Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 583

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 39/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 583/2011

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση έγκρισης παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Κομοτηνής» του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5172/14-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 583 : Εισηγούμενη το εικοστό τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Μαρία Χαμιτίδου, υπάλληλος της Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 2038/17-11-2011 έγγραφο της Δ/νσης , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚτης Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 .
3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010».
5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
6. Ότι η σύμβαση του υποέργου του θέματος υπογράφηκε την 11-8-2010 και η ολική προθεσμία περαίωσης ήταν πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 11-1-2011.
7. Τις με αριθμ. πρωτ. 1430/363/10-2-2011 & 8281/1949/22-6-2011 αποφάσεις της Δ.Δ.Ε. (Α.Μ.Θ.) Α.Δ.Μ.Θ. και αριθμ. 402/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.-Θ., με τις οποίες χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι 11-6-2011, 26-8-2011 και 30-10-2011 (αντίστοιχα).
8. Την με αριθμ. 190/27-10-2011 αίτηση της αναδόχου για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι 30-11-2011 για τους λόγους που αναφέρονται σ΄αυτή.
9. Το με αριθμ.πρωτ. 1686/1-11-2011 έγγραφό μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για προέγκριση της παράτασης περαίωσης του υποέργου του θέματος.
10. Το από 4-11-2011 έγγραφο του Τεχνικού Συμβούλου, ο οποίος εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την ανωτέρω παράταση .
11. Το με αριθμ.πρωτ. 2819/Α/4-11-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο εκφράζει τη θετική γνώμη της για τη χορήγηση της παραπάνω παράτασης μέχρι 30-11-2011.
Και επειδή
Ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση για την ανάγκη παράτασης, δηλαδή ότι έχουν παραγγελθεί όλα τα υλικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εργασιών του υποέργου, όμως σε αρκετά από αυτά υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην παράδοσή τους η οποία εκτιμάται ότι θα γίνει προς το τέλος του Νοεμβρίου, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση , με αναθεώρηση, της ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Κομοτηνής» του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-11-2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης, της ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Κομοτηνής» του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης: «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-11-2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 583 /2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.                              ΤΑ ΜΕΛΗ 
              ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 434 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 09:31
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 582 2011 Απόφαση 584 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή