Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 584

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 39/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 584/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διοργάνωσης της Π.Α.Μ.Θ Διημερίδας με θέμα :«Η Δράμα στην Καλλικρατική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Ο δρόμος από την ενδοπεριφερειακή ανισότητα στις ίσες ευκαιρίες και στην ανάπτυξη)» συνολικής δαπάνης έως 7.000 € με το Φ.Π.Α., σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 ΚΑΕ 0844.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5172/14-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 584 : Εισηγούμενη το εικοστό πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Δράμας, με το από 23-11-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας προτίθεται να διοργανώσει Διημερίδα 5 & 6 Δεκεμβρίου στη Δράμα με θέμα : «Η Δράμα στην Καλλικρατική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Ο δόμος προς τις ίσες ευκαιρίες και την ανάπτυξη», προκειμένου να καταθέσουν οι φορείς τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους, επί αναπτυξιακών προβλημάτων του νομού. Στόχος της Π.Ε. Δράμας είναι να συγκεντρωθούν και να χρησιμοποιηθούν οι παραπάνω απόψεις και προτάσεις, για την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο τμήμα που αφορά την Δράμα. Η Διημερίδα αναφέρεται σε θεματικές ενότητες όπως:
 Επιχειρησιακά Προγράμματα - Υποδομές
 Τουρισμός – Πολιτισμός
 Επιχειρηματικότητα
 Αγροτική Ανάπτυξη
 Περιβάλλον – Πράσινη Ανάπτυξη
 Πρόνοια – Κοινωνία
Το κόστος διοργάνωσης της Διημερίδας προϋπολογίζεται στο ποσό των 7.000,00 € και θα βαρύνει των Κ.Α.Ε. 0844 του Ε.Δ. 1072 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Δράμας.

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση διοργάνωσης Διημερίδας με θέμα :«Η Δράμα στην Καλλικρατική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Ο δρόμος από την ενδοπεριφερειακή ανισότητα στις ίσες ευκαιρίες και στην ανάπτυξη)» συνολικής δαπάνης έως 7.000€ με το Φ.Π.Α., σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 ΚΑΕ 0844.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διοργάνωση Διημερίδας με θέμα :«Η Δράμα στην Καλλικρατική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Ο δρόμος από την ενδοπεριφερειακή ανισότητα στις ίσες ευκαιρίες και στην ανάπτυξη)» συνολικής δαπάνης έως 7.000€ με το Φ.Π.Α., σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 ΚΑΕ 0844.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 584 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
               ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
      ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 400 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 09:35
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 583 2011 Απόφαση 585 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή