2011 Απόφαση 514

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 514 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ (ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) και την χορήγηση 3ης παράτασης περαίωσης του έργου «Δαπάνες διατροφής – Συντήρησης –Περίθαλψης πολιτικών Φυγάδων» υποέργο «Εργασίες επισκευής –Συντήρησης κτιρίου Λαθρομεταναστών Φερρών».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4611/31-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωμτικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 3)Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 514 : Εισηγούμενος το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Απόστολος Ψαράς Προϊστάμενος ΤΜΕΣΛΕ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. Η-5502/31-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Το έργο έχει προϋπολογισμό 49.000,00 € και η μελέτη του εγκρίθηκε στις 18-06-2011 με απόφαση της Δ. Τ.Υ. Ν.Δ ΕΒΡΟΥ και περιελάμβανε εργασίες κυρίως επισκευής του ενός συγκροτήματος wc – ντουζ – προθαλάμου και του ενός χώρου συγκέντρωσης (θύρες, επιχρίσματα, δάπεδα, πλακίδια τοίχου, χρωματισμούς, υδραυλικά κλπ) O διαγωνισμός του έργου διενεργήθηκε την 09-08-2010 με ανοικτή δημοπρασία και με το σύστημα του άρθρου 7 του ΠΔ 609/85 «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» . Η σύμβαση ποσού 44.185,50 € υπεγράφη την 09-11-2010. Λόγω της υπερπληρότητας του κτιρίου από λαθρομετανάστες (φιλοξενούνταν 150 περίπου άτομα), προέκυψε το πρόβλημα της μεταστέγασης τους προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες της εργολαβίας, αφού απολυμαινόταν πρώτα ο χώρος. Τελικά δε βρέθηκε νέος χώρος και η Αστυνομική Διεύθυνση Φερρών αποφάσισε να γίνει μέσα στο κτίριο η εκκένωση του ενός χώρου συγκέντρωσης μετά των wc – ντουζ και οι λαθρομετανάστες να μεταφερθούν στο άλλον και τούμπαλιν. Εξ αυτού του λόγου το έργο καθυστέρησε και οι εργασίες ξεκίνησαν περίπου ένα τρίμηνο αργότερα, εκτελέσθηκαν δε κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και ενώ το κτίριο βρισκόταν σε λειτουργία. Όταν ξεκίνησαν οι εργασίες, μετά την τρίμηνη καθυστέρηση από την υπογραφή της σύμβασης αλλά και κατά τη διάρκεια των εργασιών, διαπιστώθηκε ότι οι λαθρομετανάστες είχαν προκαλέσει φθορές και στο δεύτερο θάλαμο συγκέντρωσης και το δεύτερο συγκρότημα των wc – ντουζ, όπου είχαν μεταφερθεί, των οποίων η επισκευή δεν συμπεριελήφθηκε στην αρχική μελέτη διότι όταν αυτή συντάχθηκε αυτά δεν έχριζαν επισκευής. Οι φθορές αυτές συντελέσθηκαν σε χρονικό διάστημα από τη σύνταξη της μελέτης και μετέπειτα έως ότου ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του ενός συγκροτήματος wc – ντουζ και του ενός θαλάμου συγκέντρωσης, αλλά και κατά τη διάρκεια. Έτσι επειδή προκύπτει η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο και στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο και λόγω του γεγονότος ότι οι εργασίες αυτές αφορούν απρόβλεπτη περίσταση (φθορές από τους λαθρομετανάστες πριν ξεκινήσει ο ανάδοχος τις εργασίες ακόμα και στο διάστημα της τρίμηνης καθυστέρησης αλλά και μετέπειτα), συντάχθηκε ο 2ος ΑΠΕ που περιλαμβάνει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών (δεν υπάρχουν νέες εργασίες), η οποία αιτιολογείται λόγω των παραπάνω γεγονότων ως απρόβλεπτη περίσταση και λόγω του γεγονότος ότι επειδή επρόκειτο για έργο επισκευής – συντήρησης η προμέτρηση της μελέτης ήταν ιδιαίτερη δύσκολη.
Επιπροσθέτως, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 58 του Ν. 3669/2008 «βλάβες στα έργα από ανωτέρα βία» και αποζημίωση του αναδόχου διότι το άρθρο 58 αναφέρεται σε εργασίες αποκατάστασης από ανωτέρα βία των προβλεπόμενων συμβατικά ποσοτήτων και όχι σε εργασίες που δεν είχαν καν συμπεριληφθεί στη μελέτη και κατέστησαν αναγκαίες εκ των υστέρων.
Έτσι ο 2ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 59.686,96 € με ΦΠΑ, παρουσιάζοντας αύξηση από το αντίστοιχο συμβατικό ποσό των 44.185,50 € με ΦΠΑ κατά 15.501,47 € με ΦΠΑ , ήτοι ποσοστό 26,44 % ( σύγκριση στο αρχικό ποσό της σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα) και απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης αντίστοιχου ποσού.
Να σημειωθεί επίσης ότι το ποσό της Συμπληρωματικής Σύμβασης θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 234/05-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και στο οποίο συμπεριλαμβάνεται για την περιφερειακή ενότητα Έβρου, το υπ’ αριθμ 77 έργο «Εξόφληση οφειλής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΦΕΡΡΩΝ».
Για τους παραπάνω λόγους που προαναφέρθηκαν, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ποσού 59.686,96 € με ΦΠΑ, της Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 15.501,47 € με ΦΠΑ και της χορήγησης 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 31-12-2011 του Υποέργου: ΄΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΦΕΡΡΩΝ» του έργου «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΥΓΑΔΩΝ»

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 6 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει τον συνημμένο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ποσού 59.686,96 € με ΦΠΑ, της Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 15.501,47 € με ΦΠΑ και την χορήγηση 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 31-12-2011 του Υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΦΕΡΡΩΝ» του έργου: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΥΓΑΔΩΝ» Μειοψήφησε το μέλος Σιακήρ Αϊχάν , ο οποίος ψήφισε Λευκό.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 514/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 417 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 11:53
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 513 2011 Απόφαση 515 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή