2011 Απόφαση 521

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 521 /2011 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Διακήρυξης διαγωνισμού της Π.Ε. Καβάλας για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για τις ανάγκες διαγράμμισης του οδικού δικτύου Προϋπολογισμού: 60.000,00€ καθώς και συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4611/31-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωμτικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 521: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 03/4156/26-10-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.3 του Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για: «Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, σας αποστέλλομε το σχέδιο της Διακήρυξης 08/2011 του πρόχειρου διαγωνισμού για την «ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για τις ανάγκες διαγράμμισης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και με προϋπολογισμό 60.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σας γνωρίζουμε ότι με το αρ. πρωτ. Π1/270/01.02.2011έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ζητήθηκε από τους φορείς η υποβολή αιτημάτων μέχρι 15.03.2011, για ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών 2011 με την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις. Η εξασφάλιση πίστωσης για την προμήθεια του θέματος έγινε στις 05.09.2011, όταν δηλαδή εγκρίθηκε με την αρ. 234/05.09.20112011 απόφαση ( πρακτικό 17) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, το πρόγραμμα ΚΑΠ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ της Περιφέρειας Α.Μ.θ, όπου περιλαμβάνεται το έργο με πίστωση για το 2001 ποσού 180.000,00€. Μετά από επικοινωνία με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου μας γνωστοποιήθηκε ότι δεν είναι εφικτό χρονικά να προχωρήσουμε και να ολοκληρωθεί η διενέργεια του διαγωνισμού εντός του 2011. Σύμφωνα δε με τις αποφάσεις (αρ. Π1/2354/10.06.11 παρ Β5) και αρ. Π1/3306/12.11.2010, του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι προμήθειες για δαπάνες που δεν υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των 60.000,00 ευρω πλέον Φ.Π.Α, εξαιρούνται από την ένταξη τους στο Ε.Π.Π. και διενεργούνται με πρόχειρο διαγωνισμό όπως προβλέπεται και από το Π.Δ 118/2007 ( άρθρο 2 παρ.4) Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου" και την αρ. 35130/739/11.08.10 απόφαση Υπουργού
Οικονομικών. Προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες του οδικού δικτύου Π.Ε. Καβάλας, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση Διακήρυξης διαγωνισμού της Π.Ε. Καβάλας για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για τις ανάγκες διαγράμμισης του οδικού δικτύου Προϋπολογισμού: 60.000,00€ καθώς και τη συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων αποτελούμενες από τους παρακάτω υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας:

Για την επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού προτείνουμε τους εξής:
1. Ξανθού Παναγιώτα του κλάδου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, που υπηρετεί στη Δ/νση Τεχνικών Έργων ως πρόεδρο, αναπληρούμενη από την Σερδάρη Σταματία του κλάδου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, που υπηρετεί στη Δ/νση Τεχνικών Έργων .
2. Νικολάου Ερωτόκριτο του κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών που υπηρετεί στη Δ/νση Τεχνικών Έργων ως μέλος, αναπληρούμενο από τον Κιβράκη Σταύρο του κλάδου ΔΕ Εργοδηγών που υπηρετεί στη Δ/νση Τεχνικών Έργων.
3. Κλειτσιώτη Ιωάννη του κλάδου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενο, από την Καραβασίλη Βαρβάρα, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Ιορδανίδου Ελένη που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού, αναπληρούμενη, από τον Ασημή Αθανάσιο που, υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού.
Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του παραπάνω διαγωνισμού, η σύνταξη πρακτικού και η εισήγηση της αξιολόγησης, στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης.
Β) Για την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ.2 του Ν. 2522/1997, του διαγωνισμού προτείνουμε τους εξής:
1. Κοσμίδου Αντιγόνη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ως πρόεδρο, αναπληρούμενη από την Ναλπαντίδου Θεοδοσία του κλάδου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
2. Λαζαρίδου Μαρία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ως μέλος, αναπληρούμενη, από την Τεκτονίδου Αθανασία του κλάδου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης.
3. Κοχλιαρίδου Φιλιππία του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής, που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Τζίμα Αναστασία του κλάδου, ΤΕ Διοικητικού- Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.118/07 και των προσφυγών του Ν.3886/10.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνημμένη Διακήρυξη 08/2011 Πρόχειρου διαγωνισμού της Π.Ε. Καβάλας για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για τις ανάγκες διαγράμμισης του οδικού δικτύου Προϋπολογισμού: 60.000,00€ και συγκροτεί επιτροπές αξιολόγησης και ενστάσεων αποτελούμενες από τους παρακάτω υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ως εξής:
Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:
1. Ξανθού Παναγιώτα του κλάδου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, που υπηρετεί στη Δ/νση Τεχνικών Έργων ως πρόεδρο, αναπληρούμενη από την Σερδάρη Σταματία του κλάδου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, που υπηρετεί στη Δ/νση Τεχνικών Έργων .
2. Νικολάου Ερωτόκριτο του κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών που υπηρετεί στη Δ/νση Τεχνικών Έργων ως μέλος, αναπληρούμενο από τον Κιβράκη Σταύρο του κλάδου ΔΕ Εργοδηγών που υπηρετεί στη Δ/νση Τεχνικών Έργων.
3. Κλειτσιώτη Ιωάννη του κλάδου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενο, από την Καραβασίλη Βαρβάρα, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Ιορδανίδου Ελένη που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού, αναπληρούμενη, από τον Ασημή Αθανάσιο που, υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού.
Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του παραπάνω διαγωνισμού, η σύνταξη πρακτικού και η εισήγηση της αξιολόγησης, στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ.2 του Ν. 2522/1997, αποτελούμενη από τους:
1. Κοσμίδου Αντιγόνη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ως πρόεδρο, αναπληρούμενη από την Ναλπαντίδου Θεοδοσία του κλάδου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
2. Λαζαρίδου Μαρία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ως μέλος, αναπληρούμενη, από την Τεκτονίδου Αθανασία του κλάδου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης.
3. Κοχλιαρίδου Φιλιππία του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής, που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Τζίμα Αναστασία του κλάδου, ΤΕ Διοικητικού- Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.118/07 και των προσφυγών του Ν.3886/10.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 521/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 528 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 12:25
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 520 2011 Απόφαση 522 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή