Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 512

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 35/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 512 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ οικ. Έτους 2011.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4611/31-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωμτικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 3)Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 512 : Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. /1-11-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειάς μας περιγράφονται παρακάτω και αφορούν πιστώσεις όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων.
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
1) Στον Ειδικό Φορέα 0071 της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 μείωση ποσού 473.627,47 € στον Κωδικό Αριθμό 1253.0001 «Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης οδικού δικτύου ΠΕ Ροδόπης (80%)» αφήνοντας το απαραίτητο υπόλοιπο για την κάλυψη των προγραμματισμένων έργων της Π.Ε. Ροδόπης και
α.2 ισόποση αύξηση στον Κωδικό Αριθμό 1251.0002 «Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς πόρους ΠΕ Ροδόπης (80%)»» σε εφαρμογή οδηγίας του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία οι πιστώσεις από ΚΑΠ για Οδικό Δίκτυο και αυτές για Επενδύσεις
ενοποιούνται σε ένα πρόγραμμα «ΚΑΠ – Επενδύσεις» με Κωδικό Αριθμό 1251.
α.3 μείωση ποσού 1.184.396,76 € στον Κωδικό Αριθμό 1253.0002 «Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης οδικού δικτύου ΠΑΜΘ (20%)» αφήνοντας το απαραίτητο υπόλοιπο για την κάλυψη των προγραμματισμένων έργων της Π.Α,Μ.Θ και
α.4 ισόποση αύξηση στον Κωδικό Αριθμό 1251.0003 «Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς πόρους ΠΕ Ροδόπης (80%)»» σε εφαρμογή οδηγίας του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία οι πιστώσεις από ΚΑΠ για Οδικό Δίκτυο και αυτές για Επενδύσεις ενοποιούνται σε ένα πρόγραμμα «ΚΑΠ – Επενδύσεις» με Κωδικό Αριθμό 1251.
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 μείωση ποσού 1.117.326,45 € στον Κωδικό Αριθμό 9771.0001 «Εκτέλεση έργων από έσοδα από ΚΑΠ για συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου ΠΕ Ροδόπης (80%)» αφήνοντας το απαραίτητο υπόλοιπο για την κάλυψη των προγραμματισμένων έργων της Π.Ε. Ροδόπης και
β.2 ισόποση αύξηση στον Κωδικό Αριθμό 9779.0002 «Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά ΠΑΜΘ (20%)» σε εφαρμογή οδηγίας του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία οι πιστώσεις από ΚΑΠ για Οδικό Δίκτυο και αυτές για Επενδύσεις ενοποιούνται σε ένα πρόγραμμα «ΚΑΠ – Επενδύσεις»
β.3 μείωση ποσού 1.420.476,90 € στον Κωδικό Αριθμό 9771.0002 Εκτέλεση έργων από έσοδα από ΚΑΠ για συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου ΠΑΜΘ (20%)» και
β.4 ισόποση αύξηση στον Κωδικό Αριθμό 9779.0003 «Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ΠΑΜΘ
(20%)» σε εφαρμογή οδηγίας του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία οι πιστώσεις από ΚΑΠ για Οδικό Δίκτυο και αυτές για Επενδύσεις ενοποιούνται σε ένα πρόγραμμα «ΚΑΠ – Επενδύσεις»
2) Στον Ειδικό Φορέα 0072 της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 εγγραφή ποσού 4.150,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159.0001 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» το οποίο πρόκειται να μεταβιβαστεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μετά από αίτημά μας.
α.2 εγγραφή ποσού 94.980,50 € στον Κωδικό Αριθμό 0159.0002 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες για μισθοδοσία» για την πληρωμή συμβασιούχων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου της Δ/νσης Κτηνιατρικής.

α.3 μείωση ποσού 150.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0001 και μεταφορά του στην ΠΕ Έβρου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΠΕ Έβρου.
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 50.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0342 «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου γενικά»
β.2 αύξηση ποσού 44.980,50€ στον Κωδικό Αριθμό 0352 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσώπων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου»
β.3 αύξηση ποσού 4.150,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0561 για την πληρωμή υπαλλήλων αποσπασμένων σε γραφεία βουλευτών της ΠΕ Ροδόπης.
β.4 μείωση ποσού 100.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9999.0001 «Τακτικό Αποθεματικό» και μεταφορά της πίστωσης στην ΠΕ Έβρου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
β.5 μείωση ποσού 50.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9999.0002 «Έκτακτο Αποθεματικό» και μεταφορά της πίστωσης στην ΠΕ Έβρου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
3) Στον Ειδικό Φορέα 0193 της Δ/νσης ΚΕΔΔΥ
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 μείωση ποσού 200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0851
β.2 μείωση ποσού 200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0871
β.3 αύξηση ποσού 400,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1111
4) Στον Ειδικό Φορέα 0311 της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 μείωση ποσού 4.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1723
β.2 αύξηση ποσού 4.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1713
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
1) Στον Ειδικό Φορέα 1071 της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
α Στο σκέλος των εσόδων
α.1 μείωση ποσού 826.726,10 € στον Κωδικό Αριθμό 1253 «Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης οδικού δικτύου» και
α.2 ισόποση αύξηση στον Κωδικό Αριθμό 1251 «Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς πόρους» σε εφαρμογή οδηγίας του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία οι πιστώσεις από ΚΑΠ για Οδικό Δίκτυο και αυτές για Επενδύσεις ενοποιούνται σε ένα πρόγραμμα «ΚΑΠ – Επενδύσεις» με Κωδικό Αριθμό 1251.
α.3 μείωση ποσού 146.410,02 € στον Κωδικό Αριθμό 8999 «Ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενου οικονομικού έτους» λόγω αυτόματης ανάκλησης των ταμειακών υπολοίπων έτους 2010 από την Τράπεζα της Ελλάδος στα έργα «Βελτίωση οδού Δ.Δ. Πετρούσας – Δ.Δ. Πύργων» ποσού 7.345,59 € και «Βελτίωση Επ. οδού Κουδουνίων – Μαυρολεύκης» ποσού 139.064,43€, τα οποία ήταν ενταγμένα στο Πρόγραμμα ΣΑΝΑ 3, και οι λογαριασμοί τους δεν είχαν κινηθεί για μία τριετία.
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 μείωση πίστωσης ποσού 182.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9779 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά» και ισόποση εγγραφή στον Κωδικό Αριθμό 5152 «Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών» για την εξόφληση οφειλών της Ν.Α. Δράμας που αφορούν την περισυλλογή και καταστροφή γάλακτος και χορήγησης ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σε ελαστικά στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας στις 20-6-2010.
β.2 μείωση ποσού 146.410,02 € στον Κωδικό Αριθμό 9917 «Εκτέλεση και συντήρηση έργων» λόγω αυτόματης ανάκλησης των ταμειακών υπολοίπων έτους 2010 από την Τράπεζα της Ελλάδος στα έργα «Βελτίωση οδού Δ.Δ. Πετρούσας – Δ.Δ. Πύργων» ποσού 7.345,59 € και «Βελτίωση Επ. οδού Κουδουνίων – Μαυρολεύκης» ποσού 139.064,43€.
2) Στον Ειδικό Φορέα 1072 της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού,
α. Στο σκέλος των εξόδων
α.1 μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0288 «Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων» και ισόποση εγγραφή στον Κωδικό Αριθμό 0892 «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» για την πληρωμή νόμιμων τόκων από την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος σε εννέα υπαλλήλους του πρώην Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
α.2 μείωση πίστωσης ποσού 20.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό»
α.3 μείωση πίστωσης ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0716 «Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό»
α.4 μείωση ποσού 11.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0823 «Ταχυδρομικά»
α.5 αύξηση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0892 «Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων»
α.6 αύξηση ποσού 10.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0224 «Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας»

α.7 αύξηση ποσού 10.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0289 «Λοιπές αποζημιώσεις»
α.8 αύξηση ποσού 14.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0564 «Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή» για την αντιμετώπιση σχετικών δαπανών και
α.9 αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 7321 «Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών» για την καταβολή ετήσιας συμμετοχής της Π.Ε. Δράμας στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Η ΔΡΑΣΗ».
3) Στον Ειδικό Φορέα 1151 της Δνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 αύξηση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες» και
α.2 αύξηση ποσού 905,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5511 «Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής» που αφορούν βεβαιωμένους τόκους και επιστροφές χρημάτων από χρηματικά εντάλματα προνοιακών επιδομάτων το Β΄ τετράμηνο του 2011
β. Στο σκέλος των εξόδων Αύξηση ποσού 1.905,00 € στον Κωδικό Αριθμό 2713 «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών».
4) Στον Ειδικό Φορέα 1153 της Δ/νσης Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων
α. Στο σκέλος των εσόδων Αύξηση ποσού 200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες» που αφορά
βεβαιωμένους τόκους έτους 2011.
β. Στο σκέλος των εξόδων
Αύξηση ποσού 200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0342 «Αμοιβές εποχιακού προσωπικού».
5) Στον Ειδικό Φορέα 1191 της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
α. Στο σκέλος των εσόδων Αύξηση ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες» που αφορά βεβαιωμένους τόκους έτους 2011.
β. Στο σκέλος των εξόδων
Αύξηση ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0821 «Μεταφορά μαθητών».
6) Στον Ειδικό Φορέα 1192 της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
α. Στο σκέλος των εσόδων
Αύξηση ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες» που αφορά
βεβαιωμένους τόκους έτους 2011.
β. Στο σκέλος των εξόδων
Αύξηση ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0821 «Μεταφορά μαθητών».
7) Στον Ειδικό Φορέα 1291 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Πολιτικής Γης
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 αύξηση ποσού 6.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0211 «Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμούς
ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού» που αφορά επιχορήγηση για αντιμετώπιση δαπανών
πραγματοποίησης φυτοϋγειονομικών ελέγχων (36028/25-7-2011 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων).
α.2 αύξηση ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες» που
αφορά βεβαιωμένους τόκους έτους 2011.
β. Στο σκέλος των εξόδων
Αύξηση ποσού 7.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5244 «Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν
προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων».
8) Στον Ειδικό Φορέα 1292 της Δ/νσης Κτηνιατρικής
α. Στο σκέλος των εσόδων
Αύξηση ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες» που αφορά
βεβαιωμένους τόκους έτους 2011.
β. Στο σκέλος των εξόδων
Αύξηση ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο
εσωτερικό».
9) Στον Ειδικό Φορέα 1391 της Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 εγγραφή ποσού 170.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159 «Επιχ/σεις για λοιπές δαπάνες» που
αφορά έσοδα για την πληρωμή ιατρών από παράβολα για ανανεώσεις αδειών οδήγησης και μελών
δευτεροβάθμιας ιατρικής επιτροπής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών για το έτος 2011,
α.2 αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες» που
αφορά βεβαιωμένους τόκους έτους 2011,
α.3 μείωση ποσού 100.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 4219 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές»
α.4 μείωση ποσού 2.400,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5291 «Έσοδα υπέρ του Δημοσίου» που αφορούν
την πορεία των βεβαιωμένων προστίμων του Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου Οχημάτων από 1/1/2011 έως
31/8/2011.
β. Στο σκέλος των εξόδων

β.1 αύξηση ποσού 160.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» για την
πληρωμή ιατρών από παράβολα για ανανεώσεις αδειών οδήγησης και μελών δευτεροβάθμιας ιατρικής
επιτροπής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών για το έτος 2011,
β.2 μείωση ποσού 58.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0515 «Αποζημίωση η έξοδα κίνησης για
συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές & ειδ. Συνεργεία ελέγχου»
β.3 μείωση ποσού 32.400,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3391 «Απόδοση εισπράξεων που έγιναν για
λογαριασμό του Δημοσίου» .
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
1) Στον Ειδικό Φορέα 2072 της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
το σκέλος των εξόδων
α.1 αύξηση ποσού 63.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0564 «Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας
σε προβληματικές περιοχές» για την καταβολή της εν λόγω επιδότησης στους υπαλλήλους που
πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι 22/8/2011 με αντίστοιχες μειώσεις ποσού
45.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0515 και ποσού 18.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0519
α.2 αύξηση ποσού 26.607,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0342 και ποσού 7.644,00 € στον Κωδικό Αριθμό
0352, με ισόποση μείωση ποσού 34.251,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0211.
2) Στον Ειδικό Φορέα 2391 της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
α στο σκέλος των εσόδων
α.1 εγγραφή ποσού 228.160,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159, το οποίο προέρχεται από μείωση
ποσού 48.160,00 € από τον Κωδικό Αριθμό 1252 και ποσού 180.000,00 € που προβλέπεται να
μεταβιβαστεί σύμφωνα με το αρ. 55501/ΞΔΜΕ9426 /21-09-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών, και αφορούν επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για αμοιβές των
εξεταστών ιατρών των υποψηφίων οδηγών.
α.2 αύξηση ποσού 7.600,00 € στον Κωδικό Αριθμό 4219 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές»
α.3 αύξηση ποσού 6.600,00€ στον Κωδικό Αριθμό 5291 «Έσοδα υπέρ Δημοσίου» από πρόστιμα του
Μ.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
β. στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 7.600,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0515
β.2 αύξηση ποσού 180.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0871
β.3 εγγραφή ποσού 6.600,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3391 (απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για
λογαριασμό του Δημοσίου σύμφωνα με τον Ν.3446/06 το 30% των προστίμων των Μ.Κ.Ε. περιέρχεται
ως δημόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό).
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
1) Στον Ειδικό Φορέα 3071 της Δ/νσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού
α. στο σκέλος των εσόδων
α.1 εγγραφή ποσού 63.980,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9452 «Επιχορηγήσεις για εγγειοβελτιωτικά έργα -
βιομηχανία - ενέργεια (ΕΑΠ)» σύμφωνα με το έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης , Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/νση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, αριθ. 62325/1533/13-10-2011
α.2 εγγραφή ποσού 156.848,94 € στον Κωδικό Αριθμό 9459 «Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα (ΕΑΠ)».
α.3 αύξηση ποσού 1.202.168,28 € στον Κωδικό Αριθμό 9917 «Εκτέλεση και συντήρηση έργων ΣΑΝΑ 3»
β. στο σκέλος των εξόδων
Τα ανωτέρω ποσά των εσόδων εγγράφονται στους όμοιους κωδικούς εξόδων.
2) Στον Ειδικό Φορέα 3072 της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
α. στο σκέλος των εσόδων
Αύξηση ποσού 60.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252 το οποίο προκύπτει από την αντίστοιχη μείωση
του ΚΑΕ εσόδου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ειδικός φορέας 3192), λόγω του ότι η σίτιση των
Μουσικών Σχολείων, η οποία πληρωνόταν από ΚΑΠ, έχει από 01/07/2011 μεταφερθεί στους Δήμους.
β. στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0282
β.2 αύξηση ποσού 4.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0829
β.3 αύξηση ποσού 17.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0831
β.4 αύξηση ποσού 12.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0873
β.5 αύξηση ποσού 127.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0892
β.6 αύξηση ποσού 30.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1512
β.7 αύξηση ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1699
β.8 μείωση ποσού 20.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0832
β.9 μείωση ποσού 12.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0871
β.10 μείωση ποσού 62.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0875
β.11 μείωση ποσού 30.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1121
β.12 μείωση ποσού 10.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1231
3)Στον Ειδικό Φορέα 3151 της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
β. στο σκέλος των εξόδων

β.1 μείωση ποσού 2.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0511
β.2 αύξηση ποσού 2.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0512
4) Στον Ειδικό Φορέα 3191 της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
β. στο σκέλος των εξόδων
β.1 Μείωση ποσού 20.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0813 , λόγω της κατάργησης των 2ου και 3ου
Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου δεν χρειάζονται κονδύλια για την ενοικίαση
ιδιόκτητων χώρων για την στέγαση των εν λόγω Γραφείων.
β.2 αύξηση ποσού 168,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0823
β.3 αύξηση ποσού 2.208,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0824
β.4 αύξηση ποσού 1.831,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0832
β.5 αύξηση ποσού 1.254,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0843
β.6 αύξηση ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0869
β.7 αύξηση ποσού 4.839,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1111
β.8 αύξηση ποσού 200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1121
β.9 αύξηση ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1211
β.10 αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1329
β.11 αύξηση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1699
β.12 αύξηση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1711
β.13 αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1712
β.14 αύξηση ποσού 2.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1723
5) Στον Ειδικό Φορέα 3192 της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
α. στο σκέλος των εσόδων
Μείωση ποσού 60.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252 καθώς η σίτιση των Μουσικών Σχολείων, η
οποία πληρωνόταν από ΚΑΠ, θα μεταφερθεί από 1ης Ιανουαρίου 2012 στους Δήμους
β. στο σκέλος των εξόδων
β.1 μείωση ποσού 700,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0899
β.2 μείωση ποσού 66.790,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1411
β.3 αύξηση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0813
β.4 αύξηση ποσού 290,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0824
β.5 αύξηση ποσού 650,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0832
β.6 αύξηση ποσού 1.200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0869
β.7 αύξηση ποσού 4.350,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1723
6) Στον Ειδικό Φορέα 3193 της Δ/νσης ΚΕΔΔΥ
β. στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 300,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0869
β.2 αύξηση ποσού 1.200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1111
β.3 μείωση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1699
β.4 μείωση ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1713
7) Στον Ειδικό Φορέα 3291, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
β. στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 4.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0511
β.2 αύξηση ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0829
β.3 μείωση ποσού 1.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711
β.4 μείωση ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0869
β.5 μείωση ποσού 1.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1111
β.6 μείωση ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1711
β.7 μείωση ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1723
8) Στον Ειδικό Φορέα 3292 της Δ/νσης Κτηνιατρικής
α. στο σκέλος των εσόδων
Εγγραφή ποσού 10.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0211 ύστερα από το έγγραφο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Δ/νση Κτηνιατρικής, αριθ. πρωτ. 132914/18-05-2011, με το οποίο
γνωστοποιείται η επιχορήγηση για την κάλυψη οδοιπορικών του προσωπικού που ασχολείται με την
εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας και ιδιαίτερα με το πρόγραμμα εκρίζωσης μελιταίου πυρετού
β. στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 10.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711
β.2 αύξηση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1121
β.3 μείωση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1111
9) Στον Ειδικό Φορέα 3311 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
β. στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0861
β.2 μείωση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0515
β.3 μείωση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0841
β.4 μείωση ποσού1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0843

10) Στον Ειδικό Φορέα 3391 της Δ/νσης Μεταφορών
α. στο σκέλος των εσόδων
α.1 εγγραφή ποσού 55.160,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159, ύστερα από την απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, αριθ. 49566/29-07-2011, με την
οποία γνωστοποιείται η επιχορήγηση για την πληρωμή αποζημίωσης συμβεβλημένων ιατρών α/θμιας
και β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών.
α.2 εγγραφή ποσού 5.668,73 € στον Κωδικό Αριθμό 4219 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές» από
εισπραχθέντα πρόστιμα.
α.3 εγγραφή ποσού 2.429,46 € στον Κωδικό Αριθμό 5291 «Έσοδα υπέρ του Δημοσίου».
β. στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 15.668,73 € στον Κωδικό Αριθμό 0515
β.2 αύξηση ποσού 55.160,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0871
β.3 αύξηση ποσού 2.429,46 € στον Κωδικό Αριθμό 3391
β.4 μείωση ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1723
β.5 μείωση ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1729
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
1) Στον Ειδικό Φορέα 4071 της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
α. στο σκέλος των εσόδων
α.1 εγγραφή ποσού 64.563,46 € στον Κωδικό Αριθμό 1238 ως επιχορήγηση ύψους από το Τ.Ε.Ο. Α.Ε.
για διάθεση της 11ης και 12ης δόσης έτους 2010 από τις εισπράξεις άμεσων και έμμεσων φόρων για
εκτέλεση έργων οδοποιίας, σύμφωνα με τους Α.Π. 4552, 4558/13-09-2011 εγγράφων του Τ.Ε.Ο. Α.Ε.
α.2. αύξηση ποσού 731.609,28 € στον Κωδικό Αριθμό 1251 «Έσοδα από ΚΑΠ για Επενδύσεις
χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς πόρους».Μετά την συνένωση των ΚΑΠ – Οδικό Δίκτυο
με τους ΚΑΠ Επενδύσεις, μεταφέρουμε το ανωτέρω ποσό από τον Κωδικό Αριθμό 1253 «Έσοδα από
ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποπεράτωσης οδικού δικτύου» στον Κωδικό Αριθμό
1251.
α.3 αύξηση ποσού 10.702,90 € στον Κωδικό Αριθμό 9479, από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για το έργο «Συμπληρωματικές εργασίες και συμπληρωματικός εξοπλισμός στα Κέντρα
Κοινωνικής Υποστήριξης και κατάρτισης ΑΜΕΑ», σύμφωνα με το Α.Π. ΔΥ5β/οικ.35795/15-07-2011 του
παραπάνω Υπουργείου.
α.4 αύξηση ποσού 184.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9916, προερχόμενο από επιχορήγηση από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ε.Ε. για την άσκηση προσομοίωσης πλημμυρών
ευρωπαϊκής εμβέλειας στο Ν. Έβρου με την επωνυμία «Άσκηση Πλημμυρών – Έβρος 2010». Από το
σύνολο του προγράμματος ποσού 613.318,00 € χρηματοδοτούμαστε με το 75% ως κύριοι συντονιστές
ήτοι με το ποσό των 459.988,50 €. Έχει εκταμιευτεί ποσό το 60% της χρηματοδότησης ποσού
275.993,10 €. Επομένως το υπόλοιπο 40% με το οποίο χρηματοδοτούμαστε εφόσον ολοκληρώθηκε το
έργο ανέρχεται στο ποσό των 184.000,00 €.
β. στο σκέλος των εξόδων
β.1 εγγραφή ποσού 64.563,46 € στον Κωδικό Αριθμό 9781 ως επιχορήγηση ύψους από το Τ.Ε.Ο. Α.Ε.
για διάθεση της 11ης και 12ης δόσης έτους 2010 από τις εισπράξεις άμεσων και έμμεσων φόρων για
εκτέλεση έργων οδοποιίας, σύμφωνα με τους Α.Π. 4552, 4558/13-09-2011 εγγράφων του Τ.Ε.Ο. Α.Ε.
β.2 αύξηση ποσού 10.702,90 € στον Κωδικό Αριθμό 9479
β.3 μείωση ποσού 731.609,28 €, στον Κωδικό Αριθμό 9771 «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων» και
ισόποση αύξηση στον Κωδικό Αριθμό 9779 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά»
αφήνοντας το απαραίτητο υπόλοιπο για την κάλυψη των προγραμματισμένων έργων της Π.Ε. Έβρου.
β.4 αύξηση ποσού 184.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9916 προερχόμενο από επιχορήγηση από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ε.Ε. για την άσκηση προσομοίωσης πλημμυρών
ευρωπαϊκής εμβέλειας στο Ν. Έβρου με την επωνυμία «Άσκηση Πλημμυρών – Έβρος 2010».
2) Στον Ειδικό Φορέα 4072, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού
α. στο σκέλος των εσόδων
α.1 εγγραφή ποσού 7.532,40 € στον Κωδικό Αριθμό 0159, προερχόμενο από την Κρατική Περιφέρεια
για την κάλυψη των υπερωριών των αποσπασμένων υπαλλήλων της Π.Ε. Έβρου σε βουλευτικά
γραφεία, σύμφωνα με το Α.Π. 3103/02-08-2011 έγγραφό μας.
α.2 εγγραφή ποσού 86.639,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0199, προερχόμενο από την Κρατική Περιφέρεια
για την κάλυψη μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού προγράμματος «Εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου»
για Αλεξ/πολη και Ορεστιάδα, σύμφωνα με το Α.Π. 59256/07-09-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
α.3 αύξηση ποσού 135.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και
λοιπές γενικές δαπάνες» με ισόποση μεταφορά από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.
β. στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 4.436,69 € στον Κωδικό Αριθμό 0218
β.2 αύξηση ποσού 63.421,98 € στον Κωδικό Αριθμό 0342
β.3 αύξηση ποσού 18.780,33 € στον Κωδικό Αριθμό 0352

β.4 αύξηση ποσού 2.997,60 € στον Κωδικό Αριθμό 0511
β.5 αύξηση ποσού 4.534,80 € στον Κωδικό Αριθμό 0512
β.6 αύξηση ποσού 100.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0813
β.7 αύξηση ποσού 20.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0832
β.8 αύξηση ποσού 1.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0843
β.9 αύξηση ποσού 250,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0874
β.10 αύξηση ποσού 14.250,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0899
3) Στον Ειδικό Φορέα 4191 της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
β. στο σκέλος των εξόδων
β.1 μείωση ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1699
β.2 αύξηση ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1723, σύμφωνα με το Α.Π. 4231/01-08-2011 έγγραφό
της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Έβρου.
4) Στον Ειδικό Φορέα 4192 της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
β. στο σκέλος των εξόδων
β.1 μείωση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1111
β.2 αύξηση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1723, σύμφωνα με το Α.Π. Β΄5796/14-09-2011
έγγραφό της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Έβρου.
4) Στον Ειδικό Φορέα 4193 της Δ/νσης ΚΕΔΔΥ
α. στο σκέλος των εσόδων
Αύξηση ποσού 3.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1252 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές
γενικές δαπάνες» με ισόποση μεταφορά από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.
β. στο σκέλος των εξόδων
Αύξηση ποσού 3.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1512 (Α.Π. 699/Φ13/12-09-2011 έγγραφο του ΚΕΔΔΥ
Έβρου).
5) Στον Ειδικό Φορεά 4291 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Πολιτικής Γης Π.Ε. Έβρου
α. στο σκέλος των εσόδων
Αύξηση ποσού 10.980,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0211 το οποίο προέρχεται από
α. Επιχορήγηση ύψους 3.600,00 € από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
αντιμετώπιση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και ημερησίων αποζημιώσεων γεωπόνων – υπαλλήλων
του Αγροτικού Προγράμματος Γεωργίας, σύμφωνα με το Α.Π. 36026/25-07-2011 έγγραφό του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β. Επιχορήγηση ύψους 3.000,00 € από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
αντιμετώπιση δαπανών οδοιπορικών εξόδων, ημερησίων και δαπάνες ελέγχων, επισκοπήσεων, εξόδων
αποστολής κλπ. του προγράμματος φυτοπροστασίας, σύμφωνα με το Α.Π. 36028/25-07-2011 έγγραφό
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
γ. Επιχορήγηση ύψους 2.800,00 € από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
αντιμετώπιση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας αποζημιώσεων εποπτών κυκλοφορίας
ζωοτροφών και υπερωριών για το πρόγραμμα κυκλοφορίας ζωοτροφών, σύμφωνα με το Α.Π.
183357/19-09-2011 έγγραφό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
δ. Επιχορήγηση ύψους 1.580,00 € από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
αντιμετώπιση δαπανών οδοιπορικών εξόδων με σκοπό την διενέργεια ελέγχων στα Μικρά νησιά του
Αιγαίου Πελάγους για την λειτουργία του προγράμματος «Εφοδιασμός των μικρών νησιών του Αιγαίου
πελάγους», σύμφωνα με το Α.Π. 37927/19-08-2011 έγγραφό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
β. στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 3.600,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711
β.2 αύξηση ποσού 7.380,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5329
6) Στον Ειδικό Φορέα 4292 της Δ/νσης Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου
α. στο σκέλος των εσόδων
Εγγραφή ποσού 1.474,24 € στον Κωδικό Αριθμό 3299, προερχόμενο από καταθέσεις της Δ/νσης
Κτηνιατρικής από τις τεχνητές σπερματεγχύσεις στον Νομό Έβρου.
β. στο σκέλος των εξόδων
Αύξηση ποσού 1.474,24 € στον Κωδικό Αριθμό 5329
7) Στον Ειδικό Φορέα 4295 της Δ/νση Προστασίας Ελαιοπαραγωγής
α. στο σκέλος των εσόδων
Αύξηση ποσού 2.482,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0211, προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης για κάλυψη δαπανών δακοκτονίας έτους 2011,
σύμφωνα με το Α.Π. 19141/15-04-2011 του παραπάνω Υπουργείου.
β. στο σκέλος των εξόδων
Αύξηση ποσού 2.482,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711
8) Στον Ειδικό Φορέα 4311 της Δ/νσης Περιβ/ντος, Χωρ. Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων
α. στο σκέλος των εσόδων

Αύξηση ποσού 7.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252 με ισόποση μεταφορά από την Περιφερειακή
Ενότητα Ροδόπης.
β. στο σκέλος των εξόδων
Αύξηση ποσού 7.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0813
9) Στον Ειδικό Φορέα 4351 της Δ/νσης Ανάπτυξης
α. στο σκέλος των εσόδων
α.1 αύξηση ποσού 3.326,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3229 από παράβολα υπέρ της Π.Ε. Έβρου ύψους
από την Δ/νση Ανάπτυξης
α.2 αύξηση ποσού 9.831,75€ στον Κωδικό Αριθμό 4219 το οποίο αποτελεί μέρος των εσόδων από
πρόστιμα που επιβάλλονται από Μικτά Κλιμάκιο Ελέγχου.
α.3 εγγραφή ποσού 5.168,25€ στον Κωδικό Αριθμό 5291
β. στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 11.175,75 € στον Κωδικό Αριθμό 0515
β.2 αύξηση ποσού 1.982,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711
β.3 εγγραφή ποσού 5.168,25 € στον Κωδικό Αριθμό 3391.
9) Στον Ειδικό Φορέα 4391 της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Αλεξ/πολης
α. στο σκέλος των εσόδων
Αύξηση ποσού 39.460,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159 προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για καταβολή αποζημιώσεων σε ιατρούς Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Εξέτασης υποψηφίων οδηγών για το Β΄ τρίμηνο 2011, σύμφωνα με το Α.Π. Λ-
9888/25-07-11 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών Αλεξ/πολης.
β. στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 900,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0515
β.2 αύξηση ποσού 38.560,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0871
β.3 μείωση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1725
β.4 αύξηση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3199, για πληρωμή αχρεωστήτως καταβληθέντων
της Δ/νσης Μεταφορών.
10) Στον Ειδικό Φορέα 5291 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Πολιτικής Γης Ορεστιάδας
α. στο σκέλος των εσόδων
α.1 αύξηση ποσού 8.600,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0211, το οποίο προέρχεται από:
 Επιχορήγηση ύψους 3.200,00 € από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
αντιμετώπιση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και ημερησίων αποζημιώσεων γεωπόνων –
υπαλλήλων του Αγροτικού Προγράμματος Γεωργίας, σύμφωνα με το Α.Π. 36026/25-07-2011
έγγραφό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 Επιχορήγηση ύψους 3.000,00 € από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
αντιμετώπιση δαπανών οδοιπορικών εξόδων, ημερησίων και δαπάνες ελέγχων, επισκοπήσεων,
εξόδων αποστολής κλπ. του προγράμματος φυτοπροστασίας, σύμφωνα με το Α.Π. 36028/25-07-
2011 έγγραφό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 Επιχορήγηση ύψους 2.400,00 € από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
αντιμετώπιση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας αποζημιώσεων εποπτών κυκλοφορίας
ζωοτροφών και υπερωριών για το πρόγραμμα κυκλοφορίας ζωοτροφών, σύμφωνα με το Α.Π.
183357/19-09-2011 έγγραφό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
α.2 αύξηση ποσού 4.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252 με ισόποση μεταφορά από την Περιφερειακή
Ενότητα Ροδόπης.
β. στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 3.200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711
β.2 αύξηση ποσού 4.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0813
β.3 μείωση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1231
β.4 αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1699, σύμφωνα με το Α.Π. 7034/27-07-2011
έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Ορεστιάδας.
β.5 αύξηση ποσού 5.400,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5329
11) Στον Ειδικό Φορέα 5292 της Δ/νσης Κτηνιατρικής Ορεστιάδας
α. στο σκέλος των εσόδων
Εγγραφή ποσού 350,88 € στον Κωδικό Αριθμό 3299, προερχόμενο από καταθέσεις της Δ/νσης
Κτηνιατρικής από τις τεχνητές σπερματεγχύσεις στον Νομό Έβρου.
β. στο σκέλος των εξόδων
β.1 μείωση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1231
β.2 αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1699
β.3 αύξηση ποσού 350,88 € στον Κωδικό Αριθμό 5329
12) Στον Ειδικό Φορέα 5391 της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας
α. στο σκέλος των εσόδων
Αύξηση ποσού 24.080,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159, προερχόμενο από επιχορήγηση του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για καταβολή αποζημιώσεων σε ιατρούς

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Εξέτασης υποψηφίων οδηγών για το Β΄ τρίμηνο 2011,
σύμφωνα με το Α.Π. 6812/01-08-2011 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών Ορεστιάδας.
β. στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 24.080,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0871
β.2 μείωση ποσού 1.200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1111
β.3 αύξηση ποσού 1.200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3199, για πληρωμή αχρεωστήτως καταβληθέντων
της Δ/νσης Μεταφορών.
Τέλος, μετά από τις μεταβολές αυτές της 3ης τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της
Περιφέρειάς μας ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 140.318.102,74€
Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κατάρτιση της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης οικονομικού έτους 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 6 υπέρ και 1 λευκό)

Καταρτίζει την 3η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης οικονομικού έτους 2011, όπως φαίνεται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση , λόγω αρμοδιότητας.
Μειοψήφησε το μέλος Αθανάσιος Μακρής, ο οποίος ψήφισε Λευκό.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 512/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 410 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 10:43
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 511 2011 Απόφαση 513 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή