτή τον Γρηγόριο Κυμούντρη υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Γεώργιος – Παύλος Ζησίμου, μειοψήφησε ψηφίζοντας Κατά για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά.

 Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 596 /2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΥ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 376 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 11:15
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 595 2011 Απόφαση 597 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή