Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 497

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                        

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 497 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Διακήρυξης και ορισμός επιτροπών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο «τη χαμηλότερη τιμή» για την προμήθεια και μεταφορά χιλίων διακοσίων τόνων (1200,00) μη εμπορεύσιμου αλατιού για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ενδεικτικού προϋπολογισμού 67.800,00€ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 497 : Εισηγούμενος το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Απόστολος Ψαράς Προϊστάμενος ΤΜΕΣΛΕ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ.Η-5262/18-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Με την υπ’ αριθμ. 427/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και μεταφορά χιλίων διακοσίων τόνων (1.200,00) μη εμπορεύσιμου αλατιού για τις ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού 67.800,00 € με Φ.Π.Α Σας γνωρίζουμε ότι, για τις ανάγκες αποχιονισμού του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την χειμερινή περίοδο 2011-2012, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια χιλίων διακοσίων (1.200) τόνων περίπου μη εμπορεύσιμου αλατιού.
Ο Πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Εβρου (Ι. Δραγούμη
1, Αλεξανδρούπολη) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή με προϋπολογισμό 67.800,00 € με ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος : α. φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
β. συνεταιρισμοί γ. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά δ. κοινοπραξίες προμηθευτών. Η Προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα δακτυλογραφημένη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο. Η προσφορά θα περιλαμβάνει τιμή με παράδοση στους χώρους εγκαταστάσεων της Νομαρχίας (400 τόνους στην Αλεξανδρούπολη, 100 τόνους στην Άνθεια Δ. Αλεξανδρούπολης, 100 τόνους στο Αρδάνιο Δ. Αλεξανδρούπολης, 50 τόνους στη Δαδιά Δ. Σουφλίου, 150 τόνους στο Σοφικό Δ. Διδυμοτείχου, 150 τόνους στην Ορεστιάδα, 100 τόνους στο Ορμένιο Δ. Ορεστιάδας και 150 τόνους στον Κυπρίνο Δ. Ορεστιάδας). Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ και θα αναφέρονται ολογράφως και αριθμητικώς. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Την έγκριση Διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και μεταφορά χιλίων διακοσίων τόνων (1.200,00) μη εμπορεύσιμου αλατιού για τις ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού 67.800,00 € με Φ.Π.Α
2. Τον ορισμό των κάτωθι επιτροπών :
Επιτροπή διαγωνισμού
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1) Διαμαντής Χρήστος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Γ’β ως πρόεδρος.
2) Καλεντζίδης Βλάσης ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄Β ως μέλος.
3) Τσολακίδης Γεώργιος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικό με Α’β ως μέλος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:
1) Σαρίδου Κων/τια ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α’β ως πρόεδρος.
2) Ζουμπούλης Ανδρέας ΤΕ Εργοδηγών με Α’β ως μέλος.
3) Ταμίας Κων/νος ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Γ’β ως μέλος.
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού θα εκτελέσει η ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Α’β με αναπληρώτρια την ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΕ Διοικητικού με Α’β.
Επιτροπή ενστάσεων
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1) Αγγελώνιας Θεόδωρος ΠΕ Γεωλόγος με Β’β ως πρόεδρος.
2) Κουτρούλας Γεώργιος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β’β ως μέλος.
3) Στογιαννίδης Σταύρος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β’β ως μέλος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:
1) Μαντζάρης Ιωάννης ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με Α’β.
2) Ελευθεριάδης Γεώργιος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α’β.
3) Παπατζελάκης Νικόλαος ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Γ΄β.
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Ενστάσεων θα εκτελέσει η ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Α’β με αναπληρώτρια την ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΕ Διοικητικού με Α’β.
Επιτροπή παραλαβής
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1) Ελευθεριάδη Γεώργιο ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α’β ως πρόεδρος.
2) Σιάτρης Δημήτριος ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Α’β ως μέλος.
3) Διαμαντής Χρήστος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Γ’β ως μέλος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:
1) Λεπίρογλου Νικόλαος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α’β.
2) Καραβά Αργυρώ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α’β
3) Ζουμπούλης Ανδρέας ΤΕ Εργοδηγών με Α’β.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

1) Την έγκριση Διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και μεταφορά χιλίων διακοσίων τόνων (1.200,00) μη εμπορεύσιμου αλατιού για τις ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού 67.800,00 € με Φ.Π.Α
2) Τον ορισμό των κάτωθι επιτροπών :
Επιτροπή διαγωνισμού
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1) Διαμαντής Χρήστος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Γ’β ως πρόεδρος.
2) Καλεντζίδης Βλάσης ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄Β ως μέλος.
3) Τσολακίδης Γεώργιος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικό με Α’β ως μέλος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:
1) Σαρίδου Κων/τια ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α’β ως πρόεδρος.
2) Ζουμπούλης Ανδρέας ΤΕ Εργοδηγών με Α’β ως μέλος.
3) Ταμίας Κων/νος ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Γ’β ως μέλος.
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού θα εκτελέσει η ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Α’β με αναπληρώτρια την ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΕ Διοικητικού με Α’β.
Επιτροπή ενστάσεων
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1) Αγγελώνιας Θεόδωρος ΠΕ Γεωλόγος με Β’β ως πρόεδρος.
2) Κουτρούλας Γεώργιος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β’β ως μέλος.
3) Στογιαννίδης Σταύρος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β’β ως μέλος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:
1) Μαντζάρης Ιωάννης ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με Α’β.
2) Ελευθεριάδης Γεώργιος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α’β.
3) Παπατζελάκης Νικόλαος ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Γ΄β.
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Ενστάσεων θα εκτελέσει η ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Α’β με αναπληρώτρια την ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΕ Διοικητικού με Α’β.
Επιτροπή παραλαβής
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1) Ελευθεριάδη Γεώργιο ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α’β ως πρόεδρος.
2) Σιάτρης Δημήτριος ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Α’β ως μέλος.
3) Διαμαντής Χρήστος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Γ’β ως μέλος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:
1) Λεπίρογλου Νικόλαος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α’β.
2) Καραβά Αργυρώ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α’β.
3) Ζουμπούλης Ανδρέας ΤΕ Εργοδηγών με Α’β.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 497/2011.

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ     

Διαβάστηκε 519 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 09:16
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 496 2011 Απόφαση 498 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή