2011 Απόφαση 579

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 39/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 579/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης και ορισμό επιτροπών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο «τη χαμηλότερη τιμή», για την προμήθεια και μεταφορά λευκού αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης καθώς και των απαιτουμένων σφαιριδίων αντανάκλασης για τις ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού 66.000,00 € με Φ.Π.Α.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5172/14-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 579 : Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Χριστίνα Μαυράκη, Προϊσταμένη Τ.Δ.Π. Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. Η- 6091/18-11-2011 έγγραφο της Δ/νσης , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Με την υπ’ αριθμ. 492/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και μεταφορά λευκού αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης καθώς και των απαιτουμένων σφαιριδίων αντανάκλασης για τις ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού 66.000,00 € με Φ.Π.Α. Σας γνωρίζουμε ότι, για τις ανάγκες διαγράμμισης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την περίοδο 2011-2012, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια λευκού αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης καθώς και των απαιτούμενων σφαιριδίων αντανάκλασης. Ο Πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Εβρου (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή με προϋπολογισμό 66.000,00 € με ΦΠΑ
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος :
α. φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
β. συνεταιρισμοί
γ. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
δ. κοινοπραξίες προμηθευτών
Η Προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα δακτυλογραφημένη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο. Η προσφορά θα περιλαμβάνει τιμή με παράδοση στους χώρους εγκαταστάσεων της Νομαρχίας.
Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ και θα αναφέρονται ολογράφως και αριθμητικώς. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ως Επιτροπή ενστάσεων , προτείνουμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας:
1. Σιάρτης Δημήτριος Μηχ/λογος Μηχ/κος ΤΕ με Α΄β ως πρόεδρος με αναπληρωτή τον Παπατζελάκη Νικόλαο Ηλεκ/λογος Μηχ/κος με Γ΄β.
2. Πουλουτίδης Θεόφιλος Μηχ/λογος Μηχ/κος ΠΕ με Β΄β ως μέλος με αναπληρωτή την Μόσχου Άννα Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Β΄β.
3. Στογιαννίδης Σταύρος Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Β΄β ως μέλος με αναπληρωτή τον Διαμαντή Χρήστο Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Β΄β.
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Ενστάσεων θα εκτελέσει η Πανταζίδου Ασπασία Διοικητικός ΔΕ με
Α΄β με αναπληρώτρια την Βουλγαροπούλου Ζουμπουλιά Εργοδηγό ΔΕ0 με Α΄β.
Ως Επιτροπή παραλαβής, προτείνουμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας:
1. Σκουρτούδη Μόσχο Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Α΄β ως πρόεδρος με αναπληρωτή τον Ελευθεριάδη Γεώργιο Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Α΄β.
2. Τσολακίδη Γεώργιο Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Α΄β ως μέλος με αναπληρωτή τον Βασιλειάδη Αθανάσιο Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Α΄β.
3. Μηναϊδη Κων/νο Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ με Β΄β ως μέλος με αναπληρωτή τον Κουτρούλα Γεώργιο Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ με Β΄β. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση Διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και μεταφορά λευκού αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης καθώς και των απαιτουμένων σφαιριδίων αντανάκλασης για τις ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού 66.000,00 € με Φ.Π.Α και την συγκρότηση επιτροπών ενστάσεων και παραλαβής.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνημμένη Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και μεταφορά λευκού αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης καθώς και των απαιτουμένων σφαιριδίων αντανάκλασης για τις ανάγκες της Π.Ε. Έβρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 66.000,00 € με Φ.Π.Α και συγκροτεί επιτροπές ενστάσεων και παραλαβής , ως εξής:
Επιτροπή ενστάσεων αποτελούμενη από τους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1.Σιάρτης Δημήτριος Μηχ/λογος Μηχ/κος ΤΕ με Α΄β ως πρόεδρος.
2.Πουλουτίδης Θεόφιλος Μηχ/λογος Μηχ/κος ΠΕ με Β΄β ως μέλος.
3.Στογιαννίδης Σταύρος Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Β΄β ως μέλος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:
1. Παπατζελάκης Νικόλαος Ηλεκ/λογος Μηχ/κος με Γ΄β.
2. Μόσχου Άννα Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Β΄β.
3. Διαμαντή Χρήστο Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Β΄β.
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Ενστάσεων θα εκτελέσει η Πανταζίδου Ασπασία Διοικητικός ΔΕ με
Α΄β με αναπληρώτρια την Βουλγαροπούλου Ζουμπουλιά Εργοδηγό ΔΕ0 με Α΄β.
Επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1 Σκουρτούδη Μόσχο Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Α΄β ως πρόεδρος.
2 Τσολακίδη Γεώργιο Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Α΄β ως μέλος.
3 Μηναϊδη Κων/νο Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ με Β΄β ως μέλος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:
1 Ελευθεριάδη Γεώργιο Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Α΄β.
2 Βασιλειάδη Αθανάσιο Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Α΄β.
3 Κουτρούλα Γεώργιο Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ με Β΄β .
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 579 /2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
            ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 437 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 09:09
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 578 2011 Απόφαση 580 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή