2011 Απόφαση 525

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 525 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την Π.Ε. Ξάνθης (Επιτροπή Προμηθειών).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4611/31-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωμτικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 525: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. Γ/ΟΙΚ./2973/1-11-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Παρακαλούμε όπως προβείτε στην συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης (Επιτροπή Προμηθειών) για την Π.Ε. Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και του άρθρου 41 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.».
Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την Π.Ε. Ξάνθης (Επιτροπή Προμηθειών) και ως μέλη της εν λόγω επιτροπής προτείνει τους κάτωθι υπαλλήλους της ΠΕ Ξάνθης :
1. Κασάπη Αναστασία , Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ως Πρόεδρος με αναπληρωτή τον Λάμπρο Τσούργιανη Προϊστάμενο Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε Ξάνθης .
2. Κανδυλίδου Σοφία, Προϊσταμένη του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ξάνθης ως μέλος με αναπληρώτρια της Γιατρέλη Φώτω υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε Ξάνθης
3. Μπογιατζής Οδυσσέας , υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ξάνθης, ως μέλος με αναπληρώτρια την Βρυώνη Παναγιώτα υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της ίδιας Διεύθυνσης. Έργο της ανωτέρω επιτροπής θα είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, για τις προμήθειες των Ο.Τ.Α. των νομικών τους προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ιδρυμάτων τους χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης. Η επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διενέργεια των διαγωνισμών ή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ως και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
Η διάρκεια της επιτροπής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της οικονομικής επιτροπής και ανάρτησής της στο διαδίκτυο (Ν. 3861/2010).
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την Π.Ε. Ξάνθης (Επιτροπή Προμηθειών) αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της ΠΕ Ξάνθης :
1. Κασάπη Αναστασία , Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ως Πρόεδρος με αναπληρωτή τον Λάμπρο Τσούργιανη Προϊστάμενο Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε Ξάνθης .
2. Κανδυλίδου Σοφία, Προϊσταμένη του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ξάνθης ως μέλος με αναπληρώτρια της Γιατρέλη Φώτω υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε Ξάνθης
3. Μπογιατζής Οδυσσέας , υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ξάνθης, ως μέλος με αναπληρώτρια την Βρυώνη Παναγιώτα υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της ίδιας Διεύθυνσης.
Έργο της ανωτέρω επιτροπής θα είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, για τις προμήθειες των Ο.Τ.Α. των νομικών τους προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ιδρυμάτων τους χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης. Η επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διενέργεια των διαγωνισμών ή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ως και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
Η διάρκεια της επιτροπής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της οικονομικής επιτροπής και ανάρτησής της στο διαδίκτυο (Ν. 3861/2010).
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 525/2011. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 467 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 12:47
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 524 2011 Απόφαση 526 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή