2011 Απόφαση 518

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 35/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 518 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή οδού σύνδεσης Κυπρίνου – Ιβαϊλοβγκραντ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4611/31-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωμτικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 518: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 1572/31-10-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚτης Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 .
3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010».
5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
6. Ότι η σύμβαση του έργου του θέματος υπογράφηκε την 7-10-2009 και η ολική προθεσμία περαίωσης ήταν δέκα οκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 7-4-2011.
7. Την αρ.πρωτ. 5780/1340/6-5-2011απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-9-2011.
8. Την από 26-9-2011 αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 30-11-2011 λόγω του ότι υπήρξε καθυστέρηση για την προμήθεια των εισαγόμενων υλικών (εφέδρανα, αρμοί κ.λ.π.) κατασκευής της γέφυρας, καθυστέρηση προμήθειας της ασφάλτου από τα διυλιστήρια της Θεσ/νίκης και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.
9. Το με αριθμ.πρωτ. 1085/5-10-2011 έγγραφο της Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. για προέγκριση της παράτασης περαίωσης του έργου του θέματος.
10. Το με αριθμ.πρωτ. 2190/Α/12-10-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο εκφράζει τη θετική γνώμη της για τη χορήγηση της παραπάνω παράτασης μέχρι 30-11-2011 Και επειδή ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση για την ανάγκη παράτασης, λόγω του ότι υπήρξε καθυστέρηση για την προμήθεια των εισαγόμενων υλικών (εφέδρανα, αρμοί κ.λ.π.) κατασκευής της γέφυρας, καθυστέρηση προμήθειας της ασφάλτου από τα διυλιστήρια της Θεσ/νίκης και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση, με αναθεώρηση, της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή οδού σύνδεσης Κυπρίνου – Ιβαΐλοβγκραντ» μέχρι τις 30-11-2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή οδού σύνδεσης Κυπρίνου – Ιβαΐλοβγκραντ» μέχρι τις 30-11-2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 518/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 459 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 12:11
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 517 2011 Απόφαση 519 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή