2011 Απόφαση 526

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 526 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Σκακιστικό Όμιλο Καβάλας και την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Αν. Μακεδονίας – Θράκης του Ατομικού Πρωταθλήματος Σκάκι Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4611/31-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωμτικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 526: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 5295/1-11-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, διοργανώνουν στην Καβάλα από τις 5 Νοεμβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου 2011, το Ατομικό Πρωτάθλημα Σκάκι Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στο οποίο θα μετέχουν περισσότεροι από 50 αθλητές από όλη την Περιφέρεια μας και θα πραγματοποιηθεί στο εντευκτήριο του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας. Ο Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας έχει αναδειχθεί πρωταθλητής Ελλάδας κατά τα έτη 1999,2005, 2008 και 2009 και κυπελλούχος Ελλάδας κατά τα έτη 1998, 1999, 2004, 2005, 2009 και 2011, ενώ έχει στο ενεργητικό του μία σειρά από σημαντικότατες διοργανώσεις στον σκακιστικό τομέα και συνδράμει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του αθλήματος στην περιοχή. Είναι λοιπόν προφανές ότι απορρέουν θετικά στοιχεία από τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.
Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της πιο πάνω διοργάνωσης, από τα Εστιατόρια Καβάλας με ΑΦΜ 094137723 κόστους 1.800 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ταβέρνα «Μιχαλάκης» Χριστόδουλος Δήμου, ΑΦΜ 101533143, κόστους 700€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συνολικού ύψους 2.500 €, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844,οικονομικού έτους 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Σκακιστικό Όμιλο Καβάλας και την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Αν. Μακεδονίας – Θράκης του Ατομικού Πρωταθλήματος Σκάκι Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της, από τα Εστιατόρια Καβάλας με ΑΦΜ 094137723 κόστους 1.800 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ταβέρνα «Μιχαλάκης» Χριστόδουλος Δήμου, ΑΦΜ 101533143, κόστους 700€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συνολικού ύψους 2.500 €, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844,οικονομικού έτους 2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 526/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 426 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 12:53
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 525 2011 Απόφαση 527 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή