2011 Απόφαση 523

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 523 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Φακέλου του Έργου και της Συγγραφής Υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης μελέτης κατά το Ν.3316/2005 για την εκπόνηση της μελέτης: «Στατική μελέτη κατασκευής γέφυρας με τις προσαρμογές της σε αντικατάσταση της σωληνωτής διάβασης του χειμάρρου Καλιφύτου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4611/31-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωμτικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 523: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 5464/31-10-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:
1. To Ν.3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 42Α΄/22-2-2005) και ιδιαίτερα το άρθρο 4.
2. To N.3852/07.06.2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3. Το Π.Δ.144/27.12.2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4. Την εγκύκλιο 6 (αριθμ. πρωτ. 2067)/14.01.2011 Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παράγραφο 1.Β.ι, εδάφιο δεύτερο, σύμφωνα με την οποία για τις μελέτες και τις υπηρεσίες του πεδίου εφαρμογής του Ν.3316/2005 των καταργημένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των λοιπών φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. αρ. 40701/27-7-2006 (ΦΕΚ 1196 Β), εξακολουθεί να ισχύει η εν λόγω Κ.Υ.Α..
5. Την αρ. 14/2011 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου Α.Μ.Θ. σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα της Προϊσταμένης Αρχής για μελέτες και υπηρεσίες του πεδίου εφαρμογής του Ν.3316/2005 από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για συμβάσεις προϋπολογισμού μέχρι 500.000,00 Ευρώ.
6. Το Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Κ.Α.Π. Περιφερειακό Σκέλος) αριθμός απόφασης έγκρισης του Προγράμματος 234/05-09-2011, 17ο Πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ.
7. Το φάκελο έργου της μελέτης και συγκεκριμένα τα παρακάτω αναλυτικά στοιχεία του:
α. Το τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου.
β. Την τεκμηρίωση σκοπιμότητας του έργου.
γ. Το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και υπηρεσιών.
δ. Το τεύχος της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης και της προεκτίμησης της δαπάνης κατασκευής του έργου.
8. Την Συγγραφή Υποχρεώσεων για την εκπόνηση της μελέτης, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του Φακέλου του Έργου και της Συγγραφής Υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης μελέτης κατά το Ν.3316/2005, για την εκπόνηση της μελέτης: «Στατική μελέτη κατασκευής γέφυρας με τις προσαρμογές της σε αντικατάσταση της σωληνωτής διάβασης του χειμάρρου Καλιφύτου», με προεκτιμώμενη αμοιβή «25.905,91» Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και «31.864,26» Ευρώ με Φ.Π.Α..
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον φάκελο του Έργου και την Συγγραφή Υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης μελέτης κατά το Ν.3316/2005, για την εκπόνηση της μελέτης: «Στατική μελέτη κατασκευής γέφυρας με τις προσαρμογές της σε αντικατάσταση της σωληνωτής διάβασης του χειμάρρου Καλιφύτου», με προεκτιμώμενη αμοιβή «25.905,91» Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και «31.864,26» Ευρώ με Φ.Π.Α..
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 523/2011. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 477 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 12:38
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 522 2011 Απόφαση 524 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή