2011 Απόφαση 519

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 519 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας και όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση αποθήκης για την φύλαξη υλικών δακοκτονίας στη Θάσο.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4611/31-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωμτικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 519: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 04/14989/7-10-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτην/κής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ενοικιάζει μια αποθήκη στον Πρίνο Θάσου με μίσθωμα 200 Ευρώ μηνιαίως, για την φύλαξη δακοκτόνων υλικών (βαρέλια, βυτία, ψεκαστήρες, φάρμακα, δακοπαγίδες κ.λ.π.). Η σύμβαση μίσθωσης έγινε το 2005 με 3ετή διάρκεια,πρίν την λήξη της όμως πήρε 3ετή παράταση και έληξε την 21-06-2011.
Μετά την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης (απόσπασμα πρακτικού 13/2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, αριθ. απόφασης 155/2011 Έγκριση διακήρυξης για την εύρεση και μίσθωση αποθήκης) δεν παρουσιάσθηκε κανένας μειοδότης. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη διόρθωση του κειμένου της διακήρυξης, στο σημείο που αναφέρεται η περιοχή στην οποία θέλουμε να είναι η αποθήκη. Ζητάμε την μίσθωση αποθήκης σε ολόκληρη τη νήσο Θάσο και όχι μόνο στα χωριά αυτής Πρίνο, Σκάλα Ραχωνίου ή στη Σκάλα Σωτήρος που αναφέρεται στην πρώτη διακήρυξη. Επισημαίνουμε την ανάγκη ύπαρξης του παραπάνω χώρου για την φύλαξη των προαναφερομένων υλικών για την διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και την προστασία του Περιβάλλοντος. Η δαπάνη για την εν λόγω μίσθωση θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οι οποίες έχουν κατανεμηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. 
Ως εκ τούτου , η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της συνημμένης διακήρυξης για την εύρεση και μίσθωση άλλης ή της ίδιας αποθήκης στην Θάσο, για τον ίδιο λόγο που σας αναφέραμε παραπάνω.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διενέργεια και τους συνημμένους όρους διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση αποθήκης για την φύλαξη υλικών δακοκτονίας στη Θάσο.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 519/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 377 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 12:15
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 518 2011 Απόφαση 520 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή