2011 Απόφαση 576

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 39/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 576/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΑΝΔΡΑ - ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ - ΡΟΥΣΑ» προϋπολογισμού: 24.000,00 € με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5172/14-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 576 : Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Χριστίνα Μαυράκη, Προϊσταμένη Τ.Δ.Π. Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. Η-5949/15-11-2011 έγγραφό της, καθώς και το από 8-11-2011 συνημμένο Πρακτικό δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΑΝΔΡΑ - ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ - ΡΟΥΣΑ» προϋπολογισμού: 24.000,00 € με Φ.Π.Α. Στο συνημμένο Πρακτικό αναφέρεται ότι προσήλθαν τρείς ενδιαφερόμενοι εργολήπτες και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής τους από την επιτροπή διαγωνισμού και εφόσον κρίθηκαν όλοι παραδεκτοί, προέκυψε ως προσωρινός μειοδότης ο ΤΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με έκπτωση 11%. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού και την ανάδειξη του Τραγιάννη Νικόλαου , ως αναδόχου του έργου του θέματος , με έκπτωση 11%.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση, αφού εξέτασε το ιστορικό του έργου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό και την ανάδειξη του ΤΡΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΑΝΔΡΑ - ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ - ΡΟΥΣΑ» προϋπολογισμού: 24.000,00 € με Φ.Π.Α., με έκπτωση 11%.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 576 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
               ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
        ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 472 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012 12:24
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 575 2011 Απόφαση 577 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή