2011 Απόφαση 516

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 516 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού και εκδίκαση ένστασης του έργου: «Κατασκευή μονάδας ηλικιωμένων νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης» Προϋπολογισμού: 8.727.666,38€.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4611/31-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωμτικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 516: Εισηγούμενος το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Απόστολος Ψαράς Προϊστάμενος ΤΜΕΣΛΕ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 940/26-10-2011 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου το οποίο αναφέρεται στην από 25-10-2011 συνημμένη Εισήγηση της Δ.Τ.Ε. , στο από 21-10-2011 συνημμένο Πρακτικό ολοκλήρωσης διαγωνισμού, στο από 29-9-2011 συνημμένο Πρακτικό Δημοπρασίας και στην υπ’ αριθμ. Η-4935/4-10-2011 συνημμένη Ένσταση της εργοληπτικής Επιχείρησης «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.» κατά του Πρακτικού Δημοπρασίας, του έργου του θέματος. Στο Πρακτικό δημοπρασίας αναφέρεται ότι κατατέθηκαν 15 προσφορές εκ των οποίων οι 8 αποκλείστηκαν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και ως μειοδότρια εταιρεία προτείνεται η «ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ» με ποσοστό έκπτωσης 52,50% ενώ δεύτερη είναι η εταιρεία Κ/Ξ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΔΑΓΡΕΣ ΑΤΕ. Στο Πρακτικό Ολοκλήρωσης διαγωνισμού του έργου του θέματος, αναφέρεται ότι, η επιτροπή διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη:
1) Την υποβληθείσα ένσταση εκ μέρους της εταιρείας ” ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ”, η οποία υπογράφεται μόνο για την ” ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ” από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλό της Γραμματικόπουλο Βασίλειο
2) το Πρακτικό του Διαγωνισμού, όπου φαίνεται ότι στον διαγωνισμό συμμετείχε η “ Κ/Ξ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΔΑΓΡΕΣ ΑΤΕ “ και όχι η εταιρεία ” ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ”
3) τα δικαιολογητικά, που κατέθεσε για τον διαγωνισμό η Εργοληπτική Επιχείρηση “ Κ/Ξ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΔΑΓΡΕΣ ΑΤΕ “, όπου δεν περιλαμβάνεται έγγραφο για την εκπροσώπηση της και επομένως απαιτείται απαραίτητα η παρουσία ή η υπογραφή και των δύο εκπροσώπων των μελών της Κ/Ξ κατά την εκπροσώπησή της
4) το δικαίωμα για υποβολή ένστασης κατά του Πρακτικού της δημοπρασίας το έχουν μόνο οι διαγωνιζόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, γνωμοδοτεί ότι : Η ένσταση της ”ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ” πρέπει να απορριφθεί για τυπικούς λόγους χωρίς εξέταση, καθόσον δεν είχε το δικαίωμα μεμονωμένα για την υποβολή της. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας ”ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ” για τυπικούς λόγους, την έγκριση των συνημμένων Πρακτικών και την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.» ως αναδόχου του έργου του θέματος.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τα συνημμένα Πρακτικά δημοπρασίας και Ολοκλήρωσης διαγωνισμού καθώς και την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.» ως αναδόχου του έργου: «Κατασκευή μονάδας ηλικιωμένων νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης» Προϋπολογισμού: 8.727.666,38€, με έκπτωση 52,50%.
2. Απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας ”ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ” κατά του Πρακτικού δημοπρασίας του πιο πάνω έργου, για τυπικούς λόγους, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και το συνημμένο Πρακτικό Ολοκλήρωσης του διαγωνισμού.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 516/2011. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 583 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 12:04
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 515 2011 Απόφαση 517 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή