Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 503

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 503 /2011

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Μορφωτικό Όμιλο Κομοτηνής Ετήσιας Μουσικοχορευτικής Εκδήλωσης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 503 : Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2536/19- 10-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Στα πλαίσια της προσπάθειας για προβολή του πλούτου της Ελληνικής λαϊκής χορευτικής και μουσικής παραδόσεως ο Μορφωτικός Όμιλος καθιέρωσε από το έτος 1993 την Μεγάλη Ετήσια Μουσικοχορευτική Εκδήλωση, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η μύηση του λαού της περιοχής στα τραγούδια και τους χορούς του Ελληνισμού.Κάθε χρόνο η εκδήλωση έχει και ένα ειδικό θέμα και φέτος ορίσθηκε το θέμα «Χορευτικά Ερανίσματα», που περιλαμβάνει τραγούδια και χορούς από όλες σχεδόν τις ελληνικές περιοχές. Θα συμμετέχουν περισσότεροι από 60 χορευτές και το μουσικό μέρος θα καλύψει το πανελλήνιας φήμης τοπικό μουσικό συγκρότημα «Λαλητάδες της Θράκης». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011 στο Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής και θα είναι δωρεάν για το κοινό. Συμβάλλοντας στην τόνωση της πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού αυτής και συγκεκριμένα την αμοιβή μουσικών τραγουδιστών συνολικού ποσού 3.000,00 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Μορφωτικό Όμιλο Κομοτηνής Ετήσιας Μουσικοχορευτικής Εκδήλωσης και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού αυτής και συγκεκριμένα την αμοιβή μουσικών – τραγουδιστών συνολικού ποσού 3.000,00 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 503/2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 302 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 09:56
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 502 2011 Απόφαση 504 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή