Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 513

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 513 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παραίτησης της δικηγόρου από τα δικόγραφα της αγωγής με αριθμ.2680/Αν.Πιν./230/2010 και 2679/ Αν.Πιν./229/2010.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4611/31-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωμτικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 3)Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 513 : Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. 146/27-10-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με την από 26-10-2010 και με αριθμό κατάθεσης 2680/Αν.Πιν./230/2010 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης στρεφομένη κατά του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Έβρου ΣΥΝ-ΠΕ» που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, 2ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Φερών, κι εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία συζητείται μετά από αναβολή στις 2-11-2011, ζητήσαμε να διαταχθεί η μείωση του μηνιαίου μισθώματος του αναφερομένου στην αγωγή μισθίου κτιρίου (τριόροφης οικοδομής με υπόγειο) κατά ποσοστό 20% , ήτοι η αναπροσαρμογή του , από το καταβαλλόμενο ποσό των 17.062,98 ΕΥΡΩ ,στο ποσό των 13.650,39 (17.062,98 – (20%) 3.412,59) ΕΥΡΩ μηνιαίως από 1-7- 2010 ,άλλως από την επίδοση της αγωγής και να διαταχθεί η κατάργηση κάθε αναπροσαρμογής για τα επόμενα έτη της μίσθωσης. Με την από 26-10-2010 και με αριθμό κατάθεσης 2679/Αν.Πιν./229/2010 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης στρεφομένη κατά των : 1. Της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. Σεφεριάδης και Σια Ο.Ε.» , που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη κι εκπροσωπείται σύμφωνα με τον Νόμο 2. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αφοι Σεφεριάδη Α.Ε.» , που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη κι εκπροσωπείται σύμφωνα με τον Νόμο 3.Ιορδάνη Σεφεριάδη του Σάββα, κατοίκου Αλεξανδρούπολης 4.Ευσταθίου Σεφεριάδη του Σάββα, κατοίκου Αλεξανδρούπολης 5.Δημητρίου Σεφεριάδη του Σάββα, κατοίκου Αλεξανδρούπολης η οποία συζητείται μετά από αναβολή στις 2-11-2011, ζητήσαμε να διαταχθεί η μείωση του μηνιαίου μισθώματος του αναφερομένου στην αγωγή μισθίου κτιρίου (πενταόροφης οικοδομής) κατά ποσοστό 20% ,ήτοι η αναπροσαρμογή του , από το καταβαλλόμενο ποσό των 21.205,13 ΕΥΡΩ ,στο ποσό των 16.964,10 (21.205,13 –(20%) 4.241,026) ΕΥΡΩ μηνιαίως από 1-7-2010 ,άλλως από την επίδοση της αγωγής και να διαταχθεί η κατάργηση κάθε αναπροσαρμογής για το επόμενο έτος της μίσθωσης. Με το άρθρο 21 του μεταγενέστερου Ν.4002/2011 ορίστηκε ότι «Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τα μισθώματα που καταβάλλουν το Ελληνικό Δημόσιο και οι ανωτέρω φορείς, για τη μίσθωση ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες τους, μειώνονται κατά ποσοστό 20%, το οποίο υπολογίζεται στο ύψος των μισθωμάτων της χρήσης Ιουλίου 2010 και μέχρι 30.6.2013 απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή τους. Σε περίπτωση κατά την οποία τα μισθώματα αυτά έχουν αναπροσαρμοσθεί (αυξηθεί) μετά την 1.7.2010, η αναπροσαρμογή αυτή καταργείται και η καταβληθείσα συμψηφίζεται με τα οφειλόμενα μισθώματα. Οι εκμισθωτές δικαιούνται να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια και να αμφισβητήσουν το ύψος του παραπάνω τεκμηρίου και τη μείωση του μισθώματος. Το Ελληνικό Δημόσιο και οι ανωτέρω φορείς δικαιούνται να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια και να αποδείξουν ότι η μείωση της μισθωτικής αξίας και αντιστοίχως του μισθώματος είναι μεγαλύτερη από το παραπάνω ποσοστό».
Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Να δοθεί η εντολή στην Νομική υπηρεσία ΠΕ Έβρου να παραιτηθεί από τις ασκηθείσες δύο αγωγές καθώς ικανοποιήθηκε το δικαίωμά μας.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να δοθεί η εντολή στην Νομική Σύμβουλο της ΠΑΜΘ (ΠΕ Έβρου) Ελένη Αναγνώστου να παραιτηθεί από τις δύο ασκηθείσες αγωγές με αριθμ.2680/Αν.Πιν./230/2010 και 2679/ Αν.Πιν./229/2010, καθώς ικανοποιήθηκε το δικαίωμά μας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 513/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 405 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 10:59
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 512 2011 Απόφαση 514 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή