2011 Απόφαση 515

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 515 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού της Π.Ε. Έβρου για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Οδικού Φωτισμού – Οδοσήμανσης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4611/31-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωμτικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 515: Εισηγούμενος το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Απόστολος Ψαράς Προϊστάμενος ΤΜΕΣΛΕ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. Η-5165/13-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Έχοντας υπόψη :
1. Ότι για την κάλυψη των αναγκών οδικού φωτισμού και οδοσήμανσης (φωτεινοί σηματοδότες) του εθνικού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Ότι η δαπάνη αυτή θα βαρύνει το έργο “Συντήρηση φωτισμού και σηματοδοτών – Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού” του προγράμματος χρηματοδότησης ΚΑΠ Οδικό – Δίκτυο που εγκρίθηκε με τη Αριθμ. 234/2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. “Τροποποίηση του Προγράμματος έργων της
Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ”, η υπηρεσία: 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με την διαδικασία της λήψης τριών προσφορών, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδικού φωτισμού – οδοσήμανσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ.
Ως επιτροπή διεξαγωγής της διαδικασίας της προμήθειας και παραλαβής των υλικών προτείνουμε τους:
1. Πουλουτίδη Θεόφιλο Μηχανολόγο Μηχανικό με Β΄β ως πρόεδρο.
2. Παπαζίκα Δημήτριο Μηχανολόγο Μηχανικό με Β΄β, ως μέλος.
3. Παπατζελάκη Νικόλαο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με Γ΄β ως μέλος.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού ( σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το
Νόμο για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό) για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδικού φωτισμού – οδοσήμανσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προμήθειας και παραλαβής των υλικών, αποτελούμενη από τους:
1. Πουλουτίδη Θεόφιλο Μηχανολόγο Μηχανικό με Β΄β ως πρόεδρο.
2. Παπαζίκα Δημήτριο Μηχανολόγο Μηχανικό με Β΄β, ως μέλος.
3. Παπατζελάκη Νικόλαο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με Γ΄β ως μέλος.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 515/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η Γ ΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 484 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 12:01
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 514 2011 Απόφαση 516 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή