2011 Απόφαση 577

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 39/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 577/2011 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 1ου Α.Π.Τ.Δ., 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Περίφραξη Νεκροταφείου Λαθρομεταναστών».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5172/14-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 577 : Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Χριστίνα Μαυράκη, Προϊσταμένη Τ.Δ.Π. Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. Η-5446/27-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: : Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 ) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Κ.Δ.Ε.).
2) Την απόφαση με αριθμό 242/29-10-2010 της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του από 26-10-2010 διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον ΠΟΛΥΜΕΝΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΔΕ με έκπτωση 3,00 %.
3) Το από 12-11-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 13.580,00€ (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 12-12- 2010.
4) Την 297/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ με την οποία εγκρίθηκε η ολική παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 30-04-2011.
5) Την 157/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ με την οποία εγκρίθηκε η ολική παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 30-09-2011. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ
Στο χρονικό διάστημα από την απόφαση κατασκευής του νεκροταφείου και κατά την διάρκεια της κατασκευής μεγάλωσαν οι ανάγκες για περισσότερο χώρο λόγω της αθρόας εισαγωγής αυξημένου αριθμού λαθρομεταναστών και θανάτου αυτών με αποτέλεσμα και μετά από αίτημα των τοπικών φορέων , να γίνει αύξηση του εμβαδού του οικοπέδου του νεκροταφείου με αποτέλεσμα την αύξηση των ποσοτήτων της μελέτης.
Οι ποσότητες αυτές αφορούν τις εργασίες: Εκθάμνωση εδάφους η εκκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου μέχρι 0,25μ. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχ. μέσων χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου. διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας ή πυρνογερανού. Κατηγορίας C 20/25 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας όταν το σύνολο της χρησιμοποιημένης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας S500 ή S500s Δομικά πλέγματα S500s. Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών. Οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν αναγκαίες για την υλοποίηση του φυσικού και τεχνικού αντικειμένου του έργου, ενώ κατάστησαν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η Έγκριση χορήγησης παράστασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου ζητείται διότι προέκυψαν επί πλέον εργασίες , απρόβλεπτες , που δεν είχα ενταχθεί στο τεχνικό αντικείμενο του
έργου και η εκτέλεση τους κρίνεται αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
Επίσης έχοντας υπόψη την από 28/06/2011 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για Έγκριση 1ου Α.Π.Τ.Δ. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 15-12-2011 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις καθώς και την αριθμ. 104/25-10-11 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Τ.Δ. , της 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ μέχρι 15/12/2011 του έργου “ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ” Απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 3.516,45€ το οποίο αναλύεται ακολούθως Εργασίες με ΕΟ : 2.858,90€ και ΦΠΑ 23% : 657,55. €
Το ποσό θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, το οποίο εγκρίθηκε με την 234/05-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και στο οποίο περιλαμβάνεται το ενάριθμο έργο Νο 76 Εξόφληση οφειλής έργου " Περίφραξη Νεκροταφείου Λαθρομεταναστών " που χρηματοδοτείται από ΚΑΠ 2011. Μαζί με αναθεωρήσεις, το Φ.Π.Α. και την διαφορά δαπάνης ΦΠΑ, η τελική δαπάνη του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 17.096,45€, το οποίο δεν υπερβαίνει το νόμιμο ποσό των 24.600,00 € της απευθείας ανάθεσης.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Τ.Δ. , την 1η συμπληρωματική σύμβαση ποσού 3.516,45€ και την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Περίφραξη Νεκροταφείου Λαθρομεταναστών», μέχρι 15/12/2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 577 /2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.                             ΤΑ ΜΕΛΗ 
                  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
           ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 450 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 08:58
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 576 2011 Απόφαση 578 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή