2011 Απόφαση 580

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 39/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 580/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Διακήρυξης και ορισμός επιτροπών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδικού φωτισμού - οδοσήμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Έβρου ενδεικτικού προϋπολογισμού: 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5172/14-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 580 : Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Χριστίνα Μαυράκη, Προϊσταμένη Τ.Δ.Π. Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. Η-5956/18-11-2011 έγγραφο της Δ/νσης , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Με την υπ’ αριθμ. 515/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδικού φωτισμού - οδοσήμανσης για τις ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.000,00 € με Φ.Π.Α Ο Πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Εβρου (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή με προϋπολογισμό 11.000,00 € με ΦΠΑ
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος :
α. φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
β. συνεταιρισμοί
γ. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
δ. κοινοπραξίες προμηθευτών
Η Προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα δακτυλογραφημένη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο. Η προσφορά θα περιλαμβάνει τιμή με παράδοση στους χώρους εγκαταστάσεων της Π.Ε. Έβρου Λάμπες 100 Watt αντιεκρηκτικές τεμάχια 20, Λάμπες 75 Watt αντιεκρηκτικές τεμάχια 110, Λάμπες 40 Watt αντιεκρηκτικές τεμάχια 70, Λάμπες Na Υ.Π. 400 Watt (σωλήνας) τεμάχια 100, Λάμπες Na Υ.Π. 250 Watt (σωλήνας) τεμάχια 50, Μετασχηματιστής 250 Watt για φωτιστικά σώματα δρόμου νατρίου Υ.Π. τεμάχια 6, Μετασχηματιστής 400 Watt για φωτιστικά σώματα δρόμου νατρίου Υ.Π. τεμάχια 10, Εκινητής για φωτιστικά σώματα δρόμου νατρίου Υ.Π. τύπου βαρελάκι τεμάχια 190, Λάμπες Na Υ.Π. 400 Watt (αχλαδωτές) τεμάχια 15, Λάμπες Na Υ.Π. 250 Watt (αχλαδωτές) τεμάχια 15, Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5mm2 μέτρα 200, Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ10mm2 μέτρα 1.000, Λαστιχοτανία ανθυγρή τεμάχια 6, Ταινία μονωτική τεμάχια 10, Φωτοκύτταρο μέρας - νύχτας τεμάχια 10, Χρονοδιακόπτης τεμάχια 5, Μικροαυτόματος 10Α τεμάχια 35.
Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ και θα αναφέρονται ολογράφως και αριθμητικώς. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπή διαγωνισμού, προτείνουμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας:
1. Κουτρούλας Γεώργιος ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με Β’β
2. Στογιαννίδης Σταύρος ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό με Β’β
3. Ταμίας Κωνσταντίνος ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Β’β
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού θα εκτελέσει η ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Α’β με αναπληρώτρια την ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΕ Διοικητικού με Α’β. Ως Επιτροπή ενστάσεων , προτείνουμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας:
1. Αγγελώνιας Θεόδωρος ΠΕ Γεωλόγος με Β’β ως πρόεδρος με αναπληρωτή τον Μαντζάρη Ιωάννη ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με Α’β
2. Ελευθεριάδης Γεώργιος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α’β ως μέλος με αναπληρώτρια την Μοσχου Άννα ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό με Β’β
3. Πριγγόπουλος Θεόδωρος Αρχιτέκτονας Μηχανικός με Β’β ως μέλος με αναπληρωτή τον Διαμαντή Χρήστο Πολιτικό Μηχανικό Τε με Β΄β
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Ενστάσεων θα εκτελέσει η ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Α’β με αναπληρώτρια την ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΕ Διοικητικού με Α’β. Ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπή παραλαβής, προτείνουμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας:
1. Κουτρούλας Γεώργιος ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με Β’β
2. Στογιαννίδης Σταύρος ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό με Β’β
3. Ταμίας Κωνσταντίνος ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Β’β
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδικού φωτισμού - οδοσήμανσης για τις ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και την συγκρότηση επιτροπών για το διαγωνισμό του έργου.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνημμένη Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδικού φωτισμού - οδοσήμανσης για τις ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκροτεί επιτροπές διαγωνισμού, ως εξής:
Ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπή διαγωνισμού:
1. Κουτρούλας Γεώργιος ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με Β’β
2. Στογιαννίδης Σταύρος ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό με Β’β
3. Ταμίας Κωνσταντίνος ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Β’β
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού θα εκτελέσει η ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Α’β με αναπληρώτρια την ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΕ Διοικητικού με Α’β.
Επιτροπή ενστάσεων:
1. Αγγελώνιας Θεόδωρος ΠΕ Γεωλόγος με Β’β ως πρόεδρος με αναπληρωτή τον Μαντζάρη Ιωάννη ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με Α’β
2. Ελευθεριάδης Γεώργιος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α’β ως μέλος με αναπληρώτρια την Μοσχου Άννα ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό με Β’β
3. Πριγγόπουλος Θεόδωρος Αρχιτέκτονας Μηχανικός με Β’β ως μέλος με αναπληρωτή τον Διαμαντή Χρήστο Πολιτικό Μηχανικό Τε με Β΄β
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Ενστάσεων θα εκτελέσει η ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Α’β με αναπληρώτρια την ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΕ Διοικητικού με Α’β.
Ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπή παραλαβής:
1. Κουτρούλας Γεώργιος ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με Β’β
2. Στογιαννίδης Σταύρος ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό με Β’β
3. Ταμίας Κωνσταντίνος ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Β’β
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 515/2011 απόφασή μας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 580 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
           ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
        ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 449 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 09:13
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 579 2011 Απόφαση 581 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή