2011 Απόφαση 517

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 517 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Έβρου για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4611/31-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωμτικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 517: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Ελένη Κανίδου υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Έβρου έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 4559/25-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, έτους 2012 ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4072.1231 και θα συμπεριληφθεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οικονομικού έτους 2012.
Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Έβρου για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Έβρου για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, που καθαρίζονται από προσωπικό της ΠΕ Έβρου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 517/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 474 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 12:07
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 516 2011 Απόφαση 518 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή