2011 Απόφαση 581

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 39/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 581/2011 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στα πλαίσια του έργου: “Regional common action strategy against coastal erosion end climate change effects for a sustainable coastal planning in the Mediterranean basin/ COASTANCE» ποσού: 25.500,00 € (με Φ.Π.Α.).
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5172/14-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 581 : Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Μαρία Χαμιτίδου, υπάλληλος της Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 2097/22-11-2011 έγγραφο της Δ/νσης , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σύμφωνα με : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 22Α’/22-2-2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚτης Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 . 3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010». 5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010. 6. Την αρ.πρωτ.οικ. Δ.Δ. 4489/19-10-2011 απόφαση της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. - Δ/νση Διοίκησης περί ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 7. Την απόφαση της επιτροπής C/2007/6578 περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος MED 2007 - 2013 (2007CB163PO045/20-12-2007). 8. Την υπ’αριθ. 1G-MED08-62 Χρηματοδοτική Σύμβαση (Subsidy Contract) μεταξύ του Provence - Alpes - Cote d’ Azur Region ως Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του Προγράμματος Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας MED και της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ως Επικεφαλής Δικαιούχου (Lead Beneficiary) του έργου «COASTANCE». 9. Το εγκεκριμένο τεχνικό Δελτίο του έργου με τίτλο έργου «Regional common action strategy against coastal erosion and climate change effects for a sustainable coastal planning in the Mediterranean basin / COASTANCE» του Προγράμματος Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας MED. 10. Την αρ.οικ. 3505/10-7-2009 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., με την οποία ορίστηκε Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Υδρ/κών Έργων και Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 11. Την αρ.πρωτ.οικ. 19313/950/21-10-2009 απόφαση της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Τεχνικού Συμβούλου του έργου του θέματος. 12. Την αρ.πρωτ. 25507/1497/23-11-2009 απόφαση της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., με την οποία ορίσθηκε η επιτροπή διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού της ανάδειξης του Τεχνικού Συμβούλου του έργου του θέματος. 13. Την αρ.πρωτ.οικ. 27688/1713/3-12-2009 απόφαση της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η ανάδειξη του Τεχνικού Συμβούλου στα πλαίσια του έργου του θέματος στο Μελετητικό Γραφείο «Μ. ΑΦΤΙΑΣ - Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 14. Το από 23-12-2009 υπογραφέν ιδιωτικό συμφωνητικό για την ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στα πλαίσια του έργου του θέματος με δαπάνη 100.802,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 15. Την από 1-7-2010 τροποποίηση της σύμβασης ανάθεσης του έργου. 16. Ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προέκυψε ανάγκη εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών (εργασιών), που κατά το είδος ή το μέγεθος δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 3316/2005. 17. Ότι καταρτίστηκε Συγκριτικός Πίνακας κατά την παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 3316/2005. 18. Ότι σύμφωνα με τον παρόντα 1ο Σ.Π. η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών του τεχνικού συμβούλου του έργου του θέματος ανέρχεται σε 148.881,67 € (με Φ.Π.Α.) με υπέρβαση 25.500,00 € (με Φ.Π.Α.) από την προεκτιμηθείσα δαπάνη της σύμβασης, ήτοι υπέρβαση 20,57%. 19. Ότι ο υπό έγκριση 1ος Σ.Π. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3316/2005 και τις λοιπές κείμενες διατάξεις περί μελετών και με σκοπό να περιλάβει την επιμήκυνση του χρόνου παροχής Υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου όπως προέκυψαν από τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
20. Την από 15-11-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και την αρ. 56/18- 11 2011 θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 1ου Σ.Π. συνολικής δαπάνης 148.881,67 € (με Φ.Π.Α.) δηλαδή με υπέρβαση 25.500,00€ (με Φ.Π.Α.) από την προεκτιμηθείσα δαπάνη της σύμβασης και την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον συνημμένο 1ο Σ.Π. και τη συμπληρωματική σύμβαση της μελέτης με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στα πλαίσια του έργου: “Regional common action strategy against coastal erosion end climate change effects for a sustainable coastal planning in the Mediterranean basin/ COASTANCE» ποσού: 25.500,00 € (με Φ.Π.Α.).
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 581 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 559 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 09:24
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 580 2011 Απόφαση 582 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή