2011 Απόφαση 520

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 520 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας Εθν. οδικού δικτύου Ν. Καβάλας στο ύψος της Ι.Μ. Αγ. ΣΙΛΑ Καβάλας» καθώς και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4611/31-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωμτικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 520: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 02/4175/7-10-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 234/5-9-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου χρηματοδοτείται από πιστώσεις Προγράμματος Έργων Περιφέρειας ΑΜΘ ( ΚΑΠ Οδ. Δικτύου ) και θα εκτελεσθεί στο Ν. Καβάλας στο ύψος της Ι.Μ. Αγ. ΣΙΛΑ Καβάλας της Περιφέρειας Αν. Μακ.- Θράκης . Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες :
1.- Αποκατάσταση φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος με φρεζάρισμα
2.- Κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης με υλικό κυκλοφορίας
3.- Κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης
4.- Κατασκευή λωρίδας επιβράδυνσης προς Γεν. Νοσ. Καβάλας
5.- Αντικατάσταση – τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας .
Η μελέτη του έργου καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθ. 02/ 4163/οικ. / 7-10-2011 απόφαση της ΔΤΕ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας . Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 406.504,06 + 93.495,94 ΦΠΑ = 500.000,00€ Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση του έργου του θέματος, η υπηρεσία:

 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

α) την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και β) τη συγκρότηση της επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:
1. Σερδάρη Σταματία πολιτικό μηχανικό ΤΕ της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ως πρόεδρο.
2. Αναγνωστόπουλο Αχιλλέα, πολιτικό μηχανικό Τ.Ε., της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ως μέλος.
3. Γυρίκη Βασίλειο, πολιτικό μηχανικό της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ως μέλος. Ο πρόεδρος της επιτροπής αναπληρώνεται κατά σειρά από τα τακτικά μέλη. Αναπληρωματικά μέλη των ανωτέρω, οι:
1. Γεωργούλιας Γεώργιος, τοπογράφος μηχανικός της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
2. Παγώνη Φωτεινή , πολιτικός μηχανικός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
3. Ξανθού Παναγιώτα πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους συνημμένους όρους Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας Εθν. οδικού δικτύου Ν. Καβάλας στο ύψος της Ι.Μ. Αγ. ΣΙΛΑ Καβάλας» Προϋπολογισμού: 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκροτεί επιτροπή για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:
1. Σερδάρη Σταματία πολιτικό μηχανικό ΤΕ της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ως πρόεδρο.
2. Αναγνωστόπουλο Αχιλλέα, πολιτικό μηχανικό Τ.Ε., της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ως μέλος.
3. Γυρίκη Βασίλειο, πολιτικό μηχανικό της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ως μέλος.
Ο πρόεδρος της επιτροπής αναπληρώνεται κατά σειρά από τα τακτικά μέλη.
Με Αναπληρωματικά μέλη των ανωτέρω, τους:
1. Γεωργούλιας Γεώργιος, τοπογράφος μηχανικός της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
2. Παγώνη Φωτεινή , πολιτικός μηχανικός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
3. Ξανθού Παναγιώτα πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 520/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 517 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 12:19
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 519 2011 Απόφαση 521 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή