2011 Απόφαση 578

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 39/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 578/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση απευθείας ανάθεσης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Σ.Υ.Κ.Ε ΠΕΠΛΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ», προϋπολογισμού: 14.900,00 € με ΦΠΑ, χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2011.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5172/14-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 578 : Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Χριστίνα Μαυράκη, Προϊσταμένη Τ.Δ.Π. Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. Η-6107/18-11-2011 έγγραφο της Δ/νσης , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Η αναγκαιότητα εκπόνησης της μελέτης του έργου προήλθε μετά από αίτημα του Σταθμού Υγειονομικού και Κτηνιατρικού Ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε) Πέπλου. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε στο ΣΥΚΕ ΠΕΠΛΟΥ έγγραφο με θέμα «Επισκευές Σ.Υ.Κ.Ε», σε συνέχεια συστάσεων των επιθεωρητών του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (FVO) που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων στους ΣΥΚΕ της χώρας μας. Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (FVO), υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Υγείας Προστασίας των Καταναλωτών με έδρα την Ιρλανδία, ασχολείται με τη διασφάλιση αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου και με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τα πρότυπα της ΕΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες όσον αφορά τις εξαγωγές που πραγματοποιούνται στην ΕΕ, με τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων υποβάλλοντας συστάσεις και επιβολή μέτρων, για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που επισημαίνονται στις επιθεωρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων, η υγεία των ζώων και των φυτών σε όλα τα κράτη μέλη, σχηματίζοντας έτσι το προφίλ κάθε χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω έγγραφο του ΥΠΑΑΤ οι εγκαταστάσεις του ΣΥΚΕ πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις του Παραρτήματος της απόφασης της Επιτροπής 2001/812/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 2001 που προβλέπει τις διατάξεις έγκρισης των μεθοριακών σταθμών επιθεώρησης που είναι υπεύθυνοι για τους κτηνιατρικούς ελέγχους όσον αφορά στα προϊόντα που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες. Ειδικότερα στους χώρους όπου φορτώνονται και ελέγχονται ή αποθηκεύονται τα προϊόντα ο μεθοριακός σταθμός θα πρέπει να διαθέτει τοίχους με λεία επιφάνεια και δάπεδα που να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα με κατάλληλο σύστημα αποστράγγισης, καθαρή οροφή που να καθαρίζεται εύκολα, κατάλληλο φωτισμό φυσικό ή τεχνητό, δίκτυο παροχής ζεστού και κρύου νερού σε όλους τους χώρους της αποθήκευσης. Επιπροσθέτως στο ίδιο έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, αναφερόταν εάν υπάρχει δυνατότητα των αιρετών περιφερειών του κράτους, να εκπονήσουν τις απαιτούμενες μελέτες και να συμβάλλουν οικονομικά και πρακτικά στην ανακαίνιση των εγκαταστάσεων.
Ακολούθως το ΣΥΚΕ ΠΕΠΛΟΥ, επειδή οι εγκαταστάσεις του δεν πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις και λόγω μη ύπαρξης τεχνικής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ στην περιοχή ευθύνης τους, απέστειλε αίτημα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για σύνταξη μελέτης, επισημαίνοντας επιπλέον και το πρόβλημα της σήραγγας απολύμανσης.
Συγκεκριμένα στο Τελωνείο των Κήπων πριν την είσοδο στον τελωνειακό χώρο υπάρχει σήραγγα απολύμανσης οχημάτων για την αποφυγή μετάδοσης εξωτικών νοσημάτων από την Τουρκία και την Ε.Ε. Η λειτουργία της σήραγγας απολύμανσης καθίσταται αδύνατη εξαιτίας της αδυναμίας υδροδότησης της, λόγω βλάβης ή έλλειψης δικτύου ύδρευσης, γεγονός που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό για την χώρα μας και ιδιαίτερα για την περιοχή του Έβρου, για την δημόσια υγεία και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου από πιθανές εξάρσεις ζωονόσων π.χ. αφθώδης πυρετός.
Η μελέτη ,την οποία σας υποβάλλουμε, συντάχθηκε, μετά από συνεργασία με το ΣΥΚΕ ΠΕΠΛΟΥ, από τη ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, με προϋπολογισμό 14.900,00 € και περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στο έγγραφο του ΥΠΑΑΤ και την υδροδότηση της σήραγγας απολύμανσης. Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες επισκευαστικές εργασίες : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
1. Κατασκευή δαπέδου βιομηχανικού τύπου εποξειδικού σε τμήμα του δαπέδου του κτηρίου όπου παρουσιάζονται φθορές και έντονες ρωγμές.
2. Συντήρηση και επισκευή της υφιστάμενης θύρας βιομηχανικού τύπου
3. Απόξεση τσιμεντοκονιαμάτων και αντικατάστασή τους σε τοίχο εξωτερικά του κτηρίου στο σημείο της πόρτας των εδώδιμων προϊόντων. Τοποθετείται επιπλέον επί του τοίχου ένα προστατευτικό σε σχήμα δοκού κατά μήκος αυτού, το οποίο θα στερεωθεί με ειδικά βύσματα στο κατάλληλο ύψος για να προστατεύεται ο τοίχος από τις κρούσεις των οχημάτων που προσεγγίζουν το κτήριο για έλεγχο.
4. Τοποθέτηση δύο νεροχυτών και κρουνών
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
1. Εγκατάσταση τριών επιπλέον φωτιστικών σωμάτων οροφής
2. Μεταφορά διακόπτη θερμαντήρα νερού από τον πίνακα του λεβητοστασίου σε πίνακα εντός του κτηρίου για παροχή ζεστού νερού
3. Υδροδότηση της σήραγγας μέσω του δικτύου ύδρευσης του δημοτικού διαμερίσματος Πέπλου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός μαζί με τα απρόβλεπτα, τις αναθεωρήσεις και το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 14.900,00 €. Με την υπ’ αριθμ. 315/ 10-11-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΑΜΘ έτους 2011», εντάχθηκε το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Σ.Υ.Κ.Ε ΠΕΠΛΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ», στους ΚΑΠ 2011 για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, με προϋπολογισμό και πίστωση για το 2011 ποσού 14.900,00€. Η ανάγκη εκτέλεσης του παραπάνω έργου, για λόγους εθνικής αξιοπρέπειας, πιθανή επιβολή προστίμων λόγω μη τήρησης συγκεκριμένων προδιαγραφών που πρέπει να πληροί το κτήριο του ΣΥΚΕ έως και την παύση λειτουργίας του με ότι αυτό συνεπάγεται για τη χώρα μας και της αποτροπής του κινδύνου προσβολής της δημόσιας υγείας από εξάρσεις ζωονόσων λόγω μη λειτουργίας της σήραγγας απολύμανσης αλλά και εν όψει της επικείμενης επιθεώρησης των ΣΥΚΕ από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (FVO) που θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας περί τα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, είναι κατεπείγουσα και καθιστά αδύνατη την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια δημοπρασίας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 παρ. 1 επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δημοσίου έργου, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 2362 / 1995 όπως κάθε φορά ισχύουν. Η παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 2362 / 1995 αναφέρει «επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού….». Στη συνέχεια με την 35130 / 739 / 09-08-2010 ΦΕΚ 1291 / Β’ / 11-08-2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών αναπροσαρμόστηκε το ποσό για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου στις
20.000 € πλέον ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός του έργου 14.900,00 € εμπίπτει στο παραπάνω όριο. Η Υπηρεσία μας, έχοντας υπόψη τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της περιοχής που μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα, στην εκτέλεση του παραπάνω έργου εντός 15 ημερών λόγω του κατεπείγοντος και μετά από έρευνα, απευθύνθηκε σε τρείς, ζητώντας τις προσφορές τους στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας οι παρακάτω κλειστοί φάκελοι προσφορών :
1. ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ με έκπτωση 5%.
2. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με έκπτωση 4%
3. ΕΒΡΟΔΟΜΗ ΑΤΕ με έκπτωση 7%.
από τις οποίες προκύπτει ότι η χαμηλότερη προσφορά είναι αυτή της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΒΡΟΔΟΜΗ ΑΤΕ. Σας υποβάλλουμε αντίγραφα των κλειστών φακέλων και των οικονομικών προσφορών των παραπάνω.
Με βάση τη παραπάνω αιτιολόγηση του κατεπείγοντος ,το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 3669/2008 και τις οικονομικές προσφορές των τριών εργοληπτικών επιχειρήσεων που κατατέθηκαν, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Την απευθείας ανάθεση σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Σ.Υ.Κ.Ε ΠΕΠΛΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ», προϋπολογισμού:
14.900,00 € με ΦΠΑ, χρηματοδοτούμενο από το τεχνικό πρόγραμμα της ΠΑΜΘ ΚΑΠ 2011 για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008.
2. Προτείνουμε ως ανάδοχο την Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΒΡΟΔΟΜΗ ΑΤΕ με προσφορά που ανέρχεται στο ποσό των 13.857,00 € και έκπτωση 7%.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Σ.Υ.Κ.Ε. ΠΕΠΛΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ», προϋπολογισμού: 14.900,00 € με ΦΠΑ, χρηματοδοτούμενο από το τεχνικό πρόγραμμα της ΠΑΜΘ ΚΑΠ 2011 για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, και αναθέτει το έργο , για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008 στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΒΡΟΔΟΜΗ ΑΤΕ με προσφορά που ανέρχεται στο ποσό των 13.857,00 € και έκπτωση 7%.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 578 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.                              ΤΑ ΜΕΛΗ 
               ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 526 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 09:04
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 577 2011 Απόφαση 579 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή