2011 Απόφαση 524

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 35/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 524 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της επαναληπτικής διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση δρόμου Δοξάτου – Αδριανής» Προϋπολογισμού: 2.532.352,94€.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4611/31-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωμτικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 524: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 5456/31-10-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας διαβιβάζουμε Σχέδιο Διακήρυξης Επαναληπτικής Δημοπρασίας του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ – ΑΔΡΙΑΝΗΣ », όπως στάλθηκε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της οποίας η σύμφωνη γνώμη διατυπώνεται στην με αριθμ. 1780/Α/12.10.2011 διατύπωση γνώμης και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Το έργο σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 7211/24-06-2009 Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ – ΑΔΡΙΑΝΗΣ )» εντάχθηκε στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007 -2013 και με την υπ’ αριθμό 36935/ΔΕ-4779/21-07-2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εντάχθηκε στο ΠΔΕ /2009 στη ΣΑΝΑ 008/8
Η 1η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 1/9/2009 και το αποτέλεσμά της ακυρώθηκε με την υπ. αριθμ.387/23-11-2009 Απόφαση της Ν.Ε. Δράμας.
Στη συνέχεια έγινε και 2η δημοπράτηση στις 19/01/2010.
Σύμφωνα με την υπ.αριθμ.374/1-9-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Πρακτικό Ν 29/2011 αποφασίστηκε η ακύρωση και της 2ης δημοπρασίας και η επαναδημοπράτηση του έργου . Λόγω όμως αλλαγής του Φ.Π.Α. από 19% που ήταν στην αρχική μελέτη , σε 23% γίνεται τροποποίηση της αρχικής έγκρισης και το ύψος δαπάνης από 2.450.000 € ανέρχεται στα 2.532.352.94 €. Το έργο θα γίνει στην περιοχή του Δήμου Δοξάτου και θα συνδέει το Δοξάτο με την Αδριανή προβλέπεται δε να εκτελεσθούν εργασίες πλήρους ανακατασκευής του δρόμου σε συνολικό μήκος 4.5χλ.περίπου και με πλάτος ασφαλτικών 7.00μ ( Διατομή δρόμου AIV –δ2 εκσκαφές-χωματουργικά – οδοστρωσία- τεχνικά –ασφαλτικά-σήμανση-ασφάλεια ). Η τεχνική μελέτη του έργου του θέματος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 4632/19-09-2011..απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και τα τεύχη της Επαναληπτικής δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.058.823,53 + 473.529,41 Φ.Π.Α. = 2.532.352,94€.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση του έργου του θέματος, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

α) Την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και β) τη συγκρότηση της επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.3669/2008 ΚΔΕ αποτελούμενη από τους:
1. Χριστοφορίδη Γεώργο Ηλ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως πρόεδρο.
2. Ιωσηφίδη Νικόλαο Τ.Ε Πολ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως μέλος.
3. Πακαταρίδη Συμεών Τ.Ε Ηλ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως μέλος.
4. Πετρίδη Βύρων Εργοδηγό της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως μέλος.
5. Χατζηλαζάρου Αναστάσιος Δήμαρχος Δοξάτου εκπρόσωπο των ΟΤΑ με τον αναπληρωματικό του τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ αντιδήμαρχο Δ.Δράμας ( σύμφωνα με το υπ.αρθ. 8/27.10.2011 έγγραφο της ΠΕΔ .   
6. Γαλανό Λάζαρο Μηχ. Μηχανικό εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας Τμήμα
Ανατολικής Μακεδονίας (σύμφωνα με το υπ.αρθ. 4953/ 3-10-2011 έγγραφο του Τεχνικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας) με τον αναπληρωματικό του κ.
Ασβεστόπουλο Θεόδωρο Μηχ. Μηχανικό.
7. Ζιγκιριάδη Γεώργιο Τεχ. Πολ. Μηχ. Υποδομών εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων Ν.Δράμας ( σύμφωνα με το υπ.αρθ. 4560/15-09-2011 έγγραφο του Συνδέσμου
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν.Δράμας )με τον αναπληρωματικό του με το ίδιο έγγραφο την κ.
Τοκμακίδου Ευρυδίκη Πολ. Μηχ.

Ο πρόεδρος της επιτροπής αναπληρώνεται κατά σειρά από τα τακτικά μέλη.
Αναπληρωματικά μέλη των πρώτων 4 ανωτέρω μελών , προτείνονται οι κάτωθι:
1. Κωτούλα Γεώργιο Πολ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
2. Ουζούνη Ευάγγελο Τ.Ε Πολ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
3. Πάσχο Αθανάσιο Τ.Ε Πολ. Μηχ της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
4. Θεοδωρίδη Χαράλαμπο Εργοδηγό της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης της 2ης επαναληπτικής διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση δρόμου Δοξάτου – Αδριανής» Προϋπολογισμού: 2.532.352,94€ και συγκροτεί επιτροπή για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.3669/2008 ΚΔΕ αποτελούμενη από τους:
1. Χριστοφορίδη Γεώργο Ηλ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως πρόεδρο.
2. Ιωσηφίδη Νικόλαο Τ.Ε Πολ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως μέλος.
3. Πακαταρίδη Συμεών Τ.Ε Ηλ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως μέλος.
4. Πετρίδη Βύρων Εργοδηγό της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως μέλος.
5. Χατζηλαζάρου Αναστάσιος Δήμαρχος Δοξάτου εκπρόσωπο των ΟΤΑ με τον αναπληρωματικό του τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ αντιδήμαρχο Δ.Δράμας ( σύμφωνα με το υπ.αρθ. 8/27.10.2011 έγγραφο της ΠΕΔ .
6. Γαλανό Λάζαρο Μηχ. Μηχανικό εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας (σύμφωνα με το υπ.αρθ. 4953/ 3-10-2011 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας) με τον αναπληρωματικό του κ. Ασβεστόπουλο Θεόδωρο Μηχ. Μηχανικό.
7. Ζιγκιριάδη Γεώργιο Τεχ. Πολ. Μηχ. Υποδομών εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν.Δράμας ( σύμφωνα με το υπ.αρθ. 4560/15-09-2011 έγγραφο του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν.Δράμας )με τον αναπληρωματικό του με το ίδιο έγγραφο την κ. Τοκμακίδου Ευρυδίκη Πολ. Μηχ.
Ο πρόεδρος της επιτροπής αναπληρώνεται κατά σειρά από τα τακτικά μέλη.
Αναπληρωματικά μέλη των πρώτων 4 ανωτέρω μελών ,ορίζονται οι κάτωθι:
1. Κωτούλα Γεώργιο Πολ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
2. Ουζούνη Ευάγγελο Τ.Ε Πολ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
3. Πάσχο Αθανάσιο Τ.Ε Πολ. Μηχ της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
4. Θεοδωρίδη Χαράλαμπο Εργοδηγό της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 524/2011. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 470 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 12:44
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 523 2011 Απόφαση 525 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή