2011 Απόφαση 582

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 39/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 582/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την Έγκριση της Συγγραφής Υποχρεώσεων και του Φακέλου του έργου με τίτλο «Εκτίμηση της εξέλιξης και των τάσεων της ορνιθοπανίδας και της ιχθυοπανίδας Καβάλας στη Λίμνη Ισμαρίδα» στο πλαίσιο του έργου «Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νομού Ροδόπης» προϋπολογισμού 96.544,80 € (με Φ.Π.Α.) για το Χρηματοδοτικό Μέσο Χωρών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004 – 2009.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5172/14-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 582 : Εισηγούμενη το εικοστό τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Μαρία Χαμιτίδου, υπάλληλος της Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 1994/16-11-2011 έγγραφο της Δ/νσης , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σύμφωνα με:
1. Το Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.3481/2006 (ΦΕΚ Α 161), 3621/2007 (ΦΕΚ Α 279), 3919/2011 (ΦΕΚ Α 32) και όλες οι κανονιστικές πράξεις (π.δ. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή τους, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία τους.
2. Το Π.Δ. 696/1974, όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β’ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό Αμοιβών.
3. Ο Ν. 716/1977 και τα εκτελεστικά του διατάγματα , κατά το μέρος τους που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ. 4 του άρθρου 45 Ν.3316/2005.
4. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν.3852/2010».
6. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
7. Την αριθμ. πρωτ. οικ. Δ.Δ. 4489/19-10-2011 απόφαση Περιφέρειας Α.Μ.-Θ./Δ/νση Διοίκησης περί ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
8. Η με αρ. πρωτ. 14412/ΕΥΔ&ΠΤΣ 869/01-04-2010 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για την χρηματοδότηση/επιχορήγηση και την ενεργοποίηση της από 1-10-2009 υπογραφείσας «Σύμβασης Χορήγησης Χρηματοδότησης» (Grant Agreement) του Έργου EL0022 καθώς και τα Παραρτήματα της ως άνω απόφασης (Επιστολή Πρόθεσης Συγχρηματοδότησης, Σχέδιο Υλοποίησης Έργου, Σύμβαση Χορήγησης Χρηματοδότησης, Επιστολή Δέσμευσης Φορέα Υλοποίησης, Σύμφωνο Συνεργασίας, Πίνακας Χρηματοδοτικής Ροής) στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009.
9. Την αριθ. οικ 57612/4484/8-10-2010 απόφαση της Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. με την οποία ορίστηκε Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Υδραυλικών Έργων και Προϊσταμένη Αρχή η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Π.Α.Μ.-Θ.
10. Την αριθμ. πρωτ. οικ. Δ.Δ. 4489/19-10-2011 απόφαση Περιφέρειας Α.Μ.-Θ./Δ/νση Διοίκησης περί ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
11. Την από 1-11-2011 Τροποποίηση της Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ των Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, για την υλοποίηση του έργου του θέματος.
12. Τον φάκελο του έργου που περιλαμβάνει α)Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Τεκμηρίωση σκοπιμότητας του έργου, β) Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών και υπηρεσιών-Χρονοδιάγραμμα, γ) Προεκτίμηση αμοιβής.
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της Συγγραφή Υποχρεώσεων και του Φάκελου του Έργου με τίτλο «Εκτίμηση της εξέλιξης και των τάσεων της ορνιθοπανίδας και της ιχθυοπανίδας στη Λίμνη Ισμαρίδα» στο πλαίσιο του έργου «Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νομού Ροδόπης» προϋπολογισμού 96.544,80€ (με Φ.Π.Α.), για το Χρηματοδοτικό Μέσο Χωρών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Συγγραφή Υποχρεώσεων και του Φάκελου του Έργου με τίτλο «Εκτίμηση της εξέλιξης και των τάσεων της ορνιθοπανίδας και της ιχθυοπανίδας στη Λίμνη Ισμαρίδα» στο πλαίσιο του έργου «Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νομού Ροδόπης» προϋπολογισμού: 96.544,80€ (με Φ.Π.Α.), για το Χρηματοδοτικό Μέσο Χωρών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 582 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
            ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
            ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 500 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 09:28
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 581 2011 Απόφαση 583 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή