Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 496

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                        

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 496 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακών προβλημάτων στο ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 496 : Εισηγούμενος το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Απόστολος Ψαράς Προϊστάμενος ΤΜΕΣΛΕ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. Η-4891/03-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου έχοντας υπόψη: 1) Το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 ) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Κ.Δ.Ε.)
2) Την υπ’ αριθμ. 342/06-10-2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του από 21-09-2010 διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ με έκπτωση 54,0%.
3) Την από 01-12-2010 Σύμβαση Κατασκευής Έργου, ποσού ύψους 17.710,00€ (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με αρχική ολική προθεσμία περαίωσης την 28 – 04 - 2011.
4) Την υπ’ αριθμ. 529/22-12-2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, έγκρισης χορήγησης παράτασης μέχρι την 28-04-2011.
5) Την υπ’ αριθμ. 159/2011 Απόφαση της Ο.Ε. Α.Μ.-Θ. χορηγηθείσα 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.
6) Την υπ’ αριθμ. 331/2011 Απόφαση της Ο.Ε. Α.Μ.-Θ. χορηγηθείσα 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.
7) Την από 20-09-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30-12-2011.
8) Την από 22-09-2011 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως την 30-12-2011.
9) Την με αρ.96/29-9-2011 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Έβρου, για έγκριση παράτασης.
Και επειδή:
Ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για την ανάγκη παράτασης και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, δηλαδή λόγω του γεγονότος των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται από το φορέα χρηματοδότησης, το Τ.Α.Χ.ΔΙ.Κ., η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης τις ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-12-2011, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης τις ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», μέχρι την 30-12-2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 496/2011.

 

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ             

Διαβάστηκε 350 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 09:05
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 495 2011 Απόφαση 497 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή